4 punkter om faste eiendommer og servitutter i eiendomsrett

Innen eiendomsrett gir innlandsfaste eiendommer ofte unike utfordringer, som ofte krever ekspertise fra en spesialistadvokat.

 

Retten til tilgang til ens eiendom og tjenerskap

4 Importpoeng

 

Definisjon av en enklave
En enklave er en eiendom som ikke har direkte adkomst til offentlig vei. I disse tilfellene blir innsynsretten et stort tema.

Servitutasjoner av passasje
For å løse problemet med enklaver, gir loven rett til vei. Dette gir den landfaste eieren tilgang til eiendommen sin.

Hva er en Servitude?
En servitutt er en avgift som pålegges land, «tjenestelandet», til fordel for et annet land, «dominerende land». Det kan fastsettes ved lov, ved avtale mellom partene (konvensjonell servitut) eller ved resept. Ved konvensjonell servitutt har eieren av tjenestejorden som hovedregel krav på erstatning, med mindre servitutten er fastsatt ved foreldelse.

 

1. Retten til innsyn i sin eiendom og servitutter

 

Lovgivningen sørger for servitutter for å avhjelpe denne situasjonen, slik at den landlåste eieren får tilgang til eiendommen sin. Servitutten er en avgift som pålegges et fond, kalt et "tjenende fond", for bruk og nytte av et annet fond, kalt et "dominerende fond".

 Denne avgiften kan fastsettes:

 etter partenes vilje (konvensjonell tjeneste): i dette tilfellet har eieren av tjenestefondet rett til en kompensasjon, med mindre servitutten er fastsatt etter resept.

  • på resept
  • etter loven,

 Passasjeretten: Et praktisk tilfelle av slaveri

 Veirett er det vanligste eksemplet på en servitutt. Den lar en eier hvis grunn er landfast, det vil si uten tilgang til offentlig vei, passere gjennom naboland. Denne retten er avgjørende for å sikre tilgang til essensielle varer og lette bevegelse.  

Me Zakine måtte forholde seg til en veldig spesifikk sak knyttet til en enklave opprettet frivillig av en utbygger på en tomt som tilhører hans klient.

 

Praktisk sak 

 

Faktisk, hans klient, Mr. Den første eieren hadde latt en del av tomten sin stå åpen slik at Me Zakines klient kunne få tilgang til den og nå eiendommen hans ved å følge stien som hadde blitt en servituttvei som han alltid hadde forkjørsrett på. Angivelser om servitutt og forkjørsrett kan oppfattes av flyfoto og av det som fremkommer av rapporten utarbeidet av sakkyndig landmåler. Men nå bestemmer en utvikler seg for å omslutte eiendommen sin ved å slå seg sammen med en av naboene Mr. Ved å slå seg sammen tillot ikke utbyggeren og naboen Mr.

 På den andre siden av Mr. Xs tomt kjøpte utbyggeren en veldig liten tomt fra rådhuset bare for å være sikker på at Mr. Den svært lille tomten utgjør det vi kaller en slusetomt eller hengelåstomt, ment å omkranse Mr. Xs tomt fra alle kanter. 

Me Zakines klient har derfor ikke lenger noen mulighet til å få tilgang til eiendommen hans fordi på den ene siden er denne låste tomten et hinder, og på den andre siden er det en bekk som ikke engang kunne bygges ut fordi det er et vernet område, betraktet som slik av Kommunens PLU.

Hvorfor all denne strategien fra arrangørens side?

 For å kunne opprette en underavdeling og ha Mr.

Tiltakshaver fikk dermed tillatelse til å bygge ut dette fra kommunen, gjennom forvaltningsvedtak.

 Så hva gjorde Mr.

 Første prosedyre for rettsdomstolen i summarisk prosedyre (for nøddommeren) på grunn av umuligheten av å få tilgang til tomten hans: handling for åpenbart ulovlig forstyrrelse

 Andre realitetsprosedyre for domstol (for rettsdommeren) å få erstatning opp til grunnens verdi ved å iverksette søksmål for unormal uro i nabolaget

 Tredje prosedyre for forvaltningsdomstolen: fri klage på forvaltningsvedtaket som har gitt utbyggingstillatelse (tillatelse til å bygge ut grunnen som vil gå foran byggetillatelsen).

Så Mr. be om for forvaltningsretten på grunn av avvisningsvedtaket fattet etter den frivillige anken.

 Fjerde prosedyre for forvaltningsdomstolen: begjæring om midlertidig suspensjon ment å få stans av utbyggingsprosjektet mens forvaltningsretten avgjør.

 MR. Me Zakine står ved hans side og følger ham i hver av disse prosedyrene.

 

2.  Nettservitutter

 

I tillegg til veirett er nettservitutten en annen viktig form for servitutt i eiendomsrett. Det gjelder installasjon og vedlikehold av vann-, elektrisitets- eller telenett på tredjeparts eiendom. Disse servituttene, ofte kontinuerlig, krever spesiell oppmerksomhet for å garantere respekt for rettighetene til alle involverte parter. 

Problemet er at noen ganger, ved videresalg av hus eller tomt, glemmer Notarius publicus å transkribere servitutten som var angitt i forrige skjøte slik at naboene ikke vet at de må en nettservitut til naboene. 

Det er derfor lurt å gå til panteboken for å søke etter tidligere autentiske salgsskjøter, gå tilbake i tid, og sjekke om servitutten var planlagt.

 

Når det først er foreskrevet i en eiendomsrett, det vil si skjøtet, blir det ubestridelig og naboene kan ikke lenger nekte bruken.

 

 

 

Praktisk sak 

 Me Zakine måtte forholde seg til dette spørsmålet i Var på nivå med et geografisk område som var blitt fragmentert slik at nettverksservituttene ikke lenger fremstod tydelig. 

Det var derfor nødvendig å foreta undersøkelser på tomtenivå i hele området for å finne ut om det var lagt opp til servitutter i skjøtene. 

Slik kunne hans klient ved å gjennomføre denne undersøkelsen unngå en lang og kostbar prosedyre i den grad at eksistensen av en servitutt kunne avdekkes. 

Alt som skulle til var å fremlegge bevisene til naboene, forhandle og forklare at de ikke lenger kunne nekte. Me Zakines klient ble ikke tvunget til å ta rettslige skritt og unngikk mange års saksgang for et problem som var ganske enkelt å løse!

 

3. Prosedyre og løsning av konflikter knyttet til servitutter

 

Tvister om forkjørsrett er vanlig, ofte på grunn av uenighet om plassering eller bruk av veien. Disse tvistene blir generelt løst av domstolene, som er basert på analyse av titler, historisk bruk og praktisk nødvendighet. 

Disse servituttene, definert av retten, kan enten være kontinuerlige eller diskontinuerlige. Kontinuerlig slaveri krever ikke at menneskets konstante handling utøves, mens diskontinuerlig slaveri, som en rett til overgang, krever menneskelig handling.

 

 

4. Advokaten i hjertet av den juridiske prosessen

 Eiendomsrett, med sine enklaver, servitutter og veirett, er et område hvor profesjonaliteten og kompetansen til en advokat som f.eks. Mester Cécile Zakine er essensielle. Dens evne til å navigere i disse komplekse juridiske farvann, ved å lytte og forsvare interessene til kundene hennes, gjør henne til en verdifull alliert i enhver eiendomssak.

 Inngripen fra en advokat som Maître Zakine er avgjørende i forhandlinger eller bestridelse av disse servituttene.

Dens rolle består i å gi råd om rettighetene og pliktene til hver part, utarbeide nødvendige juridiske dokumenter og representere interessene til sine klienter for retts- og/eller forvaltningsdomstolene dersom en anke viser seg nødvendig.

 


    4.8/5 - (580 stemmer)