ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE UIT HET Kabinet VAN MEESTER CECILE ZAKINE

PREAMBULE DEFINITIES VAN TERMEN DIE IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN GEBRUIKT

 

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een of meer Dienst(en) bestelt op de Site(s).

 

Bestelling: actie voor de Klant om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het vakje “Ik heb de algemene servicevoorwaarden gelezen en aanvaard ze” aan te vinken, een Dienst te selecteren op de bestelpagina en het bestelproces te valideren tot aan de volledige betaling

 

Recht op rectificatie: met het recht op rectificatie kunt u onjuiste gegevens over een persoon die u betreffen, elementen die betrekking hebben op zijn persoon corrigeren of gegevens aanvullen

 

Overmacht: Overmacht is een gebeurtenis die aan 3 kenmerken voldoet: onvoorspelbaar, onweerstaanbaar (onoverkomelijk) en buiten de controle van de dienstverlener. De gebeurtenis maakt het verrichten van een dienst tijdelijk onmogelijk.

 

Jurisdictie: Bevoegde rechter bij geschillen

 

Geschil: elk geschil dat aanleiding geeft tot een meningsverschil tussen twee of meer partijen, dat gerechtelijk of in der minne moet worden opgelost

 

Dienstverlener: Cébinet Cécile ZAKINE zoals weergegeven in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden

 

Juridische dienst: advies-, redactie- en vertegenwoordigingsdiensten in juridische en juridische aangelegenheden

 

Intellectueel eigendom: intellectueel eigendom stelt de auteur van een creatie in staat zijn werk te beschermen.

 

Dienst: reeks diensten geïmplementeerd door kabinet Cécile ZAKINE

 

Sites: de websites www.cecile-zakine.fr zoals gepubliceerd door de Dienstverlener. Een reeks webpagina's en bronnen die met elkaar zijn verbonden door hyperlinks, gedefinieerd en toegankelijk via een adres

 

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Cabinet Cécile ZAKINE Site of van één van de aangeboden Diensten en die een bestelling plaatst voor een aangeboden product.

 

ARTIKEL 1 JURIDISCHE INFORMATIE

De website van Cabinet Cécile ZAKINE is haar eigendom.

Dit Advocatenkantoor is gevestigd met hoofdkantoor op 15 avenue Robert Soleau in ANTIBES, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder SIRET-nummer 521966549 – Tel: 0621699177 – E-mailadres: [email protected]

 

ARTIKEL 2  VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “CGU”) is het definiëren van de voorwaarden waaronder Cabinet Cécile ZAKINE als Advocatenkantoor.

De site biedt de Gebruiker toegang tot het toezicht op zijn dossier via een ruimte die aan hem is gewijd, de toegang van Advocatenkantoren tot de door de Gebruiker gekochte Producten en Diensten via een ruimte die aan hem is gewijd en de toegang tot gratis verstrekte informatie.

ARTIKEL 3 AANVAARDING EN UITVOERBAARHEID

Het doel van dit document is het definiëren van de voorwaarden waaronder enerzijds het kabinet Cécile ZAKINE, hierna de uitgever genoemd, de site beschikbaar stelt aan zijn gebruikers, en de diensten die beschikbaar zijn op de site en op de website. aan de andere kant, de manier waarop de gebruiker toegang krijgt tot de site en gebruik maakt van de diensten ervan.

De gebruiker verklaart van Cabinet Cécile ZAKINE alle nodige informatie te hebben verkregen met betrekking tot de aangeboden Diensten en houdt zich, zonder voorbehoud, aan deze algemene voorwaarden.

De gebruiker verklaart:

 • na het lezen van de voorwaarden waaronder de Site werkt;
 • over alle technische vaardigheden beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site en deze normaal te kunnen gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Elke verbinding met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

Voor de gebruiker eenvoudige toegang tot de site van de uitgever op het volgende URL-adres www.cecile-zakine.fr impliceert aanvaarding van alle hieronder beschreven voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn afdwingbaar na aanvaarding door de Gebruiker.

ARTIKEL 4 TOEGANG TOT DE DIENST

De gebruiker van de website van Cabinet Cécile ZAKINE heeft toegang tot de volgende diensten:

 • Verkoop van legale producten
 • Verkoop van juridische of gerechtelijke diensten
 • Gratis juridische informatie en monitoring

 

De uitgever streeft ernaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te verlenen tot de site, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de wil van de uitgever, en onder voorbehoud van eventuele storingen en interventies. van de site en de diensten, gedurende een periode die nodig is voor een update, met het oog op het op elk moment aanvullen of wijzigen van de site volgens de evolutie van de weergegeven technologieën en prijzen.

De uitgever kan verplicht worden de site of een deel van de dienstverlening op ieder moment te onderbreken met een opzegtermijn van drie dagen, zonder recht op schadevergoeding.

Bovendien kan elk defect niet worden beschouwd als het gevolg van een fout of nalatigheid van kabinet Cécile ZAKINE, waarvoor geen enkele verantwoordelijkheid geldt.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitgever niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of enige derde.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de toegang tot deze site en/of het gebruik van de diensten niet mogelijk is.

Bijgevolg kan de uitgever de beschikbaarheid van de site en/of diensten, de betrouwbaarheid van de transmissies en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit niet garanderen.

Er wordt geen technische assistentie verleend aan de gebruiker, noch via elektronische noch telefonische middelen.

De Gebruiker moet persoonlijke informatie verstrekken om zich op de site te kunnen registreren.

Het elektronische adres van de gebruiker (e-mail) kan met name door de site www.cecile-zakine.fr worden gebruikt voor de communicatie van verschillende informatie en accountbeheer.

Verder is de Uitgever niet verantwoordelijk voor:

 • de gevolgen van een storing van het internetnetwerk onafhankelijk van het monitoren van de site door de Uitgever;
 • gevolgen verbonden aan het niet naleven van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker of een poging van zijn kant om deze op frauduleuze wijze te gebruiken;
 • de onjuistheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens in het kader van het gebruik van de Diensten of in het kader van de aanschaf van een product of Dienst;
 • gevolgen verbonden aan een defect aan de computerapparatuur van de Gebruiker
 • nalatigheid bij het gebruik van de Diensten door de Gebruiker;
 • van de inhoud van advertenties die op frauduleuze wijze en in strijd met de Algemene Voorwaarden op de Site zijn geplaatst.

In geval van openbaarmaking of hacking moet de Gebruiker Cabinet Cécile ZAKINE op de hoogte stellen, die al het mogelijke zal doen om de gegevensbescherming te garanderen.

ARTIKEL 6 BEVEILIGING

Elke toegang tot een verboden ruimte wordt beschouwd als frauduleuze toegang.

De Gebruiker verbindt zich ertoe er rekening mee te houden dat alle gegevens waarvan hij of zij kennis krijgt tijdens een dergelijke toegang tot een niet-toegestane ruimte vertrouwelijke gegevens zijn en verbindt zich ertoe deze niet openbaar te maken.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met de bepalingen hierin.

Het is de Gebruiker in het bijzonder verboden om enige handeling uit te voeren die tot gevolg heeft dat de goede werking van de Site wordt belemmerd.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die een onevenredige belasting zou vormen voor de infrastructuur van de Site.

De Gebruiker treft passende maatregelen om de beveiliging van zijn eigen gegevens en/of software te waarborgen tegen besmetting door eventuele virussen op het internetnetwerk.

De Gebruiker implementeert alle passende middelen om het vastleggen en frauduleus gebruik van de persoonlijke gegevens van Klanten te voorkomen. 

 

ARTIKEL 7 BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Cécile ZAKINE Cabinet-site garandeert respect voor de privacy van de gebruiker, in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Op grond van de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 beschikt de Gebruiker over een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit via:

 • Hun persoonlijke ruimte op de site;
 • Per e-mail naar [email protected];
 • Per post naar het volgende adres: 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

De Gebruiker heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 8 : INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de site www.cecile-zakine.fr en alle gerelateerde sites (logo's, teksten, grafische elementen, video's, enz.) zijn beschermd door auteursrecht, onder de Intellectuele Eigendomswet.

De Gebruiker mag in geen geval toestemming verkrijgen van de uitgever van de site voor enige reproductie, kopie of publicatie van deze verschillende inhoud.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij online plaatst en verbindt zich ertoe een derde geen schade te berokkenen.

De Site-editor behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder rechtvaardiging door gebruikers geplaatste inhoud vrijelijk te modereren of te verwijderen.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt uit elementen van de website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kabinet Cécile ZAKINE, is verboden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, op straffe van aansprakelijkheid voor schuld.

Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de configuratie van de site door andere Advocaten kan aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie.

 

ARTIKEL 9 HYPERTEKSTLINKS

De site www.cecile-zakine.fr kan hyperlinks naar andere sites op internet bevatten. Links naar deze andere bronnen zorgen ervoor dat de gebruiker de site verlaat www.cecile-zakine.fr.

Het is onmogelijk om een link naar de presentatiepagina van deze site te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Er zal geen toestemming of verzoek om voorafgaande informatie worden verleend door de uitgever met betrekking tot een site die een link naar de site van de uitgever wil plaatsen.

Deze site zou echter in een nieuw browservenster moeten worden weergegeven.

De uitgever behoudt zich echter het recht voor om te verzoeken om de verwijdering van een link die volgens hem niet strookt met het doel van de site cecile-zakine.fr.

ARTIKEL 10 GEBRUIK VAN COOKIES

Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat er bij een bezoek aan de site automatisch cookies in hun browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd.

Het “cookiebeleid” van Kabinet Cécile ZAKINE is beschikbaar in door op deze link te klikken.

ARTIKEL 11: WIJZIGINGEN

Cabinet Cécile ZAKINE behoudt zich het recht voor om de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

ARTIKEL 12: BEËINDIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN SLUITING VAN SPECIFIEKE GEBIEDEN

Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke sluiting van de persoonlijke ruimte die is gecreëerd de dag na de ingebrekestelling die per aangetekende post naar de Gebruiker op zijn persoonlijk adres is verzonden.

Elke weglating of verwijdering van de Advocaat resulteert in de sluiting van zijn gereserveerde ruimte op de Site.

 

ARTIKEL 13: HARDEE VAN HET CONTRACT

 

De duur van dit contract is van onbepaalde duur.

 

Het contract heeft gevolgen voor de Gebruiker vanaf het begin van het gebruik van de dienst.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

 

Zowel deze site als de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik.

 

In geval van een geschil en na het mislukken van elke poging om een minnelijke oplossing te vinden, zal de rechtbank van Grasse bevoegd zijn om van dit geschil kennis te nemen.

 

Bookmark deze pagina!