Commerciële huurovereenkomst advocaat

In het kader van de verwerving van onroerend goed in aanbouw bindt een specifieke overeenkomst, een zogenaamde Sale in the Future State of Completion (VEFA), de koper aan de ontwikkelaar. Dit contract verbindt de promotor ertoe een tijdschema en vastgelegde technische specificaties te respecteren. Hoewel VEFA een veelgebruikte methode is voor de aankoop van nieuw onroerend goed, is het niet zonder risico's, waaronder geschillen met betrekking tot de annulering van het project, vertragingen in de oplevering of slecht vakmanschap. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een advocaat-expert op het gebied van bouwrecht en vastgoedrecht te raadplegen voor geïnformeerd advies. Ik ZAKINE staat voor u klaar om u hierover te adviseren.

Wanneer u de aankoop van een nieuw pand via een Sale in Future State of Completion (VEFA)-contract overweegt, gaat u een contractuele overeenkomst aan met een vastgoedontwikkelaar. In dit contract is vastgelegd dat de ontwikkelaar zich ertoe verbindt de woning op een bepaalde datum en volgens gespecificeerde specificaties aan u op te leveren. Hoewel gebruikelijk, is deze manier van vastgoed verwerven niet zonder risico. Er kunnen geschillen ontstaan, of het nu gaat om het annuleren van het bouwproject, vertragingen bij de oplevering of slecht vakmanschap.

Om veilig te navigeren in de complexe juridische wereld van VEFA’s is het absoluut noodzakelijk om u te omringen met een advocaat met ervaring in het bouwrecht en vastgoedrecht. Ik ZAKINE, met multidisciplinaire expertise en aanwezigheid in Parijs, Lyon en Lille, biedt u essentieel juridisch inzicht om uw investering veilig te stellen.

In het kader van de verwerving van nieuw onroerend goed is de Verkoop in de Toekomstige Staat van Voltooiing (VEFA) een gangbare praktijk. Dit contract verbindt de ontwikkelaar ertoe de vastgelegde specificaties te respecteren en het onroerend goed op een specifieke datum op te leveren. Vanwege de complexiteit en problematiek die inherent zijn aan dit soort aankopen, wordt het sterk aanbevolen om een advocaat in het bouw- en vastgoedrecht zoals Me ZAKINE te raadplegen.

Juridische definitie van VEFA

Het Burgerlijk Wetboek definieert in artikel 1601-3 de VEFA als een contract waarbij de koper onmiddellijk de rechten verkrijgt op de grond en op de reeds bestaande gebouwen. Toekomstige werkzaamheden worden haar eigendom zoals ze worden uitgevoerd, tegen betaling in termijnen.

Contractuele voorwaarden

De VEFA wordt beheerst door verschillende cruciale fasen:

  1. Reserveringscontract: Het wordt in eerste instantie ondertekend door de koper bij het reserveren van de woning.
  2. Notariële verkoopakte: Het wordt ondertekend bij aanvang van de werkzaamheden.

Dit contract moet de kenmerken van het onroerend goed specificeren (oppervlakte, aantal kamers, uitrusting, materialen). Het is ook absoluut noodzakelijk om de leveringsdatum, de boetes in geval van vertraging, de prijs en de betalingsvoorwaarden, evenals de voorwaarden voor prijsherziening te vermelden.

Juridische voorzorgsmaatregelen

Voordat u tot een off-plan aankoop overgaat, is een zorgvuldige beoordeling van de juridische voor- en nadelen noodzakelijk. VEFA's brengen risico's van rechtszaken en juridische subtiliteiten met zich mee die vaak complexer zijn dan bij een traditionele aankoop van onroerend goed.

Onze diensten

Ik ZAKINE komt tussenbeide op dit gebied en biedt volledige juridische bijstand, vanaf de analyse van reserverings- en verkoopcontracten tot de afronding van uw vastgoedaankoop. In elke fase van het proces profiteert u van de expertise van een gespecialiseerde advocaat.

Aarzel niet om ons te raadplegen voor een grondige en gepersonaliseerde juridische ondersteuning.

Vóór levering van het goed

Indien het bouwproject wordt geannuleerd, heeft de koper die een reserveringscontract heeft afgesloten recht op teruggave van zijn aanbetaling. Bij niet-naleving van deze verplichting door de promotor kunnen juridische stappen worden ondernomen. Bovendien kan “bedrieglijke terughoudendheid” van de kant van de ontwikkelaar, gericht op het misleiden van de koper, de opzegging van het contract motiveren.

Vertragingen bij levering

Een vertraging boven de contractuele termijnen kan leiden tot boetes die door de promotor moeten worden betaald, van toepassing vanaf de eerste dag na een periode van 30 dagen. Er kunnen echter uitzonderingen bestaan, vooral in geval van overmacht, zoals slecht weer of een gezondheidscrisis. Het is daarom essentieel om de specifieke clausules van het contract te raadplegen.

Juridisch advies en bijstand

Ons team van advocaten gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht geeft u juridisch advies op maat. We beoordelen zorgvuldig de voorwaarden van uw contract en de specifieke omstandigheden om te bepalen wat de beste handelwijze is. Verschillende recente jurisprudentie heeft ontwikkelaars feitelijk van hun verantwoordelijkheden ontheven door een beroep te doen op overmacht.

Ontvangst van het onroerend goed

Bij ontvangst van het onroerend goed kan de koper gebreken of niet-naleving van het verkoopcontract vaststellen. In een dergelijk geval heeft hij het wettelijke recht om het bezit van de accommodatie te weigeren. Er moet een rapport worden opgemaakt waarin de onregelmatigheden worden beschreven en door beide partijen worden ondertekend, en het saldo van de verkoopprijs moet worden geregistreerd.

De projecteigenaar heeft vervolgens één maand de tijd om eventuele onvolkomenheden die niet in het initiële rapport zijn vermeld, te melden. Deze reserveringen moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de promotor worden gestuurd. De ontwikkelaar is dan verplicht de gebreken binnen een jaar te verhelpen, bij gebreke waarvan juridische stappen kunnen worden ondernomen tot ontbinding van het contract of verlaging van de verkoopprijs.

Opgemerkt moet worden dat de projecteigenaar ook wordt beschermd door de tienjarige garantie van de fabrikant, die ernstige gebreken dekt die de degelijkheid of het doel van het werk aantasten. Recente jurisprudentie maakt het bovendien mogelijk om gezamenlijk de tienjarige garantie en het herstel van zichtbare gebreken te activeren.

De garantie voor een perfecte afwerking

Implementatie van de Garantie van Perfecte Voltooiing: A Praktische gids voor projecteigenaren

Bent u projecteigenaar, dan is de garantie op een perfecte oplevering voor u essentieel. Dit beschermingsmechanisme werkt gedurende één jaar vanaf de ontvangst van uw eigendom. Deze gids verduidelijkt de voorwaarden voor het activeren van deze garantie en onderstreept het belang van de rol van de vastgoedadvocaat in dit proces.

Definitie van de perfecte voltooiingsgarantie

Dit is een wettelijke verzekering, geldig gedurende één jaar vanaf het einde van de werkzaamheden, bedoeld om de schade te corrigeren zichtbare gebreken of slecht vakmanschap waargenomen. De projectmanager is wettelijk verplicht om deze onregelmatigheden naar aanleiding van uw melding te herstellen.

Cruciale stappen

  1. Inventaris en notulen: Het opstellen van een rapport, met of zonder voorbehoud, is een cruciale stap. Het moet samen met de promotor worden uitgevoerd.
  2. Reserveringsperiode: U heeft één maand de tijd om eventuele gebreken of slecht vakmanschap te identificeren en te melden. Defecten die in dit stadium worden geaccepteerd, vallen niet langer onder de garantie.

Rol van de advocaat

Het wordt sterk aanbevolen een beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in het vastgoedrecht. Dit vergroot niet alleen uw invloed in eventuele rechtszaken tegen uw ontwikkelaar, maar een advocaat is ook noodzakelijk om een rechtszaak aan te spannen.

Vereisten voor juridische actie

Indien de voorbehouden niet worden ingetrokken, kan de zaak voor de Rechtbank worden gebracht. Juridische vertegenwoordiging is dan vereist om uw rechten te doen gelden en schadevergoeding te verkrijgen voor eventuele geleden schade.

Conclusie

De wet bepaalt dat de projectmanager als enige verantwoordelijk is, onder de garantie van een perfecte oplevering gedurende één jaar. Om uw belangen optimaal te kunnen verdedigen, is het daarom van cruciaal belang om u te omringen met een expert in vastgoedrecht. Naast deze garantie bestaan er nog andere, zoals de tienjarige garantie of de garantie op goede werking.

Waarom kiezen voor mij ZAKINE?

Ons advocaten in het bouw- en vastgoedrecht in Parijs, Lyon en Lille u proactief ondersteunen bij het verdedigen van uw belangen. Of het nu gaat om het opleggen van boetes voor laattijdige betaling, het verkrijgen van schadevergoeding of het opschorten van uw vastgoedlening, wij zetten alle nodige middelen in om uw juridische bescherming te garanderen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor uitgebreide juridische bijstand bij VEFA-gerelateerde geschillen.

Bookmark deze pagina!