Fastighetsrättsadvokat Lille

 Maître Zakine Doktor i juridik, advokat kan hjälpa dig med alla förfaranden som rör fastighetsrätt.

Maître Zakine Doctor of Law, Advokat kan hjälpa dig i alla förfaranden som rör fastighetsrätt. 

Maître Zakines advokatbyrå verkar inom fastighetsrätt och entreprenadrätt. Hon ingriper regelbundet i utarbetandet av kommersiella hyresavtal. Hans erfarenhet av kommersiella hyresavtal är betydande. För ordens skull är det ett derivat av avtalsrätten.

Lille fastighetsjurist
Vefa fastighetsrättsjurist

På höger sida av delägarskapet i Lilleregionen ingriper även Maître Zakine till exempel i tvister på bolagsstämmor för ägarna. Den ingriper också för att driva in avgifter från delägare. Att vara hyresvärd kan vara komplicerat.

Inom fastighetsrätt och stadsbyggnadsrätt ingriper hon på skadestånd vid renovering, nedläggning av arbete eller nedläggning av byggarbetsplats, avhysning och kommersiella upplåtelser eller vid förvärv av fastighet som ger upphov till upptäckten av dolda fel (d.v.s. fel). som blir uppenbara efter försäljningen). Hon arbetar inom stadsbyggnadsjuridik (bygglovsprövning, bodelningslovsprövning). Hon arbetar också för att få tillbaka hyror när hyresvärdar slutar få dem.

Företaget är också involverat i utarbetande och förhandling av kommersiella hyresavtal och i relaterade tvister.

Fastighetsadvokat i Lille

Maître Zakine är verksam i Nord Pas de Calais, särskilt i Lille, och har regelbundet kontakt med belgiska kunder med tanke på närheten till Belgien. Jag Zakine.

I samband med stadsutveckling visar sig fastighetsplanering vara en central pelare, som inte bara styr byggrätten, utan även reglerna för boende och fastigheter.

Det är viktigt för en ägare, oavsett om den är enskild eller professionell, att söka goda råd för att på bästa sätt navigera i vändningarna inom fastighetslagstiftningen.

Me Zakine är expert på fastighetstvister och ingriper regelbundet i staden Palais de Justice i Lille. Det kan hjälpa dig att hantera till exempel användningen av en byggnadsexpert, dåligt utförande vid renovering som en del av ett förvärv i en ny byggnad (VEFA), eller i en gammal byggnad eller efter en konstruktion av ditt enskilda hus ( CCMI eller projektledningskontrakt).

Fastighetsrätten påverkar även familjerätten, särskilt vid äktenskapsskillnad, där frågan om att dela fastigheter uppstår akut. Likaså utgör kommersiella hyresavtal en annan del av vår verksamhet, som kräver djupgående expertis för att på bästa sätt skydda våra kunders intressen.

Det händer ibland att skadestånd begärs för att ersätta skadan. I dessa fall är det avgörande att sammanställa en solid fil, och vår byrå är redo att hjälpa dig i denna process, tack vare erfarenhet som vunnits under åren och professionaliteten hos våra advokater, som Me Zakine, erkänd inom yrket för sina expertis och noggrannhet.

Stadsbyggnadslag och bestridande av bygglov 

Att bestrida bygglov är en juridisk process som gör det möjligt för medborgare, föreningar och andra intressenter att överklaga en kommuns eller kommuns beslut om att bevilja bygglov.

Denna process styrs av stadsplaneringslagen och erbjuder olika möjligheter att överklaga för de berörda parterna: informellt överklagande och tvistemålsöverklagande till förvaltningsdomstolen:

1. Hovrätten

Innan de vänder sig till förvaltningsrätten har de tvistande parterna möjlighet att överklaga. Detta överklagande är en skriftlig begäran riktad till den kommun som beviljat bygglovet med begäran om omprövning av beslutet. Överklagandet ska inges inom två månader från offentliggörandet av beslutet om att bevilja bygglov.

2. Rättstvister

Om det informella överklagandet avslås eller om kommunen inte svarar inom två månader kan parterna sedan hänskjuta ärendet till förvaltningsrätten genom ett tvistemål. Detta överklagande ska lämnas in inom två månader efter kommunens negativa svar eller, i avsaknad av svar, två månader efter det att kommunens svarsfrist har löpt ut.

3. Förvaltningsdomstolens roll

Förvaltningsrätten prövar sakfrågan i kommunens beslut utifrån stadsplanelagen och de handlingar som parterna lämnat. Rätten kan upphäva kommunens beslut om den bedömer att det är behäftat med olaglighet. Skälen till avbokning kan variera, allt från en felaktig bedömning till ett formfel.

Försäljning i perfekt skick i Lille 

Off-plan-försäljningen (VEFA), även känd som en off-plan-försäljning, är en typ av fastighetsaffär där köparen förvärvar en fastighet före eller under dess uppförande. Transaktionen regleras av särskilda regler i Frankrike för att skydda köparen.

1. Bokningskontrakt:

Köparen kan teckna ett reservationskontrakt med exploatören för att reservera fastigheten. Han ska då betala en deposition.

2. Försäljningsakt:

När bygget är tillräckligt långt framskridet undertecknar köparen köpebrevet med notarie och blir officiellt ägare till fastigheten.

3. Avbetalning:

Köparen betalar fastigheten i flera omgångar beroende på hur arbetet fortskrider:

 • 5% från pris till bokning
 • 35% vid färdigställande av grunderna
 • 70% vid vattentätning (tak installerat)
 • 95% efter avslutat arbete
 • Saldot (5%) vid leverans

4. Garantier:

Arrangören måste tillhandahålla flera garantier:

 • Garanti för perfekt komplettering: alla defekter som rapporteras inom ett år efter leverans måste repareras.
 • Två års garanti: täcker de separerbara delarna av byggnaden i 2 år.
 • Tio års garanti: täcker skador som äventyrar byggnadens soliditet eller gör den obeboelig i 10 år.

5. Mottagande av varorna:

I slutet av arbetet anordnas ett mottagningsbesök. Köparen kan reservera sig om han upptäcker brister.

6. Leveranstid:

VEFA-avtalet måste ange leveransdatum. Skadestånd kan krävas vid dröjsmål.

7. Specifikationer i Lille:

Som i alla andra städer är det avgörande att välja byggherren noggrant och att kontrollera deras seriositet och solvens. Lille, som är en dynamisk stad med en aktiv fastighetsmarknad, erbjuder många möjligheter, men också risker om de nödvändiga försiktighetsåtgärderna inte vidtas.

Råd :

 • Kontrollera arrangörens referenser.
 • Studera noggrant reservationskontraktet och köpebrevet.
 • Se till att alla garantier ingår.

Sammanfattningsvis, även om VEFA kan vara ett utmärkt tillfälle att förvärva nya fastigheter, är det avgörande att till fullo förstå processen och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda din investering.

  Slutsats

  Sammanfattningsvis, oavsett om du är ägare, hyresgäst, utvecklare eller medlem i ett delägarskap, kan vår byrå ge dig kvalitetsstöd, genom att kombinera erfarenhet, professionalism och lyhördhet, för att försvara dina rättigheter och skydda dina intressen inom alla områden av fastighetsrätt.

  Hans expertområde täcker också problem kopplade till övergivna webbplatser.

  Mäster Zakine kommer regelbundet till Lille.

  Hon är jurist och juris doktor i fastighets-, entreprenad- och delägarrätt.

  Maître Zakine är van vid att arbeta på distans (video, elektronisk signatur, säker filutbytesplattform).

  DE Skåp Cécile Zakine står till ditt förfogande: https://calendly.com/maitre-zakine

   

   


    

   De 5 avgörande aspekterna att bemästra i händelse av en VEFA-försening i Lille

    

   Fastighetstransaktionen under VEFA-regimen (Sale in Future State of Completion) i Lille, en livlig metropol rik på fastighetsprojekt, kräver särskild uppmärksamhet, särskilt när det gäller leveransförseningar. Som specialiserad advokat är det absolut nödvändigt att behärska detaljerna i denna specifika avtalsform.

   Rättslig ram för VEFA-försening: VEFA är strikt reglerad av bygg- och bostadslagen, vilket kräver att ett leveransdatum eller leveransperiod anges och påföljder som gäller vid förseningar i kontraktet. Säljaren måste motivera varje försening, med förbehåll för exceptionella omständigheter eller force majeure, i vilket fall han kan bli befriad från påföljder, förutsatt att han visar konsekvenserna av dessa omständigheter.

   Sena straffar : Påföljderna, definierade i kontraktet, syftar till att kompensera för den skada som köparen lidit, inklusive de extra kostnader som förseningen ådragit sig. I Lille spelar dessa påföljder en avgörande roll för att skydda köparens rättigheter.

   Botemedel : I händelse av betydande förseningar eller otillräckliga påföljder kan köparen meddela arrangören, vidta rättsliga åtgärder eller till och med begära uppsägning av avtalet i händelse av ett allvarligt brott, med följden av återbetalning av erlagda belopp plus ränta ...

   Juridisk hjälp : Stöd från en advokat som specialiserat sig på fastighetsrätt rekommenderas starkt, med tanke på VEFA-kontraktens komplexitet och tvisternas tekniska karaktär. En advokat kommer att kunna vägleda köparen mot den strategi som passar bäst för deras situation.

   Specifikt för Lille-marknaden : Lilles attraktivitet genererar en stark efterfrågan på fastigheter och en spridning av program utanför planen, med förseningar ibland på grund av överbelastning av byggföretag. Lokala särdrag, såsom skyddade områden eller arkitektoniska standarder, kan också orsaka förseningar.

    Fördjupad kunskap om det juridiska ramverket och adekvat juridiskt stöd gör det möjligt att säkerställa driften och effektivt skydda köparens rättigheter. Vaksamhet och proaktivitet krävs för att hävda dina rättigheter i detta dynamiska men krävande sammanhang.

     

     

    Att köpa utanför planen är ett äventyr som kan vara farligt. Men genom att vara välinformerad och stöttad är det möjligt att övervinna hinder och se ditt fastighetsprojekt bli verklighet. Förseningar är tyvärr vanliga, men lagen erbjuder verktyg för att skydda köparnas rättigheter. I Lille, trots en dynamisk marknad, är spelreglerna desamma. Det återstår för köparen att vara vaksam och aktiv för att hävda sina rättigheter.

    Vefa advokat Lille

     

    De 5 nyckelelementen att veta om en fastighetsadvokat i Lille

    Fastighetsrätt, ett komplext och mångfacetterat juridiskt område, kräver ingripande av en kompetent och rigorös advokat, som Maître Cécile ZAKINE, en framstående advokat vid baren i Lille. Här är fem viktiga aspekter att känna till om hans roll och expertis.

    Rigor och kompetens: Master ZAKINE erbjuder gedigen expertis inom fastighetsrätt, förvärvat under åren och förstärkt genom flitig praxis, särskilt i Lille. Hon har ett perfekt behärskande av de juridiska frågorna relaterade till fastigheter, oavsett om det gäller byggkontrakt, VEFA eller rättstvister.

    Personligt lyssnande och råd : Maître ZAKINE är erkänd för sin uppmärksamhet och närhet till sina kunder och ger råd anpassade till varje situation, oavsett om det gäller fastighetsförsäljning, skilsmässa, arbetsrätt eller företag.

    Behärskning av juridiska förfaranden : Inför komplexiteten i fastighetsrättsliga tvister säkerställer Maître ZAKINE en effektiv och rigorös representation inför domstol, vilket hjälper till att lösa de mest komplexa situationerna.

    Pnationellt hemvist : Även om Maître ZAKINE är baserad i Lille, är Maître ZAKINE redo att resa genom hela Frankrike för att försvara sina kunders intressen och visa sitt engagemang och beslutsamhet.

    Juridisk mångsidighet : Utöver fastighetsrätt har Maître ZAKINE gedigen expertis inom andra juridikområden, såsom arbetsrätt eller affärsjuridik, vilket gör henne till en mångsidig advokat som kan svara på en mängd olika juridiska behov.

    Kort sagt, att anlita Maître Cécile ZAKINE innebär att välja en fastighetsjurist i Lille som kombinerar kompetens, uppmärksamhet och mångsidighet, för komplett och personligt stöd för dina juridiska behov.

      

     En uppkopplad advokat som gör ditt liv enklare

     Den är verksam i hela Frankrike. Den använder verktyg (elektronisk signatur, video, e-post, telefon) som gör att du kan arbeta på distans utan oro.

     Specialiserad jurist, doktor i juridik, innehavare av två mästare, Maître Zakine agerar i Lille

     Att anlita en specialist med expertis inom fastighetsrätt och VEFA, med stark aktivitet inom delägarskap, är försäkran om att försvara dina rättigheter på bästa möjliga sätt.


      4.8/5 - (218 röster)