Maître Zakine, Doctor in de Rechten

Advocaat onroerend goed en bouwrecht

 

 

Een bouwadvocaat is een juridische professional die gespecialiseerd is in zaken die verband houden met de bouwsector. Hun expertise omvat contracten, biedingsprocessen, geschillenbeslechting, verzekeringen en retentierechten. Zij geven advies en begeleiding aan aannemers, ontwikkelaars, ingenieurs, kredietverstrekkers, architecten en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij bouwprojecten. DE Bouwadvocaten vertegenwoordigen hun cliënten ook in gerechtelijke en arbitrageprocedures, maar ook tijdens schikkingsonderhandelingen.. Bovendien kunnen ze bouwgerelateerde juridische diensten verlenen aan andere advocaten of professionals die hulp nodig hebben bij hun projecten.

Deze advocaten hebben meestal expertise in jurisdictiespecifieke bouwwetten, zoals die voor openbare werken. Ze zijn voortdurend op de hoogte van de laatste trends in de sector en kunnen praktische oplossingen aandragen voor geschillen en andere problemen.

De advocaten op het gebied van bouwrecht spelen een cruciale rol bij het garanderen dat projecten op tijd en binnen het budget worden voltooid, terwijl de belangen van hun klanten worden gewaarborgd. Als advocaat gespecialiseerd in bouwrecht in Rijsel, stelt Maître Cécile Zakine haar vaardigheden en expertise ter beschikking om spelers in de bouwsector in deze dynamische stad te ondersteunen.

Met diepgaande kennis van specifieke wetten Regio Rijsel, kan zij juridisch advies geven op maat van elk bouwproject, waardoor een efficiënt en veilig beheer van het proces voor haar klanten wordt gegarandeerd.

Vastgoed advocaat lille

I. Welke advocaat voor van werkteen bouw-, renovatie- of VEFA-project ?

Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden, het bouwen van een huis (CCMI of niet), reparatiewerkzaamheden of werkzaamheden na ernstige problemen (dakbedekking, lekkage, waterschade, enz.) is een handeling die bijzondere waakzaamheid vereist van een individuele consument die nieuw is op dit gebied.

De tussenkomst van een advocaat, of op zijn minst de steun van een advocaat of advies in het kader van een consultatie, kan essentieel blijken om uw rechten te kennen vanaf het moment dat u de offerte tekent tot de oplevering van het werk (een cruciale fase, waarvan u op de hoogte moet zijn).

Het doel is om eventuele geschillen te voorkomen die kunnen ontstaan tijdens de bouw- of aannemingsfase en om te bepalen welke middelen kunnen worden ingezet in geval van problemen. Voordat de advocaat het individuele bouwcontract of een contract van een aannemer ondertekent, kan hij samen met de klant controleren of het ondertekende contract voldoet aan de clausules, termijnen, bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, enz.

De advocaat zal u ook kunnen adviseren over de verplichtingen van de bouwer of aannemer: het nakomen van deadlines, het opvragen van fondsen, de verplichting om wijzigingen op te stellen in geval van wijzigingen of extra verzoeken, de verplichting om de aanbetaling van 5%s te accepteren, enz.

Projectontwikkelaars zijn bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van vastgoedprojecten, variërend van de bouw van eengezinswoningen onder een CCMI tot grote flatgebouwen. Zij spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van vastgoedprojecten en beheren alle fasen van het proces, van het ontwerp tot het te koop zetten van eigendommen.

Metselwerk is de constructie van gebouwen met materialen zoals baksteen, beton of steen. Projectontwikkelaars doen vaak een beroep op bouwbedrijven om het metselwerk uit te voeren dat nodig is om hun projecten te bouwen.

De code de construction de maison individuelle (CCMI) is een verzameling regels en normen die de constructievereisten voor eengezinswoningen bepalen. Projectontwikkelaars moeten aan deze code voldoen om huizen te bouwen die aan de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen voldoen.

Een bouwbedrijf is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van gebouwen. Projectontwikkelaars doen vaak een beroep op deze bedrijven om de bouwwerkzaamheden voor hun projecten uit te voeren. Bouwbedrijven kunnen ook de administratieve en financiële aspecten van projecten beheren en nauw samenwerken met projectontwikkelaars.

Als onderdeel van het acceptatieproces legt de bouwadvocaat aan zijn klant uit wanneer de verschillende garanties worden geactiveerd:

Opleveringsgarantie: 12 maanden

Tweejaarlijkse garantie: 2 jaar

Tien jaar garantie: 10 jaar

De advocaat legt zijn cliënt ook de kwestie van de zichtbare gebreken uit, die het voorwerp van voorbehoud moeten zijn op het moment van de aanvaarding of binnen 8 dagen of minder na de levering van het goed of het werk.

De bouwadvocaat zal zijn cliënt ook uitleggen dat het essentieel is om de hulp van een deurwaarder en een bouwkundige in te roepen voor de oplevering van het werk.

De advocaat kan stroomafwaarts tussenbeide komen om een geschil met de bouwprofessional in der minne of via een rechtszaak op te lossen:

Als de voorbehouden niet binnen de termijn van een jaar van de opleveringsgarantie worden verwijderd: minnelijke schikking, gevolgd door gerechtelijke stappen als dit mislukt,

Kort geding in het geval van gebreken die niet door de bouwprofessional zijn verholpen,

Aanmaningsbrief,

Er zal een schadeonderzoek worden uitgevoerd als er bezorgdheid is dat de schade van tien jaar oud kan zijn,

Verschijnen van verborgen gebreken: aansprakelijkheidsactie: actie om het contract te ontbinden of de prijs te verlagen.

Een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht zal eerst proberen om een minnelijke oplossing te vinden voor de ontstane moeilijkheden.

Zo niet, dan zal zij een kort geding of een bodemprocedure aanspannen om bouwprofessionals aansprakelijk te stellen op basis van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat :

" TElke bouwer van een werk is automatisch aansprakelijk tegenover de eigenaar van het werk.In geval van schade aan het gebouw of de koper van het gebouw, zelfs als deze het gevolg is van een gebrek aan de grond, waardoor de stevigheid van het gebouw wordt aangetast of waardoor het gebouw, door aantasting van een van zijn samenstellende delen of een van zijn installaties, ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het bestemd is. 

Eigendomsrecht advocaat

II. Veelgestelde vragen :

 

 • Ik wil renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Wat moet ik controleren in de prijsopgave, bijzondere voorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden?
 • Kan de bouwer de prijs van mijn vrijstaande huis veranderen?
 • Ben ik het slachtoffer van een verlaten bouwterrein? Is een deurwaarder belangrijk? Welke stappen moet ik nemen om de situatie op te lossen?
 • Wat moet ik weten als ik werk of een eigendom in ontvangst neem?
 • Wat moet ik doen als de ontwikkelaar of bouwer weigert mij toe te staan om aanbetalingen te doen en eist dat ik het saldo zelfs voor de aanvaarding betaal? Kunt u mij helpen om hem uit te leggen dat zijn houding in strijd is met de rechtsregels?

 

 • Het werk vordert niet en ik zie veel schade, zelfs als ik er niet bij in de buurt kom. Wat moet ik doen?
 • De lege vennootschap is onder curatele gesteld en de bouwwerkzaamheden zijn gestopt. Wat moet ik doen?
 • Ik heb gehoord dat de aansluitingswerkzaamheden de oplevering van het gebouw zullen vertragen, hoewel ik heb gelezen dat het zoeken naar manieren om het afvalwater-, afvoer- en elektriciteitsnetwerk aan te sluiten moet worden uitgevoerd voordat de bouwwerkzaamheden beginnen en moet worden vermeld in de aanvraag voor een bouwvergunning. Wat kan ik aan deze situatie doen?
 • De bouwer heeft mij geen voortgangsrapporten gegeven en er is een vertraging van 9 maanden. Wat moet ik doen?
 • De ontwikkelaar of bouwer heeft niet gereageerd op mijn ingebrekestellingen. Kunt u dit regelen?
 • Ik wil mijn CCMI annuleren. Kan ik dit doen, zelfs als de herroepingstermijn is verstreken, als de bouwer te kwader trouw handelt?
 • Ik wist niet dat ik de 5% kon deponeren en de ontwikkelaar weigert de reserveringen te verwijderen. Kan ik juridische stappen ondernemen?
 • De werkzaamheden die zijn uitgevoerd om de lekkage in het gebouw van de mede-eigendom te herstellen, hebben dit niet definitief kunnen oplossen en mijn flat lijdt onder de gevolgen. Wat moet ik doen aangezien de syndicus mij niet antwoordt? Kunt u hem een ingebrekestelling sturen? Is het mogelijk om juridische stappen te ondernemen voor een expertise?
 • Als uit het kort geding van het deskundigenonderzoek blijkt dat het Syndicat en de Syndicus inert zijn, kunnen zij dan aansprakelijk worden gesteld en schadevergoeding krijgen?

A een advocaat gespecialiseerd in bouw- en stedenbouwrecht, is over het algemeen betrokken bij de volgende zaken: 

 • Bouwvergunning,
 • De weigering van een bouwvergunning aanvechten,
 • VEFA: reserveringscontract, koopakte, vertraging, aanvaarding, reserveringen, het niet opheffen van reserveringen
 • CCMI: contract, bouwtoezicht, aanvaarding, voorbehouden, niet opheffen van voorbehouden
 • Erfdienstbaarheden en doorgangsrechten,
 • Inbraak: buurt, burenruzie, sloop
 • Gezamenlijk eigendom,
 • Naleving van de regels voor mede-eigendom,
 • Naleving van het PLU door bouwbedrijven of particulieren die een bouwvergunning willen aanvragen,
 • Soms is het nodig om te voldoen aan de aanbevelingen van de Architectes de Bâtiments de France.
 •  

  • Een eigendom ontvangen en de sleutels overhandigen
  • Levering van een actief en depot bij de caisse des dépôts et consignation
  • Verzekering (garantie van tien jaar, twee jaar of perfecte voltooiing),
  • Werk in uitvoering,
  • Syndicat de copropriété,
  • Waterschade,
  • Gebreken in constructie of werken,
  • Verlaten bouwterrein,
  • Weigering om voor werk te betalen: wat zijn de redenen?
  • Grote renovatie
  • Bouwstandaard
  • Conformiteit met DTU,
  • Diagnostiek
  • Samenwerking met de deurwaarder en ondersteuning van een bouwkundige,
  • Hulp bij minnelijke expertises,
  • Gerechtelijke expertise, soms met hulp van een landmeter of technisch adviseur (soms een bouwkundige),
  • Actie voor verborgen gebreken,
  • Dringende actie bij spoedeisende stoornissen en gevaarlijkheid: overzichtsprocedure per uur

   Een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht is heel vaak een advocaat die gespecialiseerd is in eigendomsrecht en zich bezighoudt met zaken die betrekking hebben op : 

   • Mede-eigendom,
   • Verkoop van onroerend goed: verborgen gebreken, voorlopige koopovereenkomst, koopakte, afkoelingsperiode, escrow, onderzoeken vóór aankoop, etc....

   Bovendien is het, gezien de complexiteit van deze wet, van cruciaal belang om gedurende de hele professionele carrière opleidingen te volgen en cursussen bij te wonen die door erkende opleidingscentra worden gegeven.

   Zo is het Rencontres en droit de la construction, dat elk jaar in oktober in Aix-en-Provence wordt gehouden, een niet te missen evenement dat advocaten gespecialiseerd in bouwrecht, rechters gespecialiseerd in bouwrecht, universiteitsprofessoren en deskundigen samenbrengt.

   Actuele onderwerpen worden besproken en er wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie van het afgelopen jaar, zodat advocaten die gespecialiseerd zijn in bouwrecht op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste wetgeving en jurisprudentie op dit gebied.

   Het kabinet van mij ZAKINE ondersteunt u bij alle vragen met betrekking tot het vastgoedrecht en het stedenbouwrecht en het bouw- en mede-eigendomsrecht, dat herhaaldelijk bouwvragen oproept.

  4.8/5 - (527 stemmen)