Kun yksityisyyden ja henkilötietojen suojelusta tulee unionin asia eurooppalainen

GDPR-asetus mahdollistaa siten oikeuden yksityiselämän kunnioittamiseen ja oikeuden käsitellä tiettyjä henkilötietoja tasapainon välillä ympäristönsuojeluun ja sataman tehokkaaseen taloudelliseen hallintaan liittyvistä syistä.

Tämä oikeudenmukainen tasapaino mahdollistaa kaikkien etujen yhteensovittamisen samalla kun otetaan huomioon sataman taloudelliset ja ympäristölliset edut sekä kaikkien yksityisyyden suojelu.

Tämä vastaa aivan oikeutetusti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kohtaa – yleissopimus, muistakaamme, että Euroopan unioni on sopimuspuolena – jonka mukaan on mahdollista asettaa suhteellisia rajoituksia oikeudelle kunnioittaa yksityisyyttä. elämää, kun oikeutetut edut ovat vaakalaudalla. 

Me Zakine, lakimies, oikeustieteen tohtori tarjoaa sinulle tekstin GDPR:n vaikutuksista yksityisyyteen.

Lue hänen muotokuvansa tässä

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa todetaan:

8 artikla – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen

1 Jokaisella on oikeus kunnioitukseen yksityis- ja perhe-elämästään, kodistaan ja kirjeenvaihdostaan.

2 Julkinen viranomainen voi puuttua tämän oikeuden käyttöön vain siltä osin kuin siitä on säädetty laissa ja jos se on toimenpide, joka demokraattisessa yhteiskunnassa on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, maan taloudellisen hyvinvoinnin, järjestyksen puolustamisen ja rikosten ehkäisemisen, terveyden tai moraalin suojelemiseksi tai muiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

 

Tämä johtaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 olennaiseen soveltamiseen. ja direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoaminen, suoraa soveltamista koskeva asetus

GDPR-lakimies

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa todetaan:

8 artikla – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen

1 Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan ja kirjeenvaihtoaan kunnioitetaan.

2 Julkinen viranomainen voi puuttua tämän oikeuden käyttöön vain siltä osin kuin siitä on säädetty laissa ja jos se on toimenpide, joka demokraattisessa yhteiskunnassa on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, maan taloudellisen hyvinvoinnin, järjestyksen puolustamisen ja rikosten ehkäisemisen, terveyden tai moraalin suojelemiseksi tai muiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

 

Tämä johtaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 olennaiseen soveltamiseen. ja direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoaminen, suoraa soveltamista koskeva asetus

GDPR-lakimies

vaikuttaa olennaiselta viitata siihen sen teknologian yhteydessä, jota aiot kehittää ja tarjota.

Sellaisenaan 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen johdanto-osan 4 kappaleessa todetaan:

Henkilötietojen käsittely tulee suunnitella palvelemaan ihmisyyttä. Oikeus henkilötietojen suojaan ei ole ehdoton oikeus; sitä on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarkasteltava suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa ja sitä on punnittava suhteessa muihin perusoikeuksiin. Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja noudatetaan perusoikeuskirjassa tunnustettuja, perussopimuksiin kirjattuja vapauksia ja periaatteita, erityisesti yksityis- ja perhe-elämän, kodin ja viestinnän kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, sanan- ja tiedonvapaus, yrittäjyyden vapaus, oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinään ja puolueettomaan tuomioistuimeen pääsyyn sekä uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus.

Henkilötietojen käsittelyn on oltava johdonmukaista eurooppalaisen lainsäätäjän asettaman tavoitteen kanssa, joka seuraa erittäin selvästi asetuksen johdanto-osan 6 ja 7 kappaleesta:

 

 

(6) Teknologian nopea kehitys ja globalisaatio ovat luoneet uusia haasteita henkilötietojen suojelulle. Henkilötietojen keräämisen ja jakamisen laajuus on lisääntynyt merkittävästi. Teknologioiden ansiosta sekä yksityiset yritykset että viranomaiset voivat käyttää henkilötietoja toiminnassaan ennennäkemättömällä tavalla. Yhä useammin ihmiset asettavat itsestään tietoa julkisesti ja maailmanlaajuisesti saataville. Teknologiat ovat muuttaneet sekä taloutta että sosiaalisia suhteita, ja niiden odotetaan jatkuvan helpottamaan henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionissa ja niiden siirtoa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin varmistaen samalla henkilötietojen suojan korkean tason.

 

(7)Tämä kehitys edellyttää vankkaa ja johdonmukaisempaa tietosuojakehystä unionissa, sääntöjen tiukka soveltaminen, koska on tärkeää luoda luottamusta, joka mahdollistaa digitaalitalouden kehittymisen sisämarkkinoilla. Luonnollisilla henkilöillä tulee olla määräysvalta itseään koskeviin henkilötietoihin. Sekä oikeudellista että käytännön turvallisuutta tulee vahvistaa yksityishenkilöiden, taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten kannalta.

 

(10) « Jotta voidaan varmistaa luonnollisten henkilöiden suojelun johdonmukainen ja korkea taso ja poistaa esteet henkilötietojen siirrolta unionissa, luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojan tasoa näiden tietojen käsittelyssä olisi nostettava. kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Johdanto-osan kappaleessa 10 ehdotetaan, että ottamalla käyttöön erittäin tiukka järjestelmä alusta alkaen Ranskassa ja ottamalla huomioon vaatimus tehokkaasta ja samankaltaisesta suojasta kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.  

 

Asetuksen johdanto-osan 15 kappaleen osalta siinä säädetään seuraavaa:

 

”Jotta vältytään vakavalta kiertämisriskiltä, yksilöiden suojelun tulisi olla teknisesti neutraalia eikä se saisi riippua käytetyistä tekniikoista. Sitä olisi sovellettava henkilötietojen käsittelyyn automatisoituja prosesseja käyttäen sekä manuaaliseen käsittelyyn, jos henkilötiedot sisältyvät tai aiotaan sisällyttää tiedostoon. Tiedostot tai tiedostosarjat sekä niiden kannet, joita ei ole jäsennelty erityisten kriteerien mukaan, eivät saa kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan."

Tämän seurauksena, riippumatta henkilötietojen käsittelymenetelmistä, asetusta GDPR on sovellettava aina, kun henkilötietoja kerätään.

 

Myös esimerkiksi onko kyseessä videovalvontakamera, joka mahdollistaisi rekisterikilven havaitsemisen tai tekniikan GDPR sovelletaan välittömästi.

 

Tämä vaatimus on osa lainsäätäjän toivetta tarjota mahdollisimman suuri suoja henkilötiedot ja yksityisyys.

 • Analyysi GDPR-asetuksen johdanto-osan kappaleista, jotka tarjoavat kokonaiskuvan Euroopan unionin tavoitteista

Johdanto-osan 18 kappale:

 

”Tämä määräys ei koske henkilötietojen käsittelyä, jota luonnollinen henkilö suorittaa puhtaasti henkilökohtaisessa tai kotitaloustoiminnassa ja joka ei siten liity ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Henkilökohtaisiin tai kotitaloustoimintoihin voisi kuulua kirjeenvaihto ja osoitekirjan pitäminen tai näiden toimintojen yhteydessä tapahtuva sosiaalisten verkostojen ja verkkotoimintojen käyttö. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, jotka tarjoavat keinot käsitellä henkilötietoja tällaisia henkilökohtaisia tai kotitaloustoimia varten. »

 

Säännön kattavuus mahdollistaa siis teknologiasi soveltamisen, jos tarkastelemme asetusta tietokäsittelysi huomioiden, vaikka kyseessä olisikin sellaisen veneen kuvaaminen, jolla on vain henkilökohtaista toimintaa.

 

Johdanto-osan 32 kappale:

 

Suostumus olisi annettava selkeällä myönteisellä teolla, jolla rekisteröity ilmaisee vapaasti, nimenomaisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi kirjallisella ilmoituksella, mukaan lukien sähköisesti, tai suullinen ilmoitus. Tämä voidaan tehdä erityisesti merkitsemällä valintaruutu verkkosivustoa käydessään, valitsemalla tietoyhteiskunnan palveluille tietyt tekniset parametrit tai antamalla jokin muu ilmoitus tai muu toimintatapa, joka osoittaa tässä yhteydessä selvästi, että rekisteröity hyväksyy ehdotetun henkilötietojensa käsittelyn. hänen henkilötietonsa. Siksi suostumusta ei voida antaa hiljaisuuden, oletusarvoisesti valittujen ruutujen tai toimettomuuden tapauksessa. Annettua suostumusta olisi sovellettava kaikkiin käsittelytoimiin, joilla on samat tarkoitukset. Kun käsittelyllä on useita tarkoituksia, suostumus tulee antaa niihin kaikkiin. Jos rekisteröidyn suostumus annetaan sähköisesti esitetyn pyynnön perusteella, pyynnön tulee olla selkeä ja ytimekäs, eikä se saa tarpeettomasti häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se on myönnetty.

 

On aiheellista tarjota järjestelmä, jonka avulla veneiden omistajat antavat vapaan, nimenomaisen ja yksiselitteisen suostumuksensa.

 

Johdanto-osan 39 kappale:

 

”Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla laillista ja oikeudenmukaista. Luonnollisiin henkilöihin liittyvien henkilötietojen keräämisen, käytön, käsittelyn tai muutoin käsittelyn sekä sen, missä määrin tällaisia tietoja käsitellään tai tullaan käsittelemään, olisi oltava avointa asianomaisille luonnollisille henkilöille. Avoimuusperiaate edellyttää, että kaikki näiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot ja viestintä ovat helposti saatavilla, helposti ymmärrettäviä ja muotoiltuja selkeästi ja yksinkertaisesti. Tämä periaate koskee erityisesti asianomaisille henkilöille annettuja tietoja rekisterinpitäjän henkilöllisyydestä ja käsittelyn tarkoituksista sekä muista tiedoista, joiden tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen ja avoin kohtelu asianomaisten luonnollisten henkilöiden osalta ja heidän oikeutensa saada vahvistus ja ilmoitus itseään koskevista käsittelyn kohteena olevista henkilötiedoista. Luonnollisille henkilöille olisi tiedotettava henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, takuista ja oikeuksista sekä menettelytavoista, joilla he voivat käyttää oikeuksiaan tämän käsittelyn osalta. Erityisesti henkilötietojen käsittelyn erityisten tarkoitusten olisi oltava selviä ja laillisia, ja ne olisi määriteltävä henkilötietoja kerättäessä.. Henkilötietojen tulee olla riittäviä, olennaisia ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeen niiden tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Tämä edellyttää erityisesti sen varmistamista, että tietojen säilytysaika rajoitetaan tiukkaan minimiin. Henkilötietoja tulee käsitellä vain, jos käsittelyn tarkoitusta ei voida kohtuudella saavuttaa muilla tavoilla. Sen varmistamiseksi, että tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen, rekisterinpitäjän olisi asetettava määräajat poistamiselle tai säännölliselle tarkastamiselle. Kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettava sen varmistamiseksi, että virheelliset henkilötiedot korjataan tai poistetaan.. Henkilötietoja olisi käsiteltävä siten, että varmistetaan asianmukainen turvallisuus ja luottamuksellisuus, mukaan lukien luvaton pääsy kyseisiin tietoihin ja niiden käsittelyssä käytettyihin laitteisiin sekä näiden tietojen ja näiden laitteiden luvaton käyttö.

GDPR-lakimies
 • Tarkka analyysi säännöksistä

 

 • 2 artikla Aineellinen soveltamisala

 

"1. Tätä asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelystä, automatisoitu kokonaan tai osittain sekä tiedostoon sisältyvien tai siihen sisältyvien henkilötietojen ei-automaattinen käsittely.

 

 • Määritelmien tarkka analyysi

 

4 artikla Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

 

 • "henkilötiedoilla" kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä "rekisteröity") liittyviä tietoja; "tunnistettavissa olevaksi luonnolliseksi henkilöksi" katsotaan luonnollinen henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti tunnisteeseen viitaten, kuten nimi, tunnusnumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yksi tai useampi tietty tekijä, joka liittyy heidän fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psykologiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiinsä;

 

Henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja.

Luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa:

suoraan (esimerkki: etu- ja sukunimi);

epäsuorasti (esimerkiksi puhelinnumerolla tai rekisterikilpi, tunniste, kuten numero sosiaaliturva, posti- tai sähköpostiosoite, mutta myös ääni tai kuva).

 

2) 'käsittelyllä' mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa, joko suoritettua tai ei automaattisesti ja sovellettu henkilötietoihin tai tietokokonaisuuksiin, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, mukauttamista tai muokkaamista, poimimista, kuuleminen, käyttö, viestintä lähettämällä, levittämällä tai millä tahansa muulla saataville asettamisella, sovittaminen tai yhteenliittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

 

3) 'käsittelyn rajoittamisella' tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi;

 

4) 'profiloinnilla' kaikenlaista henkilötietojen automatisoitua käsittelyä, joka koostuu tällaisten henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen tai terveyteen liittyvien seikkojen analysoimiseen tai ennustamiseen. , kyseisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiset mieltymykset, kiinnostuksen kohteet, luotettavuus, käyttäytyminen, sijainti tai liikkeet;

 

5) 'salanimityksillä' henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää liittää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että kyseiset lisätiedot säilytetään erikseen ja niitä tarkastellaan uudelleen. tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei liitetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön;

 

6) 'tiedostolla' mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietojen joukkoa, johon on pääsy määritettyjen kriteerien mukaisesti riippumatta siitä, onko tämä joukko keskitetty, hajautettu tai hajautettu toiminnallisesti tai maantieteellisesti;

 

7) 'rekisterinpitäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, palvelua tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjä voidaan nimetä tai sen nimeämiseen sovellettavista erityisistä perusteista voidaan säätää käsittelevän osapuolen lainsäädännössä. jäsenvaltion laki;

 

9) 'vastaanottajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, palvelua tai muuta elintä, jolle henkilötiedot välitetään, riippumatta siitä, onko se kolmas osapuoli vai ei. Kuitenkin viranomaiset, jotka todennäköisesti vastaanottavat henkilötietoja henkilöstöä tietyn tiedonhankintamatkan yhteydessä unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei katsota vastaanottajiksi; kyseisten viranomaisten suorittama näiden tietojen käsittely noudattaa sovellettavia tietosuojasääntöjä käsittelyn tarkoituksesta riippuen;

 

10) 'kolmannella osapuolella' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, palvelua tai elintä, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän, käsittelyn tai alihankkijan välittömässä alaisuudessa valtuutettuja käsitellä henkilötietoja;

 

11) rekisteröidyn 'suostumuksella' mitä tahansa vapaata, erityistä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy ilmoituksella tai selkeällä myönteisellä teolla, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. käsittely;

 

Tietoisen suostumuksen ja selkeän ja oikeudenmukaisen tiedon järjestelmä on otettava käyttöön osana teknologiasi toimintaa.

 

 

 • Tämä saa meidät tarkastelemaan avoimuutta ja uskollisuutta aiemmin annetuissa tiedoissa ennen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä

 

III LUKU Rekisteröidyn oikeudet

 

Osa 1 Avoimuus ja yksityiskohtaiset säännöt

 

12 artikla Tietojen ja viestinnän avoimuus sekä menetelmät rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

1.Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi sekä 15–22 ja 34 artiklan mukaisten tietojen käsittelyä koskevien tietojen toimittamiseksi rekisteröidylle ytimekkäästi, läpinäkyvästi, ymmärrettävästi ja helposti. helposti saatavilla olevalla tavalla, selkeästi ja yksinkertaisesti, erityisesti kaikille lapsille tarkoitettujen tietojen osalta.

 

Tiedot toimitetaan kirjallisesti tai muulla tavalla, mukaan lukien tarvittaessa sähköisesti. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan osoittaa muulla tavoin.

 

2. Rekisterinpitäjän on helpotettava rekisteröidylle 15–22 artiklan nojalla annettujen oikeuksien käyttöä. käyttää hänelle 15–22 artiklan mukaisia oikeuksia, ellei rekisterinpitäjä osoita, ettei hän pysty tunnistamaan rekisteröityä.

 

3.Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu 15–22 artiklan mukaisesti tehdyn pyynnön johdosta, mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tästä jatkamisesta ja lykkäyksen syistä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisteröity jättää pyynnön sähköisessä muodossa, tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ellei rekisteröity toisin pyydä.

 

4.Jos rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn pyyntöön, hänen on ilmoitettava rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta pyyntönsä syyt. tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja hakea oikeussuojakeinoja.

 

5. Maksua ei vaadita 13 ja 14 artiklan mukaisten tietojen toimittamisesta sekä 15–22 ja 34 artiklan mukaisista yhteydenotoista ja toimista. Jos henkilön pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai liiallisia, erityisesti niiden toistuvan luonteen vuoksi. , rekisterinpitäjä voi:

 1. a) vaatia kohtuullisen maksun suorittamista, jossa otetaan huomioon tietojen toimittamisesta, yhteydenotoista tai pyydettyjen toimien toteuttamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset;

tai b) kieltäytyä noudattamasta tällaisia pyyntöjä. Rekisterinpitäjän vastuulla on osoittaa, että pyyntö on ilmeisen perusteeton tai liiallinen.

 

6. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltuja epäilyjä 15–21 artiklassa tarkoitetun pyynnön esittäneen luonnollisen henkilön henkilöllisyydestä, hän voi pyytää, että hänelle toimitetaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista. asianomainen henkilö.

7.Rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin voidaan liittää standardoituja kuvakkeita, jotta suunnitellusta käsittelystä saadaan hyvä, helposti näkyvä, ymmärrettävä ja selvästi luettava yleiskuva. Kun kuvakkeet esitetään sähköisesti, ne ovat koneellisesti luettavia. 8.Komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 92 artiklan mukaisesti kuvakkeiden muodossa esitettävien tietojen ja standardoitujen kuvakkeiden tarjoamista koskevien menettelyjen määrittämiseksi.

 

 

 

Osa 2 Tiedot ja pääsy henkilötietoihin

 

13 artikla Tiedot, jotka on annettava, kun rekisteröidyltä kerätään henkilötietoja

 

1. Kun kyseiseltä henkilöltä kerätään rekisteröityä koskevia henkilötietoja, rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle kyseiset tiedot saatuaan kaikki seuraavat tiedot:

 1. a) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
 2. b) tarvittaessa tietosuojavastaavan yhteystiedot;
 3. c) käsittelyn tarkoitukset, joihin henkilötiedot on tarkoitettu, sekä käsittelyn oikeusperusta;
 4. d) jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut;
 5. e) henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, jos sellaisia on;

ja f) soveltuvin osin, aikooko rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, ja komission tekemän riittävyyttä koskevan päätöksen olemassaolo tai puuttuminen tai, jos kyseessä ovat 1 artiklassa tarkoitettujen siirtojen tapauksessa. 46 tai 47 tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa viittaus asianmukaisiin tai mukautettuihin takeisiin ja keinoihin saada niistä jäljennös tai paikka, jossa ne asetettiin saataville;

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle henkilötietoja hankittaessa seuraavat lisätiedot, jotka ovat tarpeen oikeudenmukaisen ja avoimen käsittelyn varmistamiseksi:

 1. a) henkilötietojen säilyttämisen kesto tai, jos se ei ole mahdollista, keston määrittämisessä käytetyt perusteet;

b) rekisteröityä koskevan oikeuden pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihin, niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista, tai oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tietojen siirrettävyyteen;

 1. c) jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan), oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, vaikuttamatta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen;
 2. d) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 3. e) tiedot siitä, onko henkilötietojen toimittamista koskeva vaatimus luonteeltaan sääntely- tai sopimusperusteinen vai onko se ehto sopimuksen tekemiselle ja onko rekisteröity velvollinen toimittamaan henkilötiedot, sekä mahdolliset seuraukset siitä, että henkilötietoja ei toimiteta. näiden tietojen tarjoaminen;
 4. f) 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin tällaisissa tapauksissa hyödylliset tiedot taustalla olevasta logiikasta sekä merkityksestä ja odotetuista seurauksista. tällaisesta käsittelystä rekisteröidyn osalta.

3.Kun rekisterinpitäjä aikoo jatkaa henkilötietojen käsittelyä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot on kerätty, rekisterinpitäjän on ensin annettava rekisteröidylle tiedot tästä muusta tarkoituksesta ja muut 2 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat tiedot. .

4.Kohtia 1, 2 ja 3 ei sovelleta silloin ja siltä osin kuin rekisteröidyllä on jo nämä tiedot. 14 artikla Tiedot, jotka on annettava, kun henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä 1. Jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tässä kaikki seuraavat tiedot: a) henkilöllisyys sekä rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot;

 1. b) tarvittaessa tietosuojavastaavan yhteystiedot;
 2. c) käsittelyn tarkoitukset, joihin henkilötiedot on tarkoitettu, ja käsittelyn oikeusperusta;
 3. d) asianomaisten henkilötietojen luokat;
 4. e) tarvittaessa henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;
 5. f) tarvittaessa tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja vastaanottajalle kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä, ja komission tekemän riittävyyttä koskevan päätöksen olemassaolo tai puuttuminen tai, jos kyseessä on siirto 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa oleva viittaus asianmukaisiin tai mukautettuihin takeisiin ja niiden täytäntöönpanokeinoihin saa jäljennöksen tai jos se on asetettu saataville;

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeudenmukaisen ja avoimen käsittelyn varmistamiseksi:

 1. a) ajanjakso, jonka henkilötietoja säilytetään, tai, jos tämä ei ole mahdollista, kyseisen ajanjakson määrittämisessä käytetyt perusteet;
 2. b) jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut;

c) rekisteröityä koskevan oikeuden pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihin, niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tietojen siirrettävyyteen;

 1. d) jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta suoritettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuutta ennen sen peruuttamista;
 2. e) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 3. f) lähde, josta henkilötiedot ovat peräisin, ja tarvittaessa lausunto siitä, ovatko ne peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä;
 4. g) 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin tällaisissa tapauksissa hyödylliset tiedot taustalla olevasta logiikasta sekä merkityksestä ja odotetuista seurauksista tällaisesta käsittelystä rekisteröidyn osalta.

3. Rekisterinpitäjän on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot:

 1. a) kohtuullisen ajan kuluessa henkilötietojen saamisesta, mutta enintään kuukauden kuluessa, ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn erityisolosuhteet;
 2. b) jos henkilötietoja on tarkoitus käyttää kommunikointiin rekisteröidyn kanssa, viimeistään silloin, kun henkilötietoja luovutetaan ensimmäisen kerran kyseiselle henkilölle;

tai c) jos tiedot on tarkoitus välittää toiselle vastaanottajalle, viimeistään silloin, kun henkilötiedot välitetään ensimmäisen kerran. 4.Kun rekisterinpitäjä aikoo jatkaa henkilötietojen käsittelyä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot on saatu, rekisterinpitäjän on ensin annettava rekisteröidylle tiedot tästä muusta tarkoituksesta ja muut 2 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat tiedot. 5. 1–4 kohtaa ei sovelleta, kun ja siltä osin kuin:

 1. a) rekisteröidyllä on jo kyseiset tiedot;
 2. b) tällaisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi suhteettomia ponnisteluja erityisesti yleisen edun mukaista arkistointitarkoituksiin, tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklassa tarkoitettujen ehtojen ja takeiden mukaisesti. 1) tai siltä osin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite on omiaan tekemään mahdottomaksi tai vakavasti vaarantamaan mainitun käsittelyn tavoitteiden saavuttamisen. Tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojelemiseksi, mukaan lukien tiedottaminen julkisesti saataville;
 3. c) tietojen saamisesta tai välittämisestä säädetään nimenomaisesti unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjä koskee, ja jossa säädetään asianmukaisista toimenpiteistä asianomaisen rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi; Tai
 4. d) henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn salassapitovelvollisuuden, mukaan lukien oikeudellinen salassapitovelvollisuus, mukaisesti.

 

15 artikla Rekisteröidyn oikeus tutustua tietoihin

 

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja mikäli niitä käsitellään, oikeus saada nämä henkilötiedot sekä seuraavat tiedot:

 1. a) käsittelyn tarkoitukset;
 2. b) asianomaisten henkilötietojen luokat;
 3. c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on välitetty tai välitetään, erityisesti kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin sijoittautuneet vastaanottajat;
 4. d) mikäli mahdollista, henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajanjakson määrittämisessä käytetyt perusteet; e) oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä;
 5. f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 6. g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;
 7. h) 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin tällaisissa tapauksissa hyödylliset tiedot taustalla olevasta logiikasta sekä merkityksestä ja odotetuista seurauksista tällaisesta käsittelystä rekisteröidyn osalta.

2.Kun henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa 46 artiklan mukaisista asianmukaisista suojatoimista, jotka liittyvät tähän siirtoon.

3. Rekisterinpitäjä toimittaa kopion käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi vaatia hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäkopioista. Jos rekisteröity jättää pyynnön sähköisesti, tiedot on annettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei rekisteröity toisin pyydä.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu oikeus saada kopio ei vaikuta muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

 

asetuksen 12 ja 13 artikla GDPR tekee selväksi, että on otettava käyttöön erittäin tarkka ja tiukka oikeudellinen kehys, jotta vältytään vaikeuksilta ja jotta yritykset noudattaisivat yksityisyyden kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa. eurooppalaisen lainsäätäjän tavoitteleman tavoitteen mukaisesti.

 

 

Osa 3 Oikaisu ja poistaminen

 

16 artikla Oikaisuoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä mahdollisimman pian oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot.

 

Käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi, mukaan lukien täydentävä lausunto.

 

17 artikla Poisto-oikeus ("oikeus tulla unohdetuksi")

 

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä häntä koskevat henkilötiedot poistettavaksi ilman aiheetonta viivytystä ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa nämä henkilötiedot niin pian kuin mahdollista. jokin seuraavista syistä pätee:

 1. a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muuten käsiteltiin;
 2. b) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustuu, 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeudellista perustetta;
 3. c) rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä käsittelylle ole pakottavia oikeutettuja perusteita tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
 4. d) henkilötietoja on käsitelty laittomasti;
 5. e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jota rekisterinpitäjä koskee;
 6. f) henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

 

2. Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja on velvollinen poistamaan ne 1 kohdan mukaisesti, rekisterinpitäjän on käytettävissä olevat tekniikat ja toteutuskustannukset huomioon ottaen ryhdyttävä kohtuullisiin, myös teknisiin toimenpiteisiin ilmoittaakseen tällaisia henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille. että rekisteröity on pyytänyt tällaisia rekisterinpitäjiä poistamaan kaikki linkit tai kopiot kyseisiin henkilötietoihin.

 

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta siltä osin kuin tällainen käsittely on tarpeen: a) sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttämiseksi;

 1. b) noudattaa oikeudellista velvoitetta, joka edellyttää unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyä käsittelyä, jonka alainen rekisterinpitäjä on, tai suorittaa yleisen edun mukaisen tai julkisen vallan käytön piiriin kuuluva tehtävä valvojalle kuuluva;
 2. c) kansanterveyden alan yleisen edun vuoksi 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan ja 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 3. d) yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti siltä osin kuin 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti tekee sen mahdottomaksi tai vaarantaa vakavasti mainitun käsittelyn tavoitteiden saavuttaminen; Tai
 4. e) laillisten oikeuksien perustaminen, käyttäminen tai puolustaminen.

Ota meihin yhteyttä: 


  Arvioi tämä sivu!