Yleiset myynti- ja käyttöehdot

Yleiset myyntiehdot ja/tai ei-ammattimaisille käyttäjille tarkoitetut palvelut
 

 1 ARTIKLA – Soveltamisala

 Näitä yleisiä myynti- ja/tai palveluehtoja sovelletaan ilman rajoituksia tai varauksia kaikkiin henkilökohtaisten juridisten asiakirjojen ostoon ja/tai oikeudellisten neuvontapalvelujen käyttöön puhelimitse tai 30 minuuttia tai yhden tunnin kestävässä videoneuvottelussa, joita Cabinet Cécile ZAKINE tarjoaa asiakkaille/Internetissä. käyttäjiä/ei-ammattimaisia käyttäjiä, jotka tunnetaan nimellä "asiakas" verkkosivuillaan www.cecile-zakine.fr

 

Nämä yleiset myyntiehdot ovat nähtävillä Yrityksen verkkosivuilla ja ne ovat saatavilla milloin tahansa.

 Asiakkaan on luettava se ennen kuin ryhtyy toimiin, jotka johtavat sopimussuhteeseen viimeksi mainitun ja Cabinet Cécile ZAKINEn välillä: maksusopimuksen allekirjoittaminen, videoneuvottelun asettaminen ja maksaminen Paypalin kautta tai videoneuvottelun maksaminen pankkisiirrolla tai tilisiirrolla. korttimaksu.

 Palvelun valinta ja ostaminen tai käyttö on asiakkaan yksin vastuulla.
 
 Cabinet Cécile ZAKINEn yhteystiedot ovat seuraavat:
 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

0621699177

[email protected]

 Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa nämä yleiset myynti- ja/tai palveluehdot ja hyväksyneensä ne merkitsemällä tähän tarkoitukseen varatun ruudun ja/tai vahvistamalla maksunsa ennen verkkotilausmenettelyn toteuttamista sekä yleiset ehdot. verkkosivuston käytöstä ja oikeudellisista huomautuksista www.cecile-zakine.com

 Näihin yleisiin myyntiehtoihin ja/tai palveluihin voidaan tehdä myöhempiä muutoksia, asiakkaan ostoon sovellettava versio on tilauspäivänä verkkosivustolla voimassa oleva versio.

 

ARTIKLA 2 – Tilaukset hyväksytty palveluun

 Asiakas valitsee haluamansa videoneuvottelun sivustolta:

 Asiakkaan tulee napsauttaa "VARAA ENSIMMÄINEN NEUVOTTELU" täyttääkseen lomakkeen ja siirtyäkseen maksamiseen suojatulla alustalla tätä tarkoitusta varten.

 

Asiakkaalla on mahdollisuus valita puhelun tai 30 minuutin videoneuvottelun tai videoneuvottelun tai kasvokkain tapaamisen välillä tunnin kestävän konsultoinnin välillä.

 

30 minuutin konsultaatioita ei missään tapauksessa voida suorittaa henkilökohtaisesti Cécile ZAKINE -kabinetissa.

 Asetettu päivämäärä perustuu CALENDLY-kalenteriin, joka tarjoaa yrityksen jäljellä olevan saatavuuden.

 Rekisteröityessään asiakas vahvistaa lukeneensa Yleiset myyntiehdot ja/tai palvelut ja/tai palvelun, luopuu peruuttamisoikeudestaan ja vahvistaa puhelimitse lainopillisen neuvonnan hinnan.

 Asiakkaan vastuulla on varmistaa tilauksen oikeellisuus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä välittömästi.

 

Asiakas ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen konsultaatio ja että Cabinet Cécile ZAKINE ei tue asiakkaitaan videoneuvottelujen kautta, joita käytetään vain ensikonsultointina.

 

Palveluiden myynti katsotaan lopulliseksi vasta sen jälkeen, kun Asiakkaalle on ilmoitettu videoneuvottelusta ja lähetetty videoneuvottelulinkki siinä tapauksessa, että Asiakas on valinnut videoneuvotteluvaihtoehdon.

 Viivästyessä kuulemista voidaan lyhentää varatun ajan noudattamiseksi, ja jos peruutus alle 24 tuntia ennen videoneuvottelua, se jää voimaan.

 Cabinet Cécile ZAKINE varaa oikeuden peruuttaa tai hylätä minkä tahansa tilauksen Asiakkaalta, jonka kanssa on riita tilauksen maksamisesta tai jos uusi tilaus ei koske ensimmäistä konsultaatiota.

 Cabinet Cécile ZAKINE varaa oikeuden olla käsittelemättä tiettyjä kysymyksiä, joihin se ei ole toimivaltainen, tai pidättää oikeuden hylätä maksu, kun ensimmäinen kuuleminen on jo tapahtunut.

 

Tässä tapauksessa asiakkaalle hyvitetään.

 

Jos maksuvahvistusta ei ole saatu, puhelin- tai videoneuvottelupalvelu ei ole mahdollista.

 

ARTIKLA 3 – Hinnat tehtyjä tilauksia

 
 Cabinet Cécile Zakinen tarjoaman videoneuvottelun hinta on seuraava:

 

  • 30 minuuttia: 37,50 euroa ilman veroja, 45 euroa veroineen
  • 1 tunti: 100 euroa ilman veroja, 120 euroa veroineen

 Puhelinneuvottelun päätteeksi on mahdollista pyytää toimiston tarjoamaa perinteistä oikeudellista neuvontaa asiakkaan ongelman syventämiseksi.

 

Tässä tapauksessa on asianmukaista ottaa yhteyttä yritykseen näiden kirjallisten tai suullisten kuulemisten ehtojen selvittämiseksi.

 

Asiakas saa näin tiedon Yrityksen hinnasta ja allekirjoittaa palkkiosopimuksen Cécile ZAKINE -yrityksen kanssa.

 

 ARTIKLA 4 – Maksuehdot

 Hinta maksetaan käteisellä, kokonaisuudessaan Palvelujen/tilatun oikeustoimen toimituspäivänä ja tunnin mittainen konsultaatio Mr. ZAKINEn toimistossa, kun sitä ei ole maksettu Yrityksen verkkosivujen kautta.

 

Verkkomaksut puheluista tai videoneuvotteluista suoritetaan suojatun PAYPAL-maksualustan avulla.

 Asiakkaan suorittamat maksut katsotaan lopullisiksi vasta sen jälkeen, kun maksettavat summat on tosiasiallisesti peritty PAYPAL-verkkosivustolla.

 

Tiedoston maksut voidaan maksaa myös SUM UP -pankkikortilla, pankkisiirrolla tai luottokorttimaksulla Crédit Agricole -alustan kautta.
 
 Lisäksi Le Cabinet Cécile ZAKINE Avocats varaa oikeuden vetäytyä tiedostosta ja ryhtyä verotoimenpiteisiin, jos velvollisuuksiaan ei suoriteta. 

 

 ARTIKLA 5 – Palvelujen tarjoaminen

 Kun otetaan huomioon myydyn palvelun luonne eli puhelimitse annetut oikeudelliset tiedot asiakkaan esittämän kysymyksen osalta, asiakas ei voi vastustaa tarjotun palvelun tarjoamisen puutetta.

 Asianajajan väliintulo rajoittuu kysymykseen vastaamiseen sen jälkeen, kun asiakas on selittänyt tilanteensa.

 

 6 ARTIKLA – Peruuttamisoikeus

 

Cabinet Cécile ZAKINE kerää Asiakkaalta häntä koskevat henkilötiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä Asiakkaan tilaaman Palvelun toteuttamiseksi.

 

Kerätyt tiedot edellyttävät Palvelujen tarjoamista.

Näiden tietojen välittämättä jättäminen johtaa siihen, että Palveluntarjoaja ei voi tarjota Palvelua.

 

Henkilötietoja kerätään näiden yleisten ehtojen ja Maksusopimuksen oikeusperustalla ja Palveluntarjoaja käyttää niitä seuraaviin tarkoituksiin:

 

Asiakkaan kabinetti Cécile ZAKINElle uskoman palvelun suorittaminen,

Tiedoston luominen Palveluntarjoajan asiakkaiden tiukasti sisäiseen käsittelyyn, asiakkaiden tiedostojen seurantaan, laskutukseen, palautukseen ja kirjanpitoon,

hoitaa suhteita asiakkaisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin,

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja korruption torjuntaan tähtäävän käsittelyn toteutuksessa.

 

Kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu Cabinet Cécile ZAKINElle, eikä niitä ole tarkoitus myydä, jakaa tai välittää kolmansille osapuolille kaupallisiin tai etsintätarkoituksiin.

 

Cabinet Cécile ZAKINE säilyttää tietoja vain sen toiminnan kannalta, jota varten ne on kerätty, sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tältä osin Asiakastietoja säilytetään sopimussuhteen keston ajan, jota on korotettu 5 vuodella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytysvelvollisuuksia tai vanhentumisaikoja. Kirjanpidon kannalta tietoja säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

 

Henkilötietoja voidaan tallentaa ja käsitellä missä tahansa Euroopan unionin maassa GDPR nro 2016/679 alaisena.

 

Asiakkaalla on rekisterinpitäjään nähden oikeus saada pääsy henkilötietoihin, saada pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikaista, tiedustella, rajoittaa, siirtää, poistaa, tai vastustaa tietojen käsittelyä, sekä oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle.

Kuluttajakoodin pykälän L.121-20 mukaan asiakkaalla on 14 (neljätoista) työpäivää tilauksensa toimittamisesta käyttää peruuttamisoikeuttaan ostettujen tuotteiden osalta.

Asianajaja voi siis aloittaa asiakirja-aineiston tutkimisen vasta peruuttamisajan umpeuduttua.

Tämän ajanjakson jälkeen Asiakas ei enää voi saada korvausta, ja asianajaja voi siten aloittaa asiakirja-aineistonsa analysoinnin hänelle uskotun tehtävän ja Asiakkaan allekirjoittaman Palkkiosopimuksen mukaisesti.

 
 ARTIKLA 7 – Sovellettava laki – Kieli

 Nämä yleiset myyntiehdot ja/tai palvelut ja niistä johtuvat toiminnot ovat Ranskan lain alaisia ja niiden alaisia.

 Nämä yleiset myynti- ja/tai palveluehdot on kirjoitettu ranskaksi. Jos ne käännetään yhdelle tai useammalle vieraalle kielelle, vain ranskankielinen teksti on todistusvoimainen riitatapauksessa.

 ARTIKLA 8 – Kiistat

 Kaikki riidat, joita näiden yleisten myyntiehtojen ja/tai palveluiden soveltamiseksi tehdyt osto- ja myyntitoimet voivat aiheuttaa niiden pätevyydestä, tulkinnasta, toteuttamisesta, päättymisestä, seurauksista ja seurauksista ja joita ei voitu ratkaista myyjä ja asiakas toimitetaan Grasse Barin puheenjohtajalle.

Asiakkaalle kerrotaan, että hän voi joka tapauksessa turvautua tavanomaiseen sovitteluun tai mihin tahansa vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenetelmään (esimerkiksi sovitteluun) riitatilanteessa.

 Asianajajan kanssa kiistansa sovintoratkaisua varten Asiakas voi turvautua sovittelijaan maksutta:

 CNB, kuluttajasovittelija

 Postiosoite: 180 Boulevard Haussman 75008 Paris.

 
 ARTIKLA 9 – Ennen sopimuksen tekemistä tiedot – Asiakkaan hyväksyntä

 Asiakas vahvistaa, että hänelle on ennen tilauksen tekemistä ja sopimuksen tekemistä luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla tiedossa näistä yleisistä myynti- ja/tai palveluehdoista sekä kaikista kuluttajan kohdassa L. 121-17 luetelluista tiedoista. Koodi ja erityisesti seuraavat tiedot:

 – Palveluiden olennaiset ominaisuudet, ottaen huomioon käytetty viestintäväline ja kyseinen Palvelu;

 – Palveluiden hinta ja niihin liittyvät kulut;

 – tiedot kabinetti Cécile Zakinen henkilöllisyydestä, sen posti-, puhelin- ja sähköisistä yhteystiedoista sekä sen toiminnasta, jos ne eivät ilmene asiayhteydestä,
 
 – tiedot laki- ja sopimustakuista ja niiden täytäntöönpanomenetelmistä;

 – mahdollisuus turvautua tavanomaiseen sovitteluun riitatilanteessa;
 
 – tiedot peruuttamisoikeudesta ja siitä luopumisesta, irtisanomisen ehdoista ja muista tärkeistä sopimusehdoista;

 – hyväksytty maksuväline.

Arvioi tämä sivu!