Allmänna villkor för försäljning och användning

Allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster avsedda för icke-professionella användare
 

 ARTIKEL 1 – Tillämpningsområde

 Dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster gäller, utan begränsningar eller reservationer, för alla köp av personliga juridiska dokument och/eller användning av juridiska konsulttjänster via telefon eller videokonferens som varar 30 minuter eller en timme som erbjuds av Cabinet Cécile ZAKINE till kunder/internet användare/icke-professionella användare, känd som "kunden" på sin webbplats www.cecile-zakine.fr

 

Dessa allmänna försäljningsvillkor är synliga på Företagets webbplats och är tillgängliga när som helst.

 Kunden är skyldig att läsa den innan man vidtar någon åtgärd som kommer att ge upphov till en avtalsmässig koppling mellan Kunden och Cabinet Cécile ZAKINE: undertecknande av ett avgiftsavtal, fastställande och betalning via Paypal av en videokonferens eller betalning av en videokonferens via banköverföring eller keditkortsbetalning.

 Valet och köpet eller användningen av en tjänst är kundens eget ansvar.
 
 Kontaktuppgifterna för kabinettet Cécile ZAKINE är följande:
 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

0621699177

[email protected]

 Kunden förklarar också att han har läst dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster och har accepterat dem genom att kryssa i rutan som är avsedd för detta ändamål och/eller genom att validera sin betalning, innan han implementerar onlinebeställningsförfarandet samt de allmänna villkoren. användning och juridiska meddelanden av webbplatsen www.cecile-zakine.com

 Dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster kan komma att ändras senare, den version som gäller för kundens köp är den som gäller på webbplatsen det datum då beställningen görs.

 

ARTIKEL 2 – Beställningar godkänd för en tjänst

 Kunden väljer videokonferens efter eget val på sajten:

 Kunden måste klicka på "BOKA EN FÖRSTA KONSULTATION" för att fylla i ett formulär och gå vidare till betalning på den säkra plattformen för detta ändamål.

 

Kunden kommer att ha valet mellan ett telefonsamtal eller en 30-minuters videokonferens eller en videokonferens eller möte ansikte mot ansikte för konsultationer på en timme.

 

Under inga omständigheter kan 30-minuterskonsultationerna genomföras personligen på Cécile ZAKINEs kabinett.

 Datumet kommer att baseras på en KALENDISK kalender som kommer att erbjuda företagets återstående tillgänglighet.

 Under registreringen bekräftar kunden att ha läst de allmänna försäljningsvillkoren och/eller tjänsterna och/eller tjänsten, avsäger sig sin ångerrätt och validerar priset som tillämpats för hans juridiska konsultation per telefon.

 Det är Kundens ansvar att verifiera beställningens riktighet och att omedelbart rapportera eventuella fel.

 

Kunden kommer att ta hänsyn till att detta är en första konsultation och att Cabinet Cécile ZAKINE inte stödjer sina kunder genom videokonferenser som endast används som en första konsultation.

 

Försäljningen av tjänster kommer endast att anses vara slutgiltig efter meddelande till Kunden om videokonferensen och sändning av videokonferenslänken i händelse av att Kunden har valt videokonferensalternativet.

 Vid försening kan konsultationen förkortas för att respektera den utsatta tiden och vid avbokning mindre än 24 timmar före videokonferensen förblir denna förfallen.

 Cabinet Cécile ZAKINE förbehåller sig rätten att annullera eller avvisa varje beställning från en kund med vilken det finns en tvist som rör betalningen av en beställning eller om den nya beställningen inte avser en första konsultation.

 Kabinett Cécile ZAKINE förbehåller sig rätten att inte behandla vissa frågor som det inte är behörigt för eller förbehåller sig rätten att avvisa betalning när en första konsultation redan har ägt rum.

 

I detta fall kommer Kunden att få ersättning.

 

I avsaknad av bekräftelse på betalning kommer ingen telefon- eller videokonferenstjänst att vara möjlig.

 

ARTIKEL 3 – Priser gjorda beställningar

 
 Priset för videokonferensen som tillhandahålls av kabinettet Cécile ZAKINE är följande:

 

  • 30 minuter: 37,50 euro exklusive skatt, 45 euro inklusive moms
  • 1 timme: 100 euro exklusive moms, 120 euro inklusive moms

 I slutet av telefonkonsultationen är det möjligt att begära en traditionell juridisk konsultation som erbjuds av byrån i syfte att göra en mer djupgående undersökning av klientens problem.

 

I detta fall kommer det att vara lämpligt att kontakta företaget för att fastställa villkoren för dessa skriftliga eller muntliga samråd.

 

Kunden kommer således att få kännedom om företagets taxa och kommer att underteckna ett arvodesavtal med företaget Cécile ZAKINE.

 

 ARTIKEL 4 – Betalningsvillkor

 Priset betalas kontant, i sin helhet på dagen för tillhandahållandet av de beställda tjänsterna/rättshandlingen och en timmes konsultation hålls på Me ZAKINEs kontor när detta inte har betalats via företagets webbplats.

 

Onlinebetalningar för telefonsamtal eller videokonferenser görs med hjälp av den säkra betalningsplattformen PAYPAL.

 Betalningar gjorda av kunden kommer endast att anses vara slutgiltiga efter faktisk inkassering av beloppen som är synliga på PAYPAL-webbplatsen.

 

Betalningar för en fil kan också betalas med SUM UP-bankkort, banköverföring eller kreditkortsbetalning via Crédit Agricole-plattformen.
 
 Dessutom förbehåller sig Le Cabinet Cécile ZAKINE Avocats rätten att dra sig ur en fil och vidta skatteåtgärder i händelse av utebliven betalning av sina skyldigheter. 

 

 ARTIKEL 5 – Tillhandahållande av tjänster

 Med hänsyn till arten av den sålda tjänsten, nämligen juridisk information som lämnas per telefon med avseende på den fråga som kunden ställt, kan kunden inte invända mot eventuell brist på tillhandahållande av den tillhandahållna tjänsten.

 Advokatens ingripande är begränsat till att svara på den fråga som ställs efter att klienten har förklarat sin situation.

 

 ARTIKEL 6 – Ångerrätt

 

Cabinet Cécile ZAKINE samlar in personuppgifter om honom från kunden, strikt nödvändiga för att utföra den tjänst som kunden beställt.

 

Den information som samlas in förutsätter tillhandahållandet av tjänster.

Underlåtenhet att kommunicera dessa uppgifter kommer att resultera i att det blir omöjligt för Tjänsteleverantören att tillhandahålla Tjänsten.

 

Personuppgifter samlas in på den rättsliga grunden av dessa allmänna villkor och avgiftsavtalet och används av Tjänsteleverantören för följande ändamål:

 

Utförande av tjänsten som anförtrotts kabinettet Cécile ZAKINE av kunden,

Skapande av en fil för strikt intern behandling av Tjänsteleverantörens kunder, övervakning av sina kunders filer, fakturering, återvinning och redovisning,

Hantera relationer med kunder och potentiella kunder,

Efterlevnad av juridiska och regulatoriska skyldigheter vid implementering av behandling som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och bekämpa korruption.

 

De insamlade personuppgifterna är avsedda för Cabinet Cécile ZAKINE och är inte avsedda att säljas, delas eller kommuniceras till tredje part för kommersiella eller prospekteringsändamål.

 

Skåpet Cécile ZAKINE behåller endast data under den tid som är nödvändig för de operationer för vilka de samlades in samt i enlighet med gällande bestämmelser. I detta avseende bevaras kunddata under kontraktsförhållandets varaktighet ökat med 5 år, utan att det påverkar lagringsförpliktelser eller preskriptionstider. Bokföringsmässigt bevaras uppgifterna i 10 år från räkenskapsårets utgång.

 

Personuppgifter kan lagras och behandlas i vilket land som helst i Europeiska Unionen enligt GDPR nr 2016/679.

 

Kunden har rätt gentemot den personuppgiftsansvarige att få tillgång till personuppgifter, tillgång till uppgifter om denne, rättelse, förfrågning, begränsning, portabilitet, radering eller rätt att invända mot behandling av uppgifter samt rätt att lämna in. ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Enligt artikel L.121-20 i konsumentkoden har kunden en period på 14 (fjorton) arbetsdagar från leverans av sin beställning på sig att utöva sin ångerrätt på den/de köpta produkterna.

Advokaten kommer därför att kunna börja studera akten först när ångerfristen har löpt ut.

Efter denna period kommer klienten inte längre att kunna få ersättning och Advokaten kommer därmed att kunna börja analysera hans akt i enlighet med uppdraget som anförtrotts honom och det av hans klient undertecknade arvoden.

 
 ARTIKEL 7 – Tillämplig lag – Språk

 Dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster och den verksamhet som följer av dem regleras och lyder under fransk lag.

 Dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster är skrivna på franska. I händelse av att de översätts till ett eller flera främmande språk kommer endast den franska texten att vara giltig i händelse av en tvist.

 ARTIKEL 8 – Tvister

 Alla tvister till vilka köp- och försäljningstransaktioner som genomförts med tillämpning av dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster kan ge upphov till, angående deras giltighet, deras tolkning, deras utförande, deras uppsägning, deras konsekvenser och deras konsekvenser och som inte kunde lösas mellan säljaren och kunden kommer att överlämnas till presidenten för Grasse Bar.

Kunden informeras om att han i alla fall kan tillgripa konventionell medling eller någon annan metod för tvistlösning (t.ex. förlikning) vid en tvist.

 För att lösa en tvist med advokaten i godo kan klienten utan kostnad tillgripa medlaren:

 CNB, konsumentförmedlare

 Postadress: 180 Boulevard Haussman 75008 Paris.

 
 ARTIKEL 9 – Pre-kontraktuell information – Kundacceptans

 Kunden bekräftar att han, på ett läsbart och begripligt sätt, informerats om dessa allmänna försäljningsvillkor och/eller tjänster och all information som anges i artikel L. 121-17 i konsumentens artikel L. 121-17. Kod, och särskilt följande information:

 – Tjänsternas väsentliga egenskaper, med hänsyn till vilket kommunikationsmedium som används och den berörda Tjänsten;

 – Priset för tjänsterna och relaterade kostnader;

 – information om identiteten på kabinettet Cécile ZAKINE, dess post-, telefon- och elektroniska kontaktuppgifter och dess verksamhet, om de inte framgår av sammanhanget,
 
 – Information om rättsliga och avtalsenliga garantier och deras genomförandemetoder.

 – Möjligheten att tillgripa konventionell medling i händelse av en tvist.
 
 – Information om ångerrätten och dess avstående, villkoren för uppsägning och andra viktiga avtalsvillkor;

 – det accepterade betalningsmedlet.

Betygsätt denna sida!