Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden en/of diensten bestemd voor niet-professionele gebruikers
 

 ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of diensten zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op elke aankoop van gepersonaliseerde juridische documenten en/of gebruik van juridische adviesdiensten per telefoon of videoconferentie van 30 minuten of een uur aangeboden door Cabinet Cécile ZAKINE aan klanten/internet gebruikers/niet-professionele gebruikers, op haar website bekend als “de Klant”. www.cecile-zakine.fr

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zichtbaar op de website van het kantoor en zijn op elk moment toegankelijk.

 De Klant is verplicht deze te lezen alvorens actie te ondernemen die aanleiding zal geven tot een contractuele band tussen laatstgenoemde en Kabinet Cécile ZAKINE: ondertekening van een honorariumovereenkomst, instelling en betaling via Paypal van een videoconferentie of betaling van een videoconferentie via overschrijving of krediet Kaart betaling.

 De keuze en aankoop of gebruik van een Dienst valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 
 De contactgegevens van kabinet Cécile ZAKINE zijn als volgt:
 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

0621699177

[email protected]

 De Klant verklaart tevens kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoop- en/of Dienstenvoorwaarden en deze te aanvaarden door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en/of door zijn betaling te valideren, alvorens de online bestelprocedure uit te voeren, evenals de algemene voorwaarden. gebruik en juridische kennisgevingen van de website www.cecile-zakine.com

 Aangezien deze Algemene Verkoop- en/of Dienstenvoorwaarden later gewijzigd kunnen worden, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant de versie die van kracht is op de website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

 

ARTIKEL 2 – Bestellingen geslaagd voor een dienst

 De Klant selecteert op de site de videoconferentie van zijn keuze:

 De Klant moet op “BOEK EEN EERSTE CONSULTATIE” klikken om een formulier in te vullen en daartoe over te gaan tot betaling op het beveiligde platform.

 

De Cliënt heeft de keuze tussen een telefoongesprek of een videoconferentie van 30 minuten of een videoconferentie of face-to-face afspraak voor consulten van één uur.

 

In geen geval kunnen de consultaties van 30 minuten persoonlijk plaatsvinden in het kabinet Cécile ZAKINE.

 De vastgestelde datum zal gebaseerd zijn op een CALENDLY-kalender die de resterende beschikbaarheid van het kantoor weergeeft.

 Tijdens de registratie bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en/of diensten en/of service, doet hij afstand van zijn herroepingsrecht en valideert hij de prijs die wordt toegepast voor zijn telefonisch juridisch advies.

 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

 

De Cliënt zal er rekening mee houden dat dit een eerste consultatie betreft en dat Kabinet Cécile ZAKINE zijn cliënten niet ondersteunt via videoconferenties die uitsluitend als eerste consultatie worden gebruikt.

 

De verkoop van Diensten wordt pas als definitief beschouwd na kennisgeving aan de Klant van de videoconferentie en verzending van de videoconferentielink in het geval dat de Klant voor de videoconferentieoptie heeft gekozen.

 In geval van vertraging kan het consult worden ingekort om de toegewezen tijd te respecteren en bij annulering minder dan 24 uur vóór de videoconferentie blijft dit verschuldigd.

 Cabinet Cécile ZAKINE behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een bestelling te annuleren of te weigeren of indien de nieuwe bestelling geen eerste consultatie betreft.

 Kabinet Cécile ZAKINE behoudt zich het recht voor om bepaalde vragen waarvoor het niet bevoegd is niet in behandeling te nemen of behoudt zich het recht voor om betaling te weigeren wanneer er al een eerste consultatie heeft plaatsgevonden.

 

In dit geval wordt de Klant terugbetaald.

 

Bij gebrek aan een betalingsbevestiging is er geen telefoon- of videoconferentiedienst mogelijk.

 

ARTIKEL 3 - Prijzen bestellingen geplaatst

 
 De prijs van de videoconferentie verzorgd door kabinet Cécile ZAKINE is als volgt:

 

  • 30 minuten: 37,50 euro exclusief belasting, 45 euro inclusief belasting
  • 1 uur: 100 euro exclusief belasting, 120 euro inclusief belasting

 Aan het einde van het telefonisch consult is het mogelijk om een traditioneel juridisch advies aan te vragen, aangeboden door het kantoor, met als doel een diepgaander onderzoek naar het probleem van de cliënt.

 

In dit geval is het passend om contact op te nemen met het kantoor om de voorwaarden van dit schriftelijke of mondelinge overleg vast te stellen.

 

De Cliënt wordt aldus op de hoogte gebracht van het tarief van het Kantoor en sluit een honorariumovereenkomst met het Kantoor Cécile ZAKINE.

 

 ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

 De prijs is contant betaalbaar, geheel op de dag van levering van de bestelde Diensten/rechtshandeling en een consultatie van een uur op het kantoor van Me ZAKINE wanneer deze niet via de website van het Kabinet is betaald.

 

Online betalingen voor telefoongesprekken of videoconferenties verlopen via het beveiligde betalingsplatform PAYPAL.

 Door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke inning van de verschuldigde bedragen, zichtbaar op de PAYPAL-website.

 

Betalingen voor een bestand kunnen ook worden betaald met een SUM UP-bankkaart, bankoverschrijving of creditcardbetaling via het Crédit Agricole-platform.
 
 Bovendien behoudt Le Cabinet Cécile ZAKINE Avocats zich het recht voor om zich uit een dossier terug te trekken en fiscale stappen te ondernemen in geval van niet-betaling van zijn rechten. 

 

 ARTIKEL 5 – Dienstverlening

 Gezien de aard van de verkochte dienst, namelijk de telefonische juridische informatieverstrekking met betrekking tot de door de klant gestelde vraag, kan de klant zich niet verzetten tegen het eventueel uitblijven van de geleverde dienst.

 De tussenkomst van de advocaat beperkt zich tot het beantwoorden van de gestelde vraag nadat de cliënt zijn situatie heeft toegelicht.

 

 ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

 

Cabinet Cécile ZAKINE verzamelt van de Klant de persoonsgegevens die hem betreffen, strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de door de Klant bestelde Dienst.

 

De verzamelde informatie bepaalt de levering van Diensten.

Als deze gegevens niet worden doorgegeven, is het voor de Dienstverlener onmogelijk om de Dienst te verlenen.

 

Persoonsgegevens worden verzameld op basis van deze algemene voorwaarden en de Tariefovereenkomst en worden door Dienstverlener gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Uitvoering van de door de Klant aan Cabinet Cécile ZAKINE toevertrouwde Dienstverlening,

Aanmaak van een bestand voor de strikt interne verwerking van de klanten van de Dienstverlener, monitoring van de klantenbestanden, facturatie, recuperatie en boekhouding,

Het beheren van relaties met klanten en prospects,

Naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen bij de uitvoering van verwerkingen gericht op het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het bestrijden van corruptie.

 

De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor Cabinet Cécile ZAKINE en zijn niet bedoeld om te worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden voor commerciële of prospectiedoeleinden.

 

Kabinet Cécile ZAKINE bewaart de gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving. In dit verband worden de gegevens van de Klant bewaard voor de duur van de contractuele relatie, verhoogd met 5 jaar, onverminderd bewaarplichten of verjaringstermijnen. Op boekhoudkundig vlak worden de gegevens gedurende tien jaar bewaard vanaf de afsluiting van het boekjaar.

 

Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land van de Europese Unie dat onderworpen is aan AVG nr. 2016/679.

 

De Klant heeft ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking recht op toegang tot persoonsgegevens, toegang tot gegevens die hem betreffen, rectificatie, opvraging, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, evenals het recht om bezwaar in te dienen een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

Op grond van artikel L.121-20 van het Consumentenwetboek beschikt de klant over een termijn van 14 (veertien) werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht op het (de) gekochte Product(en) uit te oefenen.

De Advocaat zal dus pas kunnen beginnen met het bestuderen van het dossier zodra de herroepingstermijn is verstreken.

Na deze periode kan de Cliënt niet langer worden terugbetaald en zal de Advocaat dus kunnen beginnen met de analyse van zijn dossier in overeenstemming met de hem toevertrouwde opdracht en de door zijn Cliënt ondertekende Honorariumovereenkomst.

 
 ARTIKEL 7 – Toepasselijk recht – Taal

 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Diensten en alle daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

 Deze algemene verkoop- en/of dienstenvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn.

 ARTIKEL 8 – Geschillen

 Alle geschillen waartoe de aankoop- en verkooptransacties afgesloten in toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of diensten aanleiding zouden kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen de verkoper en de klant worden voorgelegd aan de voorzitter van de balie van Grasse.

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat hij of zij in geval van een geschil een beroep kan doen op conventionele bemiddeling of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening).

 Voor de minnelijke oplossing van elk geschil met de Advocaat kan de Cliënt kosteloos een beroep doen op de mediator:

 CNB, Consumentenbemiddelaar

 Postadres: 180 Boulevard Haussman 75008 Parijs.

 
 ARTIKEL 9 – Precontractuele informatie – Klantacceptatie

 De Klant erkent dat hij/zij, voordat hij/zij zijn/haar bestelling plaatst en het contract sluit, op leesbare en begrijpelijke wijze in het bezit is gesteld van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Diensten en van alle informatie die wordt opgesomd in artikel L. 121-17 van de Franse Consumentenwet, en in het bijzonder van de volgende informatie:

 - de essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende Dienst;

 – de prijs van de Diensten en de daarmee samenhangende kosten;

 – informatie met betrekking tot de identiteit van kabinet Cécile ZAKINE, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, als deze niet uit de context blijken,
 
 - Informatie over wettelijke en contractuele garanties en hoe u hier gebruik van kunt maken;

 - de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling ;
 
 – informatie met betrekking tot het herroepingsrecht en de afstand ervan, de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden;

 – het geaccepteerde betaalmiddel.

Bookmark deze pagina!