ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN FRÅN MASTER CECILE ZAKINES SKÅP

INLEDNING DEFINITIONER AV VILLKOR SOM ANVÄNDS I DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

 

Kund: varje fysisk eller juridisk person som beställer en eller flera tjänster på webbplatsen/webbplatserna.

 

Beställning: åtgärd för kunden att acceptera dessa allmänna villkor genom att markera rutan "Jag har läst de allmänna tjänstevillkoren och accepterar dem", för att välja en tjänst på beställningssidan och för att validera beställningsprocessen tills full betalning sker

 

Rätt till rättelse: rätten till rättelse gör det möjligt för dig att korrigera felaktiga uppgifter om en person som rör dig, element som rör dennes person eller att komplettera uppgifter

 

Force majeure: Force majeure är en händelse som uppfyller de tre egenskaperna: den är oförutsägbar, oemotståndlig (oöverstiglig) och utanför tjänsteleverantörens kontroll. Händelsen gör det tillfälligt omöjligt att utföra en tjänst.

 

Jurisdiktion: Behörig domstol i händelse av tvist

 

Tvist: varje tvist som ger upphov till en meningsskiljaktighet mellan två eller flera parter, som måste lösas rättsligt eller i godo

 

Tjänsteleverantör: Cébinet Cécile ZAKINE enligt artikel 1 i dessa allmänna villkor

 

Juridisk tjänst: rådgivning, beredning och representation i juridiska och juridiska frågor

 

Immateriella rättigheter: immateriella rättigheter tillåter upphovsmannen till en skapelse att skydda sitt verk.

 

Service: uppsättning tjänster implementerade av kabinettet Cécile ZAKINE

 

Webbplatser: webbplatserna www.cecile-zakine.fr som publiceras av tjänsteleverantören. Uppsättning webbsidor och resurser länkade med hyperlänkar, definierade och tillgängliga med en adress

 

Användare: varje fysisk eller juridisk person som använder Cabinet Cécile ZAKINE-webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds och som gör en beställning av en produkt som erbjuds.

 

ARTIKEL 1 JURIDISK INFORMATION

Kabinettet Cécile ZAKINEs webbplats utgör dess egendom.

Denna advokatbyrå är belägen med huvudkontor på 15 avenue Robert Soleau i ANTIBES, registrerat i handels- och företagsregistret under SIRET-nummer 521966549 – Tel: 0621699177 – E-postadress: [email protected]

 

ARTIKEL 2  OBJEKT OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR DE ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Syftet med dessa allmänna villkor för användning (nedan kallat "CGU") är att definiera de villkor under vilka Cabinet Cécile ZAKINE är en advokatbyrå.

Webbplatsen kommer att tillåta Användarens tillgång till övervakningen av hans fil via ett utrymme dedikerat till honom, åtkomst av Advokatbyråer till Produkter och tjänster som köpts av Användaren genom ett utrymme dedikerat till honom och tillgång till information som tillhandahålls kostnadsfritt.

ARTIKEL 3 ACCEPTERANDE OCH VERKSTÄLLBARHET

Syftet med detta dokument är att definiera de villkor under vilka å ena sidan regeringen Cécile ZAKINE, nedan kallad utgivaren, gör webbplatsen tillgänglig för sina användare, och de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen och på andra sidan sättet på vilket användaren kommer åt sidan och använder dess tjänster.

Användaren förklarar sig ha erhållit all nödvändig information om de erbjudna tjänsterna från Cabinet Cécile ZAKINE och följer, utan förbehåll, dessa allmänna villkor.

Användaren förklarar:

 • efter att ha läst villkoren under vilka webbplatsen fungerar;
 • ha alla tekniska färdigheter som krävs för att komma åt och normalt använda webbplatsen i enlighet med villkoren.

All anslutning till webbplatsen är föremål för efterlevnad av dessa villkor.

För användaren, enkel åtkomst till utgivarens webbplats på följande URL-adress www.cecile-zakine.fr innebär godkännande av alla villkor som beskrivs nedan.

Villkoren är verkställbara vid godkännande av Användaren.

ARTIKEL 4 TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

Användaren av kabinettet Cécile ZAKINEs webbplats har tillgång till följande tjänster:

 • Försäljning av legala produkter
 • Försäljning av juridiska eller rättsliga tjänster
 • Gratis juridisk information och övervakning

 

Utgivaren strävar efter att ge tillgång till webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, förutom i händelse av force majeure eller en händelse utanför utgivarens kontroll, och med förbehåll för eventuella haverier och ingrepp. underhåll som krävs för att fungera korrekt av webbplatsen och tjänsterna, under en period som är nödvändig för en uppdateringsoperation, i syfte att när som helst komplettera eller ändra webbplatsen i enlighet med utvecklingen av teknologier och priser som visas.

Utgivaren kan åläggas att avbryta sajten eller delar av tjänsterna när som helst med tre dagars varsel, utan rätt till ersättning.

Dessutom kan eventuella funktionsfel inte anses komma från ett fel eller försummelse från kabinettet Cécile ZAKINE som inte kommer att hållas ansvarigt.

Användaren erkänner och accepterar att utgivaren inte är ansvarig för avbrott, och de konsekvenser som kan bli följden för användaren eller tredje part.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig i händelse av att det är omöjligt att komma åt denna sida och/eller använda tjänsterna.

Följaktligen kan utgivaren inte garantera tillgängligheten av webbplatsen och/eller tjänsterna, tillförlitligheten av överföringar och prestanda när det gäller svarstid eller kvalitet.

Ingen teknisk assistans tillhandahålls för användaren, vare sig på elektronisk väg eller telefon.

Användaren måste lämna personlig information för att registrera sig på webbplatsen.

Användarens elektroniska adress (e-post) kan särskilt användas av webbplatsen www.cecile-zakine.fr för kommunikation av olika information och kontohantering.

Utgivaren ansvarar inte heller för:

 • konsekvenserna av ett fel på internetnätverket oberoende av utgivarens övervakning av webbplatsen;
 • konsekvenser kopplade till användarens bristande efterlevnad av villkoren eller ett försök från deras sida att använda dem på ett bedrägligt sätt;
 • felaktigheten i uppgifterna som tillhandahålls av användaren i samband med användningen av tjänsterna eller i samband med förvärvet av en produkt eller tjänst;
 • konsekvenser kopplade till ett fel på Användarens datorutrustning
 • försumlighet i användarens användning av tjänsterna;
 • av innehållet i annonser som placerats på webbplatsen på ett bedrägligt sätt och i strid med villkoren.

I händelse av avslöjande eller hacking måste användaren meddela kabinettet Cécile ZAKINE som kommer att göra allt för att garantera dataskyddet.

ARTIKEL 6 SÄKERHET

All tillgång till ett förbjudet utrymme kommer att betraktas som bedräglig tillgång.

Användaren förbinder sig att beakta att alla uppgifter som han eller hon får kännedom om under sådan åtkomst till ett obehörigt utrymme är konfidentiella uppgifter och förbinder sig därför att inte avslöja dem.

Användaren är ensam ansvarig för att använda tjänsterna i enlighet med bestämmelserna häri.

Användaren är i synnerhet förbjuden att utföra någon operation som har till följd att den hindrar sajtens korrekta funktion.

Användaren förbinder sig att inte vidta några åtgärder som skulle medföra en oproportionerlig belastning på webbplatsens infrastruktur.

Användaren vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för sin egen data och/eller programvara från kontaminering av eventuella virus på internetnätverket.

Användaren implementerar alla lämpliga medel för att förhindra insamling och bedräglig användning av Kunders personuppgifter. 

 

ARTIKEL 7 SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Webbplatsen Cécile ZAKINE Cabinet garanterar respekt för användarens integritet, i enlighet med lag nr. 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknologi, filer och friheter.

Enligt artiklarna 39 och 40 i lagen daterad den 6 januari 1978 har Användaren rätt till åtkomst, rättelse, radering och invändning mot sina personuppgifter. Användaren utövar denna rätt via:

 • Deras personliga utrymme på webbplatsen;
 • Via mail till [email protected];
 • Med post till följande adress: 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

Användaren har också rätt att klaga till CNIL.

ARTIKEL 8 : IMMATERIELL EGENDOM

Innehållet på webbplatsen www.cecile-zakine.fr och alla relaterade webbplatser (logotyper, texter, grafiska element, videor, etc.) är skyddade av upphovsrätt, enligt immateriella rättigheter.

Användaren får under inga omständigheter erhålla tillstånd från webbplatsens redaktör för någon reproduktion, kopia eller publicering av dessa olika innehåll.

Användaren är helt ansvarig för allt innehåll som han lägger online och åtar sig att inte skada tredje part.

Webbplatsredigeraren förbehåller sig rätten att fritt moderera eller radera innehåll som lagts upp av användare när som helst, utan motivering.

All hel eller partiell reproduktion av dessa varumärken eller logotyper, gjorda av delar av webbplatsen, utan uttryckligt tillstånd från Cabinet Cécile ZAKINE, är förbjuden, i enlighet med bestämmelserna i den immateriella äganderätten, med påföljd för att ådra sig ansvar för fel.

All reproduktion, även delvis, av webbplatsens konfiguration, av andra advokater, kan ge upphov till illojal konkurrens.

 

ARTIKEL 9 HYPERTEXT LÄNKAR

Webbplatsen www.cecile-zakine.fr kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser på Internet. Länkar till dessa andra resurser gör att användaren lämnar webbplatsen www.cecile-zakine.fr.

Det är omöjligt att skapa en länk till presentationssidan på denna webbplats utan uttryckligt tillstånd från utgivaren.

Ingen auktorisation eller begäran om förhandsinformation kommer att beviljas av utgivaren med avseende på en webbplats som vill upprätta en länk till utgivarens webbplats.

Den här webbplatsen bör dock visas i ett nytt webbläsarfönster.

Utgivaren förbehåller sig dock rätten att begära radering av en länk som den anser inte stämmer överens med syftet med webbplatsen cecile-zakine.fr.

ARTIKEL 10 ANVÄNDNING AV COOKIES

Användare informeras om att cookies kan installeras automatiskt i deras webbläsarprogram när de besöker webbplatsen.

"Cookiepolicyn" för kabinettet Cécile ZAKINE är tillgänglig i klicka på denna länk.

ARTIKEL 11: ÄNDRINGAR

Cabinet Cécile ZAKINE förbehåller sig rätten att ändra klausulerna i dessa allmänna användarvillkor när som helst och utan motivering.

ARTIKEL 12: UPPHÖRANDE AV T&CS OCH STÄNGNING AV DEDIKADE OMRÅDEN

All användning som inte överensstämmer med de allmänna villkoren kommer att resultera i omedelbar stängning av det personliga utrymmet som skapats dagen efter det formella meddelandet skickat med rekommenderat brev till Användaren på deras personliga adress.

Varje utelämnande eller radering av advokaten leder till att hans reserverade utrymme på webbplatsen stängs.

 

ARTIKEL 13: HÅRTEE AV KONTRAKTET

 

Löptiden för detta kontrakt är obestämd.

 

Avtalet ger sina effekter med avseende på Användaren från början av användningen av tjänsten.

 

ARTIKEL 14: TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG JURISDIKTION

 

Både denna webbplats och villkoren för dess användning regleras av fransk lag, oavsett var den används.

 

I händelse av en tvist, och efter misslyckande av försök att hitta en uppgörelse i godo, kommer Grasse Judicial Court att ha jurisdiktion att pröva denna tvist.

 

Betygsätt denna sida!