Nieuws

Artikel

Onvergeeflijke fout van de werkgever: het Hof van Cassatie concentreert zich meer op de schade dan op de oorzaak van het ongeval

Voorkomen is beter dan genezen!
A propos de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2019
(Hof van Cassatie, 2e burgerlijke kamer, 20 juni 2019, nr. 18-19.175)

Krachtens artikel L. 452-1 van de Franse Code de la Sécurité Sociale zijn werkgevers door hun arbeidsovereenkomsten met hun werknemers verplicht om de veiligheid van hun werknemers te garanderen, met name met betrekking tot arbeidsongevallen. Het niet nakomen van deze verplichting vormt een onverschoonbare fout wanneer de werkgever op de hoogte was of had moeten zijn van het gevaar waaraan de werknemer werd blootgesteld en nam niet de nodige maatregelen om hem te beschermen.

Het Hof van Cassatie veroordeelde de nalatigheid van de werkgever bij het implementeren van maatregelen om de integriteit van zijn werknemers te beschermen.

In deze zaak was de heer W., een vrachtwagenchauffeur, betrokken bij een verkeersongeval nadat hij de controle over zijn voertuig had verloren en door de voorruit uit het passagierscompartiment was geslingerd. De Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn erkende het ongeval als een arbeidsongeval.

De heer W. stelde daarom een vordering in bij een rechtbank van sociale zekerheid een vordering tot erkenning van de onverschoonbare fout van zijn werkgever.

Om aan te tonen dat het voertuig veilig was, probeerde de werkgever zich te verdedigen met het argument dat de technische keuring geen gebreken aan het licht had gebracht.

Terwijl het Hof van Beroep de vorderingen van de werkgever honoreerde, was het Hof van Cassatie het daar niet mee eens en oordeelde dat de eiser uit de voorruit was geslingerd en dat de veiligheidsgordel dus noodzakelijkerwijs had bijgedragen aan de schade.

Het Hof van Cassatie bevestigde vervolgens de ontoerekenbare fout van de werkgever en oordeelde dat het irrelevant is of de ontoerekenbare fout van de werkgever de doorslaggevende oorzaak was van het ongeval van de werknemer, maar dat het voldoende is dat het een noodzakelijke oorzaak is om de werkgever aansprakelijk te stellen, ook al kunnen andere fouten tot de schade hebben bijgedragen.

Met andere woorden, de Cour de cassation herhaalt dat verwijtbare schuld niet de doorslaggevende oorzaak van het ongeval hoeft te zijn. Het is voldoende dat het wangedrag van de werkgever op de een of andere manier een rol heeft gespeeld bij het veroorzaken van de schade.

Het is te zien dat de rechters zich meer richtten op het gevolg van het ongeval dan op de oorzaak.

De zeer strikte beoordeling van de resultaatsverplichting van de werkgever, die het mogelijk maakt om aansprakelijk te worden gesteld zelfs indien zijn verzuim niet de doorslaggevende oorzaak van het ongeval was, lijkt ver af te staan van de verschuiving die werd gecreëerd door het arrest van 25 november 2015 (Cass. soc. 25 november 2015, "Air France", nr. 14-24444), waarin het Hof de resultaatsverplichting van de verplichting om de veiligheid te verzekeren verlegde naar een versterkte verplichting om redelijke maatregelen te nemen, waardoor de op de werkgever rustende veiligheidsverplichting werd afgezwakt.

Hieraan ten grondslag ligt het objectieve concept van werkgeversaansprakelijkheid dat voortvloeit uit de wet van 9 april 1898 betreffende de aansprakelijkheid voor ongevallen die werknemers tijdens hun werk hebben opgelopen, waardoor werknemers schadevergoeding konden eisen zonder de schuld van hun werkgever te hoeven bewijzen.

Pas op voor de strengheid van de uitspraak van het Hof van Cassatie over onverschoonbare schuld!

Werkgevers, "Voorkomen is beter dan genezen" en wees goed ondersteuning bij het managen van werknemers.

Bookmark deze pagina!