Antibes kaupallisen vuokrasopimuksen asianajaja

Liikevuokralakimies

Kun yritys haluaa vuokrata liikekiinteistön, sen on tehtävä kaupallinen vuokrasopimus. Tämä vuokrasopimus on monimutkainen sopimus, joka vaatii erikoistuneen asianajajan väliintuloa. Itse asiassa on tärkeää ymmärtää lausekkeita sopimusta ja varmistaa, että molempien osapuolten edut suojataan. Kaupallinen leasing-lakimies voi auttaa sopimuksen laatimisessa ja varmistaa, että kaikki ehdot täyttyvät.

Kaupallinen vuokrasopimus on sopimus, jolla omistaja (vuokranantaja) antaa yritykselle (vuokralaiselle) toiminnan harjoittamista varten liiketilat, jotka sijaitsevat yleensä liikerakennuksessa tai kaupalliseen toimintaan tarkoitetulla alueella.

Liikevuokrasopimuksessa määrätään tilojen vuokraamisen ehdot, kuten vuokrasuhteen kesto, vuokran ja maksujen määrä, vuokrasopimuksen uusimisen tai irtisanomisen ehdot jne. Se voi myös asettaa vuokralaiselle velvoitteita, kuten velvollisuuden pitää tilat siistinä tai olla harjoittamatta muille alueella toimiville toimijoille haitallista toimintaa.

Kaupallisia vuokrasopimuksia on useita tyyppejä riippuen vuokra-ajan kestosta ja uusimisehdoista:

 • Määräaikainen kaupallinen vuokrasopimus: sillä on tietty kesto, joka määrätään vuokrasopimuksessa. Vuokra-ajan päätyttyä vuokralaisen tulee luovuttaa tilat.

 • Toistaiseksi voimassa oleva kaupallinen vuokrasopimus: sillä ei ole määräaikaa ja vuokranantaja tai vuokralainen voi irtisanoa sen milloin tahansa irtisanomalla ja noudattaen laissa säädettyjä ehtoja.

 • Uusiutuva kaupallinen vuokrasopimus: se voidaan uusia automaattisesti alkuperäisen vuokra-ajan lopussa vuokrasopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

On tärkeää huomata, että kaupallista vuokrasopimusta säätelevät erityiset säännöt, joista säädetään laissa ja jotka poikkeavat asunnon vuokraamista koskevista säännöistä. Siksi on suositeltavaa soittaa a lakiin erikoistunut lakimies kaupalliset vuokrasopimukset, joiden avulla voit laatia tai neuvotella kaupallisen vuokrasopimuksen. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, mitä asianajaja voi tuoda mukanaan liikekiinteistön vuokraamiseen ja kuinka löytää oikea asianajaja projektiisi. Siirrytään nyt yksityiskohtiin siitä, mitä sinun tulee tietää kaupallisesta leasingista ja asiantuntevan asianajajan tärkeydestä.

 

 

Oleminen lakimies Kiinteistöoikeudessa Nizzassa ja koko Ranskassa toimivalla käytännöllä tässä on joitain esimerkkejä käytännön tapauksista, joita Maître Zakine voi käsitellä toimistossaan.
Hän voi auttaa häntä asiakkaat voivat ratkaista kiistansa tavalla sovinnollisesti tai hän voi tarvittaessa edustaa asiakkaitaan tuomioistuimessa.

II. Usein kysytyt kysymykset (luettelo ei ole tyhjentävä, koska kysymyksiä on niin paljon) :

Perinteisen liikevuokralakimiehen edut

Lakimies voi auttaa sinua neuvottelemaan summan vuokrata ja maksuehdot. Hän voi myös neuvoa sinua etujesi suojaamiseksi vuokrasopimukseen sisällytettävistä lausekkeista.

 

Lopuksi kaupalliseen leasing-sopimukseen erikoistunut asianajaja voi myös auttaa sinua ratkaisemaan kaikki kiistat, joita saattaa syntyä näiden välillä vuokralainen ja omistaja. Yhteenvetona voidaan todeta, että jos haluat vuokrata liikekiinteistön, on välttämätöntä palkata kaupalliseen leasingiin erikoistunut lakimies. Lahjakortti asianajaja osaa neuvoa sinua sopimukseen sisällytettävistä lausekkeista ja neuvottelemaan vuokran määrästä. Hän voi myös auttaa sinua ratkaisemaan vuokralaisen ja vuokranantajan välillä mahdollisesti syntyviä riitoja.

THE vuokrasopimukset kaupallinen ovat yleensä monimutkaisempia kuin asuntojen vuokrasopimukset, koska ne voivat sisältää lisälausekkeita, kuten lomaoikeuden, Kaupallinen omaisuus ja kaupalliseen toimintaan liittyvät lausekkeet. Hän voi myös neuvoa sinua vuokralaisen oikeudet loman sattuessa, liikearvon suojasta ja muista kaupallisia vuokrasopimuksia koskevista lausekkeista.

  Antibes vuokraa asianajajan

  Mikä on kaupallinen vuokrasopimus?

  Kaupallinen vuokrasopimus on a SOPIMUS välillä a omistaja ja yritys. Tämä sopimus antaa yritykselle mahdollisuuden vuokrata liiketila tietyksi ajanjaksoksi, yleensä 3–5 vuodeksi. Liikevuokrasopimus voidaan uusia, mutta omistaja voi myös olla uusimatta sitä. On olemassa monia lausekkeita tärkeä kaupallisessa vuokrasopimuksessa, erityisesti lauseke irtisanoutumatta jättämisestä, mikä estää omistajaa loppu vuokrasopimukseen ennen sovittua päivämäärää. Muutoskieltolauseke estää myös vuokranantajaa muuttamasta vuokrasopimuksen ehtoja ilman yrityksen suostumusta.

   

  Lauseke vuokrata on tärkeä, koska se määrittää, kuinka paljon yrityksen on maksettava vuokranantajalle liiketilan vuokraamisesta. Kaupallinen vuokrasopimus voi olla monimutkainen sopimus, mutta se on tärkeää ymmärtää ennen allekirjoittamista. On tärkeää huomata, että vuokranantaja voi antaa lähteä klo vuokralainen milloin tahansa ja ilman syytä. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisen täytyy ole valmis muuttamaan milloin tahansa tarvittaessa.

   

   

  Mitä erilaisia kaupallisia vuokrasopimuksia on?

  Liikevuokrasopimukset ovat tärkeitä sopimuksia vuokranantajien ja vuokralaiset a rakennus kaupallinen. Ne voivat olla monimutkaisia, ja on tärkeää ymmärtää erityyppiset kaupalliset vuokrasopimukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. A lakimies kaupallisiin vuokrasopimuksiin erikoistuminen voi auttaa sinua ymmärtämään erilaisia vuokrasopimuksia ja valitsemaan tilanteeseesi parhaiten sopivan vuokrasopimuksen. Kutsutaan myös ottajaksi vuokralainen on henkilö, joka vuokrattu liikerakennus.

   

  Tämä SOPIMUS määrittelee kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen vuokrasopimus on vuokrasopimus, jolla on ennalta määrätty voimassaoloaika. Vuokrasopimus määräämättömäksi ajaksi on vuokrasopimus, jolla ei ole ennalta määrättyä päättymispäivää.

  Tämä korvausta kutsutaan kaupalliseksi menettämiseksi. Kaupallisia vuokrasopimuksia on erilaisia, mukaan lukien määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset.

   

   

  Mitä erityisehtoja kaupalliseen vuokrasopimukseen voi sisältyä?

  On tärkeää ymmärtää täysin kaupallisen vuokrasopimuksen ehdot ennen allekirjoittamista mahdollisten ongelmien välttämiseksi tulevaisuudessa. Tässä on joitain erikoislausekkeita, jotka voit sisällyttää kaupalliseen vuokrasopimukseen. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi kysyä neuvoa a kiinteistöihin erikoistunut lakimies.

   

  tässä lausekkeessa määrätään päivämäärä, jona vuokrasopimus päättyy. Se on yleensä 3–5 vuotta, mutta voi olla pidempikin, jos haluat. tämä lauseke sallii sinun antaa lähteä vuokralaiselle vastineeksi a Aiempi huomautus 3 kuukaudesta.

  Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat palauttaa omaisuuden mistä tahansa syystä. Voit sisällyttää vuokrasopimukseen muita erityislausekkeita, mutta nämä ovat yleisimpiä.

  Voit myös antaa lausekkeen irtisanominen odotettavissa vuokrasopimuksesta, jos haluat loppu vuokrasopimukseen ennen sovittua päivämäärää. Vuokrasopimukseen voidaan sisällyttää uusimatta jättämistä koskeva lauseke, mikä tarkoittaa, että vuokrasopimusta ei uusita automaattisesti suunnitellun ajanjakson lopussa. THE ottaja on pakko poistua tiloista vuokrasopimuksen lopussa.

   

   

  Mikä on liikevuokralakimies?

  Nämä sopimukset määrittelevät oikeudet ja velvoitteet molemmilta osapuolilta. Liikevuokralakimiehet huolehtivat kaikesta asiaan liittyvästä vuokrasopimukset kaupallinen, mukaan lukien kirjoittaminen sopimukset, vuokraneuvottelut, ratkaisut riitoja ja edustaa asiakkaita tuomioistuimessa. Kutsutaan myös vuokraleasingiksi, kaupallinen vuokrasopimus on a SOPIMUS jolla omistaja a rakennus antaa vuokralaiselle oikeuden vuokraa maksettaessa Harjoittele kaupallinen toiminta.

   

  Tämäntyyppistä vuokrasopimusta säätelee 6. heinäkuuta 1989 annettu laki. Ensimmäisessä tapauksessa se päättyy vain, jos vuokralainen päättää poistua tiloista tai jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen oikeutetusta syystä, kuten vuokran maksamatta jättämisestä vuokrata tai joitain maksuja vuokra-asuntoja. Toisessa tapauksessa vuokrasopimus päättyy automaattisesti sopimuksessa määrättynä päivänä.

  Jos näitä ehtoja ei noudateta, omistaja voi loppu vuokrasopimukseen ennen sen päättymistä.

   

   

  Liikevuokralakimiehen edut

  Lakimies tunteekin voimassa olevat lait ja määräykset ja voi auttaa sinua laatimaan lainsäädännön mukaisen vuokrasopimuksen. Asianajaja voi edustaa sinua tilanteessa riitaa sinun kanssasi vuokranantaja ja auttaa sinua saamaan korvauksen, jos joudut epäoikeudenmukaisen häädön uhriksi. Lopuksi kaupallisen vuokrasopimuksen asianajaja voi myös neuvoa sinua parhaista vaihtoehdoista vuokrasopimuksen uudelleenneuvottelua tai sen irtisanomista varten.

   

  Se voi auttaa vuokralainen neuvotella vuokrasopimuksen ehdoista ja varmistaa, että vuokralaisen edut otetaan huomioon. Asianajaja voi auttaa vuokralaista takaisin vakuus ja hankkia a korvausta jos vuokrasopimus irtisanotaan.

  He voivat auttaa suojelemaan vuokralaisen oikeuksia, perimään vakuuden takaisin ja saamaan korvauksen mahdollisissa tapauksissa irtisanominen vuokrasopimuksesta. Viime kädessä asianajaja voi auttaa välttämään oikeudenkäyntejä ja niihin liittyviä kohtuuttomia kustannuksia.

   

   

  Liikevuokralakimiehen edut

  On kuitenkin tärkeää valita kokenut ja asiantunteva asianajaja, jotta saat kaikki mahdolliset edut. Sinun on silti tiedettävä, miksi ja miten kutsua asianajaja kaupallisiin vuokraasioihin.

   

  Syitä on kolme:

  siellä tarkistus vuokrasopimuksesta, vuokrasopimuksen päättymisestä ja SOPIMUS vuokrata.

  Vuokrasopimuksen tarkistus

  Kaikki vuokrasopimukset kaupallinen on tarkistettava kolmen vuoden välein. Tämä tarkoittaa, että vuokrata voidaan säätää markkinahintojen muutosten mukaan. A asianajaja tuntee säännöt ja menettelyt, joita on noudatettava suorittaa tämän tarkastelun ja auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen.

  – Vuokrasopimuksen päättyminen

  Jos päätät vapauttaa tilat, asianajaja voi auttaa sinua neuvottelemaan a korvausta kohtuullinen häätö omistajan kanssa.

  Hän voi myös auttaa sinua, jos riitoja tapahtua myöhemmin. Hän auttaa sinua tarkistamaan vuokrasopimuksen, neuvottelemaan häätökorvauksesta ja ratkaisemaan kaikki riitaa joka voisi syntyä.

   

   

  Liikevuokralakimies

   

  Mitä sinun tulee tietää kaupallisista vuokrasopimuksista

  THE uusi vuokrasopimus tulee rekisteröityä verovirastoon. Määrä vuokrat on myös lähetetty arvonlisäveroon. Kaupallisista vuokrasopimuksista 6. heinäkuuta 1989 annetussa laissa säädetään, että ellei toisin määrätä sopimusperusteinen muuten vuokrasopimus on hiljaisesti uusittu ajanjaksoksi kolme vuotta sen päättymisestä. Tämä uusiminen kumpi tahansa osapuoli voi kieltäytyä avulla A Aiempi huomautus / kuusi kuukautta antama laitonta toimintaa (kirje suositellaan vastaanottotodistuksella) ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

   

  THE vuokranantaja voi myös loppu vuokrasopimukseen kuuden kuukauden irtisanomisajalla, kunto perustella päätöksensä jollakin seuraavista syistä:

   

  – hän haluaa saada tilat takaisin perustaakseen sinne oman toimintansa

  – hän haluaa tehdä tärkeitä töitä, jotka edellyttävät tilojen vapauttamista

  Todellakin, jotkut lausekkeita Tuomioistuimet voivat katsoa väärinkäytöksiä ja sen vuoksi kumota.

  Kaupallisen vuokrasopimuksen lausekkeiden ymmärtäminen

  Lause vuokraus on kirjoitettava selvästi ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Häätökorvauslauseke on kirjoitettava selkeästi ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se.

   

  Yleensä vuokrasopimukset kaupallinen ovat pitkäaikaisia sopimuksia, koska ne on suunniteltu mahdollistamaan yritysten kasvu ja menestyminen. Lyhytaikaisia kaupallisia vuokrasopimuksia on kuitenkin mahdollista löytää, mutta ne eivät yleensä ole vuokralaisen kannalta edullisia. Esimerkiksi uusimatta jättämistä koskeva lauseke voi edellyttää sinua poistua tiloista vuokrasopimuksen päätyttyä, vaikka haluaisit jäädä sinne. Samoin indeksointilauseke voi sallia omistaja lisäämään vuokrata kuluttajahintaindeksin perusteella.

  Tietyt lausekkeet voivatkin vaatia sinua poistumaan tiloista vuokrasopimuksen päätyttyä, vaikka haluaisit jäädä sinne. Tämä SOPIMUS voi uusiutua automaattisesti tai ei, eikä omistaja ole aina velvollinen uusimaan sitä.

  Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi kysyä ammattiapua.

  Purkaa kaupallinen vuokrasopimus

  Tässä artikkelissa näemme kuinka irtisanoa kaupallinen vuokrasopimus. Tämä SOPIMUS tavoitteena on saattaa saataville vuokralainen a liiketilat määräajaksi sen hyväksikäyttöä varten kaupallisiin tarkoituksiin.

   

  siellä irtisanominen Tuomari voi julistaa kaupallisen vuokrasopimuksen tuomioistuimen pyynnöstä omistaja tai vuokralainen kuviot seurata:

   

  - THE rikkominen vuokralainen sopimusvelvoitteeseen

  – Tilojen muutostyöt ilman omistajan lupaa

  - Siellä siirtää tai tilojen edelleenvuokraaminen ilman omistajan lupaa

  – Häiriö naapurustossa vuokralaisen aiheuttama

  – Omistajan toimesta tilojen myynti.

  siellä oikeudellinen lopettaminen Tuomari päättää kaupallisen vuokrasopimuksen omistajan tai vuokralaisen pyynnöstä sen jälkeen päättyy sopimuksessa alun perin määrätystä määräajasta. Tämä irtisanominen voidaan julistaa seuraavista syistä:

   

  – Omistaja ei ole remontoinut tiloja;

   

   

   

  Mitkä ovat erityyppisiä kaupallisia leasinglakimiehet?

  On olemassa erilaisia kaupallisia leasing-asianajoja, joista jokaisella on omat erikoisuutensa. Heillä kaikilla on erilaisia asiakkaita, minkä ansiosta he voivat erikoistua tietyille alueille.

   

  Yleisin kaupallisen vuokrasopimuksen tyyppi on implisiittinen asianajaja.

  Vuokralakimies puolestaan edustaa vuokralainen vuokrasopimuksen eri vaiheissa, mukaan lukien neuvottelut vuokranantaja ja mahdollisten ristiriitojen ratkaiseminen. Jälleen on olemassa erilaisia kaupallisia leasing-asianajoja, ja jokaisella heistä on erityistä asiantuntemusta. Esimerkiksi jotkut lakimiehet ovat erikoistuneet vuokrasopimukset kaupallisia vuokrasopimuksia, kun taas toiset ovat kokeneempia asuntojen vuokrasopimuksista.

  Jotkut asianajajat voivat jopa erikoistua häätöihin, mikä voi olla erittäin hyödyllistä vuokralaiset jotka joutuvat uhkaamaan karkotusta.

  Jos mahdollista, yritä löytää a asianajaja, joka on jo asioinut tapaukseen, joka on samanlainen kuin sinun ja joka voi siksi tarjota sinulle paremman edustuksen.

   

   

  Kuinka valita asianajaja kaupallista vuokrasopimusta varten

  THE lähteä voi ilmoittaa ulosottomies oikeudenmukaisuudesta. THE vuokranantaja kaupallisen on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

   

  On tärkeää valita asianajaja, johon luotat ja jonka kanssa työskentelet mukavasti, sillä sinun on todennäköisesti tehtävä tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan koko vuokra-ajan. Ensinnäkin asianajajan on oltava hyvässä asemassa määräyksen kanssa asianajajat ja olla ammattiliiton jäsen. Toiseksi asianajajalla on oltava hyvä maine ja muiden kiinteistöalan ammattilaisten suosittelema häntä.

  Lakimiehille voidaan maksaa provisiota tai kiinteää palkkaa. Oikean asianajajan valinta riippuu kaupallisen vuokrasopimuksen luonteesta ja monimutkaisuudesta sekä käytettävissä olevasta budjetista.

  On myös tärkeää, että asianajaja on tyytyväinen sovinnollisiin ja kiistanalaisiin menettelyihin. Sinun on varmistettava, että asianajaja on rekisteröitynyt baari -lta korkein oikeus pätevä.

  Itse asiassa kaupallinen vuokrasopimus voi olla lopetettu milloin tahansa, ja tällä voi olla merkittäviä seurauksia vuokralaiselle. Itse asiassa, jos vuokrasopimus irtisanotaan, voi olla tarpeen käydä oikeudenkäynti läpi asian voittamiseksi.

  Lisäksi on tärkeää, että asianajaja on rekisteröitynä asianajajaan ilmentymä pätevä. Itse asiassa vain asianajajatoimistoon rekisteröityneet asianajajat voi edustaa asiakkaita tuomioistuimessa. Lopuksi on tarpeen arvioida huolellisesti käytettävissä oleva budjetti, koska asianajajien palkkiot voi olla erittäin korkea.

  Liikevuokraoikeuden lakimies

  4. Miksi valita meidät puolustamaan sinua?

  Sinun kiinnostuksesi ohjaa mestari Zakinea. Maître Zakine tarjoaa neuvoja ja apua.
  Asianajajalle soittaminen tarkoittaa sitä, että olet varma, että oikeuksiasi kunnioitetaan ja valitsemasi asianajotoimiston osaamisalueet ovat erikoistuneet vaadittuun alaan.
  Maître Zakine puuttuu monimutkaisiin tiedostoihin tärkeiden promoottorien kanssa (katso artikkeli Nice Matinista 11. joulukuuta – BNP Paribas – Marenda Lacan Nice Matinista VEFA-konfliktista). Maître Zakine edustaa useita tämän VEFA-ohjelman ostajia promoottoria BNP Paribasia vastaan.
  Riitatapauksessa, Maître Zakine puolustaa oikeuksiasi voimalla ja kaikella ihmiskunnalla.
  THE Zakine asianajotoimisto sijaitsee Antibesissa rekisteröity Grasse Bariin (Nice Bar on lähellä). Hallita Zakine puhuu Cannesissa, Grassse, Mougins) ja koko Ranskassa.
  Maître Zakine on tottunut työskentelemään etänä ( video, sähköinen allekirjoitus, suojattu tiedostonvaihtoalusta).
  THE Kaappi Cécile Zakine on käytettävissäsi

  Kiistat kaupallisen vuokrasopimuksen yhteydessä Antibesissa ja Sophia-Antipoliksessa: miksi on tärkeää saada säännöksiä niiden ratkaisemiseksi?

  Liikevuokrasopimus on sopimus, jolla omistaja antaa yritykselle liiketilat toiminnan harjoittamista varten. Siinä säädetään tilojen vuokrauksen ehdoista, kuten vuokrasopimuksen kestosta, vuokran ja maksujen määrästä, vuokrasopimuksen uusimisen tai irtisanomisen ehdoista jne.

  On tärkeää huomata, että kaupallisesta vuokrasopimuksesta voi syntyä erimielisyyksiä riippumatta siitä, oletko omistaja tai vuokralainen. Erimielisyyttä voi syntyä esimerkiksi maksamatta jääneestä vuokrasta, tilojen vahingoittumisesta, vuokralaisen laiminlyönnistä tms.

  Tästä syystä on välttämätöntä antaa säännökset riitojen ratkaisemiseksi kaupallisen vuokrasopimuksen yhteydessä, jotta ne voidaan ratkaista sovinnollisesti ja välttää kalliit oikeudenkäynnit.

  Antibesissa tai Sophia-Antipoliksessa sijaitsevien liiketilojen omistajana tai vuokralaisena on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakiin erikoistunut lakimies kaupallisia vuokrasopimuksia, joiden avulla voit ratkaista kaupallisista vuokrasopimuksista mahdollisesti syntyviä riitoja. A asianajaja voi neuvoa sinua seuraavissa vaiheissa ja tukea sinua riidan ratkaisemisessa valitusta tiestä riippumatta (sovittelu, sovittelu, neuvottelu jne.).

  On olemassa useita tapoja ratkaista kiistat kaupallisen vuokrasopimuksen tapauksessa:

  • Sovittelu: tämä on sovinnollinen lähestymistapa, jossa kutsutaan puolueeton ja puolueeton kolmas osapuoli, sovittelija, etsimään sovinnollinen ratkaisu riitaan. Sovittelua suositaan usein kaupallisissa vuokrariidoissa, koska sen avulla voidaan löytää sovintoratkaisu ja säilyttää osapuolten välinen suhde.
  • Sovittelu: tämä on sovinnollinen lähestymistapa, joka koostuu kolmannen osapuolen, sovittelijan, kutsumisesta löytämään sovinnollinen ratkaisu riitaan. Sovittelua käytetään usein kaupallisissa vuokrakiistoissa, koska se mahdollistaa sovintoratkaisun löytämisen ja osapuolten välisen suhteen säilymisen.
   • Neuvottelu: tämä on sovinnollinen lähestymistapa, joka koostuu sovinnollisen ratkaisun löytämisestä riitaan keskustelemalla suoraan toisen osapuolen kanssa. Neuvottelu voi olla tehokas ratkaisu kaupallisten vuokrariitojen ratkaisemiseen, mutta se edellyttää osapuolten halua löytää sovintoratkaisu.

   Siksi on tärkeää kääntyä asiantuntevan asianajajan puoleen kaupallinen vuokralaki, joka auttaa sinua ratkaisemaan kiistat kaupallisen vuokrasopimuksen yhteydessä Antibesissa tai Sophia-Antipoliksessa. Lakimies voi neuvoa sinua seuraavissa vaiheissa ja auttaa sinua riidan ratkaisemisessa valitusta tiestä riippumatta (sovittelu, sovittelu, neuvottelu jne.). Älä epäröi ottaa yhteyttä a asianajaja saadaksesi tilanteeseesi räätälöityjä neuvoja ja hyötyä lakiin erikoistuneen ammattilaisen asiantuntemuksesta kaupalliset vuokrasopimukset.

  Haluatko, että sinuun otetaan uudelleen yhteyttä?


   4.9/5 - (141 ääniä)