Antibes kommersiell hyresadvokat

Kommersiell hyresadvokat

När ett företag vill hyra en kommersiell fastighet måste det gå igenom ett kommersiellt hyresavtal. Detta hyresavtal är ett komplext kontrakt som kräver ingripande av en specialiserad advokat. Det är faktiskt viktigt att förstå klausuler av hyresavtalet och för att säkerställa att båda parters intressen skyddas. En kommersiell leasingadvokat kan hjälpa till att utarbeta kontraktet och se till att alla villkor är uppfyllda.

Ett kommersiellt hyresavtal är ett avtal genom vilket en ägare (hyresvärden) tillhandahåller en verksamhet (hyresgästen) kommersiella lokaler, vanligtvis belägna i en kommersiell byggnad eller i ett område avsett för kommersiell verksamhet, för att bedriva sin verksamhet där.

I det kommersiella hyresavtalet föreskrivs villkoren för hyra av lokalen, såsom hyrestidens varaktighet, hyresbelopp och avgifter, villkoren för förnyelse eller uppsägning av hyresavtalet, etc. Det kan också föreskriva skyldigheter för hyresgästen, såsom skyldighet att hålla lokalen i rent skick eller att inte bedriva en verksamhet som är skadlig för andra näringsidkare i området.

Det finns flera typer av kommersiella leasingavtal, beroende på hyrestiden och förnyelsevillkoren:

 • Det tidsbegränsade kommersiella hyresavtalet: det har en specifik varaktighet, som fastställs i hyreskontraktet. Vid utgången av hyresperioden ska hyresgästen lämna lokalen.

 • Kommersiellt hyresavtal på obestämd varaktighet: det har ingen specifik varaktighet och kan sägas upp av uthyraren eller hyresgästen när som helst genom att säga upp det och respektera villkoren enligt lag.

 • Det förnybara kommersiella hyreskontraktet: det kan förnyas automatiskt i slutet av den första löptiden, enligt villkoren i hyreskontraktet.

Det är viktigt att notera att det kommersiella hyresavtalet regleras av särskilda regler, som föreskrivs i lag och som skiljer sig från dem som reglerar bostadsarrendet. Det rekommenderas därför att anlita en jurist specialiserad på juridik kommersiella leasingavtal för att hjälpa dig att upprätta eller förhandla om ett kommersiellt leasingavtal. 

I den här artikeln kommer vi att ta en detaljerad titt på vad en advokat kan tillföra vid uthyrning av kommersiella fastigheter och hur du hittar rätt advokat för ditt projekt. Låt oss nu gå vidare till detaljerna om vad du behöver veta om kommersiell leasing och vikten av en specialistadvokat.

 

 

Varelse advokat med praktik inom fastighetsrätt i Nice och i hela Frankrike, här är några exempel på praktiska ärenden som Maître Zakine kan hantera på sitt kontor.
Hon kan hjälpa henne kunder att lösa sina tvister på ett sätt i godo eller, vid behov, kan hon företräda sina klienter i domstol.

II. De vanligaste frågorna (icke uttömmande lista eftersom det finns så många frågor) :

Fördelarna med en traditionell kommersiell hyresadvokat

En advokat kan hjälpa dig att förhandla om beloppet hyra och betalningsvillkor. Han kan också ge dig råd om de klausuler som ska ingå i hyresavtalet för att skydda dina intressen.

 

Slutligen kan en advokat specialiserad på kommersiell leasing också hjälpa dig att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan hyresgäst och ägaren. Sammanfattningsvis, om du vill hyra en kommersiell fastighet är det viktigt att anlita en advokat specialiserad på kommersiell leasing. En kupong advokat kan ge dig råd om de klausuler som ska ingå i kontraktet och att förhandla om hyresbeloppet. Han kan också hjälpa dig att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan hyresgästen och hyresvärden.

DE hyresavtal kommersiell är i allmänhet mer komplexa än bostadshyresavtal, eftersom de kan innehålla ytterligare klausuler som rätten att lämna, överlåtelse av Kommersiella fastigheter och klausuler som är specifika för kommersiell verksamhet. Han kan också ge dig råd hyresgästens rättigheter vid ledighet, om skydd av goodwill och om andra klausuler som är specifika för kommersiella leasingavtal.

  Antibes hyr advokat

  Vad är ett kommersiellt hyresavtal?

  Det kommersiella hyresavtalet är en AVTAL mellan a ägare och ett företag. Detta avtal tillåter företaget att att hyra ut kommersiella lokaler under en viss period, vanligtvis 3 till 5 år. Det kommersiella hyresavtalet kan förnyas, men ägaren kan också välja att inte förnya det. Det är många klausuler viktigt i ett kommersiellt hyresavtal, i synnerhet klausul av icke-uppsägning, som hindrar ägaren från slutet till hyresavtalet före utsatt datum. Oändringsklausulen hindrar också hyresvärden från att ändra villkoren i hyresavtalet utan bolagets medgivande.

   

  Klausulen av hyra är viktigt eftersom det avgör hur mycket verksamheten måste betala hyresvärden för att hyra kommersiella lokaler. Det kommersiella hyresavtalet kan vara ett komplext kontrakt, men det är viktigt att förstå det innan du skriver under. Det är viktigt att notera att hyresvärd kan ge lämnahyresgäst när som helst och utan anledning. Detta innebär att hyresgästen måste var beredd att flytta när som helst om det behövs.

   

   

  Vilka är de olika typerna av kommersiella leasingavtal?

  Kommersiella hyresavtal är viktiga kontrakt mellan hyresvärdar och hyresgäster av en byggnad kommersiell. De kan vara komplexa och det är viktigt att förstå de olika typerna av kommersiella hyresavtal innan du skriver på ett kontrakt. A advokat specialiserade på kommersiella leasingavtal kan hjälpa dig att förstå de olika typerna av leasingavtal och välja den typ av leasing som passar din situation bäst. Kallas även taker, den hyresgäst är personen som hyrt kommersiella byggnaden.

   

  Detta AVTAL definierar varje parts rättigheter och skyldigheter. Hyresavtalet kan vara på viss tid eller på obestämd tid. Ett tidsbestämt hyresavtal är ett hyresavtal som har ett förutbestämt slutdatum. Ett arrende till obestämd tid är ett hyresavtal som inte har ett förutbestämt slutdatum.

  Detta ersättning kallas kommersiell förverkande. Det finns olika typer av kommersiella leasingavtal, inklusive tidsbundna leasingavtal och tillsvidareleasingavtal.

   

   

  Vilka specialklausuler kan ingå i ett kommersiellt hyresavtal?

  Det är viktigt att fullständigt förstå villkoren i det kommersiella hyresavtalet innan du undertecknar, för att undvika eventuella problem i framtiden. Här är några specialklausuler som du kan inkludera i ett kommersiellt hyresavtal. Om du har några frågor, tveka inte att söka råd hos a advokat specialiserad på fastigheter.

   

  denna klausul anger det datum då hyresavtalet upphör. Det är vanligtvis 3 till 5 år, men kan vara längre om du vill. denna klausul låter dig ge lämna till hyresgästen, i utbyte mot en förvarning på 3 månader.

  Detta kan vara användbart om du vill återställa egendomen av någon anledning. Du kan ta med andra specialklausuler i ditt hyresavtal, men dessa är de vanligaste.

  Du kan också ge en klausul om uppsägning förväntat av hyresavtalet, om du så önskar slutet till hyresavtalet före utsatt datum. En klausul om icke-förlängning av hyresavtal kan inkluderas, vilket innebär att hyresavtalet inte automatiskt förnyas vid slutet av den planerade perioden. DE tagare måste lämna lokalen i slutet av hyresavtalet.

   

   

  Vad är en kommersiell hyresadvokat?

  Dessa kontrakt definierar rättigheterna och skyldigheter av båda parter. Hyresrättsjurister tar hand om allt som rör hyresavtal kommersiella, inklusive skrift kontrakt, hyresförhandling, upplösning av tvister och företräda klienter i domstol. Även kallat hyreskontrakt är kommersiellt hyresavtal en AVTAL genom vilken ägare av en byggnad ger en hyresgäst vid betalning av hyra rätt att träning en kommersiell verksamhet.

   

  Denna typ av hyresavtal regleras av lagen av den 6 juli 1989. I det första fallet upphör det endast om hyresgäst besluta att lämna lokalen eller om hyresvärden säger upp hyresavtalet av en legitim anledning, såsom utebliven betalning av hyra eller några kostnader hyresfastigheter. I det andra fallet upphör hyresavtalet automatiskt på det datum som anges i avtalet.

  Vid bristande efterlevnad av dessa villkor kan ägaren slutet till hyresavtalet innan det löper ut.

   

   

  Fördelarna med en kommersiell hyresadvokat

  Faktum är att en advokat känner till gällande lagar och förordningar och kan hjälpa dig att utarbeta ett kommersiellt hyresavtal som överensstämmer med lagstiftningen. En advokat kan företräda dig i händelse av tvist med din hyresvärd och hjälpa dig att få ersättning om du blir utsatt för en orättvis vräkning. Slutligen kan en advokat för kommersiella hyresavtal också ge dig råd om de bästa alternativen för att omförhandla ditt hyresavtal eller säga upp det.

   

  Det kan hjälpa hyresgäst att förhandla om villkoren för hyresavtalet och se till att hyresgästens intressen beaktas. En advokat kan hjälpa hyresgästen att få tillbaka sin säkerhets inbetalning och att få en ersättning om hyresavtalet sägs upp.

  De kan hjälpa till att skydda hyresgästens rättigheter, få tillbaka depositionen och få ersättning i händelse av uppsägning av hyresavtalet. I slutändan kan en advokat hjälpa till att undvika stämningar och de tillhörande orimliga kostnaderna.

   

   

  Fördelarna med en kommersiell hyresadvokat

  Det är dock viktigt att välja en erfaren och kunnig advokat för att säkerställa att du får alla möjliga fördelar. Du behöver fortfarande veta varför och hur du ska anlita en advokat för kommersiella leasingärenden.

   

  Det finns tre huvudsakliga skäl:

  där revision av hyresavtalet, hyresavtalets utgång och den AVTAL hyra.

  Granskning av hyreskontraktet

  Alla hyresavtal kommersiell måste revideras vart tredje år. Detta innebär att hyra kan justeras efter förändringar i marknadspriser. A advokat känner till reglerna och procedurerna som ska följas att genomföra denna granskning och kan hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

  – Hyresavtalets utgång

  Om du väljer att utrymma lokalen kan en advokat hjälpa dig att förhandla om ett ersättning skälig vräkning med ägaren.

  Han kommer också att kunna hjälpa dig om tvister inträffar senare. Han hjälper dig att se över ditt hyreskontrakt, förhandla om din vräkningsersättning och lösa ev tvist som kan uppstå.

   

   

  Kommersiell hyresadvokat

   

  Vad du behöver veta om kommersiella leasingavtal

  DE nytt hyresavtal ska vara registrerad hos skatteverket. Mängden hyror är också lämnats till moms. Lagen den 6 juli 1989 om kommersiella upplåtelser föreskriver att, om inte stadgats kontraktuella annars är hyresavtalet tyst förnyad under en period av tre år från dess utgång. Detta förnyelse kan vägras av endera parten medelst A förvarning av sex månader getts av utomrättslig handling (brev rekommenderad med mottagningsbevis) före hyrestidens utgång.

   

  DE hyresvärd kan även slutet till hyresavtalet med sex månaders uppsägningstid, skick att motivera sitt beslut med något av följande skäl:

   

  – han vill återta lokalerna för att kunna etablera sin egen verksamhet där

  – han vill utföra viktiga arbeten som kräver att lokalerna lämnas

  Visserligen några klausuler kan anses vara kränkande av domstolarna och därför ogiltigförklaras.

  Förstå klausulerna i det kommersiella hyresavtalet

  Klausulen uthyrning ska vara tydligt skriven och ska vara undertecknad av båda parter. Vräkningsersättningsklausulen måste vara tydligt skriven och måste undertecknas av båda parter.

   

  I allmänhet hyreskontrakt kommersiell är långsiktiga kontrakt eftersom de är utformade för att tillåta företag att växa och blomstra. Det går dock att hitta kortsiktiga kommersiella hyreskontrakt, men de är generellt sett mindre fördelaktiga för hyresgästen. Till exempel kan klausulen om icke-förnyelse kräva att du gör det lämna lokalen vid hyrestidens slut, även om du vill bo kvar där. På samma sätt kan indexeringsklausulen tillåta ägare att öka hyra baserat på konsumentprisindex.

  Visserligen kan vissa klausuler kräva att du lämnar lokalen i slutet av hyresavtalet, även om du vill stanna där. Detta AVTAL kan eller kanske inte förnyas automatiskt, och ägaren är inte alltid skyldig att förnya den.

  Om du har några frågor, tveka inte att söka professionell rådgivning.

  Säga upp ett kommersiellt hyresavtal

  I den här artikeln kommer vi att se hur säga upp ett kommersiellt hyresavtal. Detta AVTAL syftar till att tillgängliggöra hyresgäst av en kommersiella lokaler under en bestämd tid i syfte att utnyttja den för kommersiella ändamål.

   

  där uppsägning av handelsarrendet kan meddelas av domaren på begäran av den ägare eller hyresgästen, för mönster följande:

   

  - DEN brott av hyresgästen till en avtalsförpliktelse

  – Omvandling av lokalen utan tillstånd från ägaren

  - Där överföra eller andrahandsuthyrning av lokalen utan ägarens tillstånd

  – Störningen av grannskap orsakad av hyresgästen

  – Ägarens försäljning av lokalen.

  där rättslig uppsägning av handelsarrendet uttalas av domaren, på begäran av ägaren eller hyresgästen, efter upphörande av det villkor som ursprungligen angavs i avtalet. Denna uppsägning kan uttalas av följande skäl:

   

  – Underlåtenhet att renovera lokalen av ägaren;

   

   

   

  Vilka är de olika typerna av kommersiella leasingadvokater?

  Det finns olika typer av kommersiella leasingjurister, alla med sina egna specialiteter. De har alla olika kunder, vilket gör att de kan specialisera sig inom vissa områden.

   

  Den vanligaste typen av kommersiell leasingadvokat är den underförstådda advokaten.

  Hyresadvokaten företräder å sin sida hyresgäst i de olika stadierna av hyresavtalet, inklusive förhandling med hyresvärd och lösning av eventuella konflikter som kan uppstå. Återigen finns det olika typer av kommersiella leasingadvokater, och var och en av dem har särskild expertis. Vissa jurister är till exempel specialiserade på hyresavtal kommersiella hyresavtal, medan andra har mer erfarenhet av bostadsuthyrning.

  Vissa advokater kan till och med specialisera sig på vräkningar, vilket kan vara till stor hjälp för hyresgäster som står inför hotet om utvisning.

  Om möjligt, försök att hitta en advokat som redan har handlat med till ett fall liknande ditt och som därför kan erbjuda dig bättre representation.

   

   

  Hur du väljer din advokat för ett kommersiellt hyresavtal

  DE lämna kan meddelas av fogde av rättvisa. DE hyresvärd kommersiell är skyldig att följa gällande lagar och regler.

   

  Det är viktigt att välja en advokat som du litar på och känner dig bekväm med att arbeta med, eftersom du sannolikt kommer att behöva arbeta nära honom eller henne under hela hyresperioden. För det första måste advokaten vara i god ställning med ordern om advokater och vara medlem i en yrkesförening. För det andra måste advokaten ha ett gott rykte och rekommenderas av andra fastighetsspecialister.

  Advokater kan betalas med provision eller schablonbelopp. Att välja rätt advokat kommer att bero på arten och komplexiteten av det kommersiella hyreskontraktet, samt den tillgängliga budgeten.

  Det är också viktigt att advokaten är bekväm med vänskapliga och omtvistade förfaranden. Du ska se till att advokaten är registrerad hos bar av högsta domstolen behörig.

  I själva verket kan ett kommersiellt hyresavtal vara avslutas när som helst och det kan få betydande konsekvenser för hyresgästen. Om hyresavtalet sägs upp kan det faktiskt bli nödvändigt att gå igenom rättstvister för att vinna målet.

  Dessutom är det viktigt att advokaten är registrerad hos den stora baren exempel behörig. Faktum är att bara advokater registrerade hos advokatsamfundet kan företräda klienter i domstol. Slutligen är det nödvändigt att noggrant utvärdera den tillgängliga budgeten eftersom advokatarvoden kan vara mycket hög.

  Jurist för kommersiell hyresrätt

  4. Varför välja oss att försvara dig?

  Ditt intresse är det som vägleder Master Zakine. Maître Zakine ger dig råd och hjälp.
  Att ringa en advokat innebär att vara säker på att dina rättigheter respekteras och att kompetensområdena på den advokatbyrå du har valt är specialiserade på det område som krävs.
  Maître Zakine ingriper i komplexa filer med viktiga initiativtagare (finn en artikel i Nice Matin den 11 december – BNP Paribas – Marenda Lacan om Nice Matin för en VEFA-konflikt). Maître Zakine representerar flera köpare av detta VEFA-program mot promotorn BNP Paribas.
  Vid tvist, Maître Zakine hävdar dina rättigheter med styrka och med all mänsklighet.
  DE Zakine advokatbyrå är baserad i Antibes registrerad hos Grasse Bar (Nice Bar ligger i närheten). Bemästra Zakine talar i Cannes, Grasse, Mougins) och i hela Frankrike.
  Master Zakine är van vid att arbeta på distans ( video, elektronisk signatur, säker filutbytesplattform).
  DE Skåp Cécile Zakine står till ditt förfogande

  Tvister i händelse av ett kommersiellt hyresavtal i Antibes och Sophia-Antipolis: varför är det viktigt att ha bestämmelser för att lösa dem?

  Ett kommersiellt hyresavtal är ett avtal genom vilket en ägare tillhandahåller ett företag kommersiella lokaler för att bedriva sin verksamhet. Den innehåller bestämmelser om hyresvillkoren för lokalen, såsom hyresavtalets varaktighet, hyresbelopp och avgifter, villkoren för förnyelse eller uppsägning av hyresavtalet, etc.

  Det är viktigt att notera att tvister kan uppstå vid ett kommersiellt hyresavtal, oavsett om du är ägare eller hyresgäst. Exempelvis kan tvist uppstå vid obetald hyra, skada på lokalen, bristande efterlevnad av hyresförpliktelser från hyresgästen m.m.

  Det är därför väsentligt att tillhandahålla bestämmelser för att lösa tvister i händelse av ett kommersiellt hyresavtal, för att kunna lösa dem i godo och undvika kostsamma tvister.

  Som ägare eller hyresgäst av kommersiella lokaler i Antibes eller Sophia-Antipolis rekommenderas att anlita en jurist specialiserad på juridik kommersiella leasingavtal för att hjälpa dig att lösa tvister som kan uppstå angående kommersiella leasingavtal. A advokat kan ge dig råd om stegen för att följa och stödja dig vid lösningen av tvisten, oavsett vilken väg som väljs (medling, förlikning, förhandling, etc.).

  Det finns flera sätt att lösa tvister i fallet med ett kommersiellt hyresavtal:

  • Medling: detta är ett vänskapligt tillvägagångssätt som består i att uppmana en neutral och opartisk tredje part, medlaren, att hitta en vänskaplig lösning på tvisten. Medling är ofta att föredra vid en kommersiell hyresrättstvist, eftersom det gör det möjligt att hitta en uppgörelse i godo och bevara förhållandet mellan parterna.
  • Förlikning: detta är ett vänskapligt tillvägagångssätt som består i att uppmana en tredje part, förlikningsmannen, att hitta en vänskaplig lösning på tvisten. Förlikning används ofta i händelse av en kommersiell arrendetvist, eftersom det gör att en uppgörelse i godo kan hittas och relationen mellan parterna bevaras.
   • Förhandling: detta är ett vänskapligt tillvägagångssätt som består i att hitta en vänskaplig lösning på tvisten genom att diskutera direkt med den andra parten. Förhandling kan vara en effektiv lösning för att lösa tvister om kommersiella hyreskontrakt, men det kräver att parterna är villiga att hitta en uppgörelse i godo.

   Det är därför viktigt att anlita en jurist specialiserad på kommersiell hyresrätt för att hjälpa dig att lösa tvister i händelse av ett kommersiellt hyresavtal i Antibes eller i Sophia-Antipolis. En advokat kommer att kunna ge dig råd om stegen att följa och hjälpa dig att lösa tvisten, oavsett vilken väg du väljer (medling, förlikning, förhandling, etc.). Tveka inte att kontakta a advokat för att få råd som är skräddarsydda för din situation och dra nytta av expertis hos en specialist specialiserad på juridik kommersiella hyresavtal.

  Vill du bli kontaktad igen?


   4.9/5 - (141 röster)