Wanneer u overweegt een woning te kopen onder een VEFA (vente en l'état de futur achèvement) regeling, ook bekend als een off-plan verkoop, moet u een goed begrip hebben van de juridische aspecten die de basis vormen van uw aankoop, om ervoor te zorgen dat uw belangen beschermd worden. Hier zijn de vijf essentiële punten die u in overweging moet nemen en, indien nodig, moet analyseren met de hulp van een jurist, in het bijzonder een vastgoedadvocaat in Nice:
Vefa advocaat
  1. Het reserveringscontract Dit is het eerste document dat u zult ondertekenen. Daarom moet u er bijzondere aandacht aan besteden. Het is bedoeld om de woning die u wilt kopen te reserveren. In dit contract worden een aantal punten gespecificeerd. Het moet de essentiële elementen van de toekomstige verkoop specificeren, in het bijzonder de verkoopprijs, de beschrijving van het eigendom en de geschatte leveringsdatum. De herroepingstermijn van 10 dagen gaat in op de dag nadat het contract per aangetekende brief, ondertekend door beide partijen, is ontvangen. Als deze bepalingen niet worden nageleefd, kan de ontwikkelaar aansprakelijk worden gesteld. Opgemerkt moet worden dat de geschatte leverdatum heel vaak al gespreid is tussen de ondertekening van het reserveringscontract en de ondertekening van de verkoopakte. U moet zich ervan bewust zijn dat de notaris u van deze wijziging op de hoogte moet brengen vóór de datum die is vastgesteld voor het ondertekenen van de koopakte. In de praktijk komen kopers hier pas op de dag van ondertekening achter, wat niet normaal is.

       2. Te late levering en de noodzaak om een ingebrekestelling te sturen Als de ontwikkelaar de overeengekomen leveringsdatum niet nakomt, hebt u het recht om hem een ingebrekestelling te sturen waarin u hem vraagt om de vertraging te verklaren en bewijsstukken te overleggen. Deze brief heeft rechtskracht als hij aangetekend met ontvangstbevestiging wordt verstuurd. In het geval van aanhoudende nalatigheid van de ontwikkelaar, of als de bewijsstukken niet geloofwaardig zijn en kwade trouw van de ontwikkelaar aantonen, kunt u een schadeclaim indienen voor het geleden verlies, door de ontwikkelaar aansprakelijk te stellen.

       3. Deposito van fondsen in geval van een geschil 5%: als er bij de oplevering van de woning (d.w.z. op de dag van de sleuteloverdracht) talrijke voorbehouden in het opleveringsverslag worden genoteerd en deze een waarborg rechtvaardigen, hebt u het recht om het uitstaande bedrag dat overeenkomt met de 5% te deponeren. Dit bedrag wordt gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas en moet gebruikt worden om te garanderen dat de woning binnen 12 maanden volledig is opgeleverd. Deze periode komt overeen met de garantie van perfecte oplevering.

Er is ook een garantie van 10 jaar, die 10 jaar na oplevering van de woning geldt, op voorwaarde dat de stevigheid van het gebouw in gevaar is en er ernstige gebreken zijn.

       4. Bemiddeling en schadevergoeding In het geval van inbreuken of nalatigheid van de kant van de promotor, is het vaak raadzaam om een verzoeningsfase te starten voordat er gerechtelijke stappen ondernomen worden. De ingebrekestelling kan worden beschouwd als een verzoeningsfase, omdat het de andere partij in staat stelt om zich bewust te worden van haar fouten en om te proberen tot een verzoening te komen. Als deze verzoening mislukt, kan de koper vervolgens schadevergoeding eisen ter compensatie van de geleden schade (verlies van huurinkomsten, economische schade die met name verband houdt met huurprijzen en tussentijdse rente, kosten voor opslag of huur van opslageenheden, morele schade).

         5. Verwijderen van reserveringen en overhandigen van sleutels Bij de oplevering van een woning is het van essentieel belang om een inspectie uit te voeren om eventuele gebreken of fouten, bekend als "voorbehouden", op te sporen. De ontwikkelaar verplicht zich ertoe om deze gebreken te verhelpen, d.w.z. de voorbehouden te verwijderen, binnen een bepaalde periode. Als de ontwikkelaar geen gehoor geeft aan uw ingebrekestelling om de voorbehouden te verwijderen en de noodzakelijke werkzaamheden niet uitvoert, is het mogelijk om een kort geding aan te spannen om de ontwikkelaar te dwingen de voorbehouden te verwijderen.

Het is van essentieel belang dat kopers zich bewust zijn van deze punten en het juiste juridische advies inwinnen om ervoor te zorgen dat hun rechten tijdens het VEFA aankoopproces goed beschermd worden.

Master Zakine betrokken is bij een VEFA-aankoop of bij een late levering van een VEFA-aankoop.

Master Zakine, advocaat in bouw- en vastgoedrecht komt tussenbeide tijdens het VEFA aankoopproces of bij te late levering van een VEFA aankoop. Het komt ook tussen bij de annulering van VEFA-verkopen in heel Frankrijk en in Nice.

Een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in bouw- en vastgoedrecht voor en tijdens de bouw helpt om bepaalde moeilijkheden te voorkomen.

De advocaat kan de contractuele documenten en eventuele wijzigingen controleren.

De VEFA-expert advocaat zullen ook in staat zijn om de fabrikant aan te schrijven zodra zich problemen voordoen.

De relatie tussen de klant en de bouwer kristalliseert heel snel.

De aanwezigheid van de advocaat in bouwrecht zal ons in staat stellen om de hitte uit het debat te halen en oplossingen te vinden voordat de situatie heel moeilijk op te lossen wordt.

 

Bookmark deze pagina!