Det juridiske ukebladet for skoleåret 2021 – Helsepasset i bedrifter i Antibes – Grass-området! For en hodepine!

Helsepasset: en hodepine for arbeidsgivere: mellom forebyggingsplikt og forbud mot oppsigelser, hva skal man gjøre?

 

 

 

 

 

Fra når skal ansatte fremvise helsepass?

 Som allerede angitt i tidligere lovlige ukeblader, vil ansatte bli pålagt å fremvise helsepass for å gå til stedene nevnt i loven av 6. august 2021 fra 30. august 2021. For praktikanter og lærlinger er denne datoen utsatt til 30. september, 2021. Når det gjelder omsorgspersoner og personer som arbeider med utsatte mennesker, må de være vaksinert innen 15. september 2021.

Kan arbeidsgiver pålegge vaksinasjon mot covid-19 som en del av forpliktelsen til forebygging og sikkerhet overfor sine ansatte?

 Implementeringen av denne forpliktelsen kan ikke gjelde for denne typen vaksinasjon så lenge denne vaksinen ikke er obligatorisk i henhold til arbeidsloven, for eksempel tetanusvaksinen.

 Dette vil da være et brudd på Code of arbeid, men også et angrep på integriteten til menneskekroppen og retten av hver person til fritt å disponere kroppen sin i henhold til bestemmelsene i Civil Code.

 Regjeringen har forsøkt å finne et balansert forlik mellom det konstitusjonelle verdimålet om helsevern og rettighetene og frihetene til arbeidstakere som kan bli berørt av helseberedskapstiltak.

 Muligheten for oppsigelse i fravær av vaksinasjon er utelukket av loven om håndtering av helsekrisen.

 For ansatte på fast kontrakt er oppsigelse av ansatte som ikke fremviser vaksinasjonspass umuliggjort.

 Det var planlagt at disse ansatte vil bli suspendert i arbeidsavtalen ledsaget av et ubestemt lønnsavbrudd.

 Vil arbeidsgivere da kunne påberope seg andre oppsigelsesgrunner som vil anses som reelle og alvorlige?

 Når det gjelder arbeidstakere på åremål, sensurerte Grunnlovsrådet lovendringen som åpnet for mulighet for å si opp en åremålskontrakt tidlig på grunn av manglende fremvisning av helsepass. Rådet baserte seg på et brudd i likestilling mellom ansatte på faste og åremålskontrakter: 

 «78. Derfor, ved å sørge for at manglende fremvisning av «helsepass» utgjør en årsak til oppsigelse av kun tidsbestemte eller oppdragskontrakter, har lovgiver etablert en forskjellsbehandling mellom ansatte iht. natur av deres arbeidsavtale som ikke er relatert til det mål som forfølges (Betraktning 78 av beslutning fra det konstitusjonelle rådet nr. 2021-824 DC av 5. august 2021).

 

Det er derfor fornyelsen av CDD som vil skape vanskeligheter.  

 

Videre vil det ikke være mulig å inngå fast kontrakt etter åremål dersom arbeidstaker ikke fremviser helsepass.

 Andre oppsigelsesgrunner som arbeidsgiver kan klage på uten at oppsigelsen karakteriseres som usaklig:

 

  • Arbeidsgiver kan påberope seg oppsigelsesgrunnen knyttet til gjentatte fravær som forstyrrer virksomhetens funksjon og organisering, samtidig som det verifiseres at funksjonssviktene i virksomheten er reelle og konkrete.

 

  • oppsigelse på grunn av inhabilitet virker ikke som en veldig trygg løsning for arbeidsgiver. Faktisk er arbeidsuførhet definert av fravær av evner og/eller fysiske eller mentale egenskaper som kreves for å utføre ens plikter. Verdsatt i følge arbeidsplass okkupert av arbeidstaker, skal det noteres av bedriftslegen. Fraværet av et vaksinasjonspass stiller imidlertid ikke spørsmål ved den fysiske og mentale egnetheten til den ansatte til å besette sin stilling.

 Det gjenstår derfor å observere hvordan yrkesmedisin og industridomstoler vil reagere på dette spørsmålet som det ser ut til å oppstå. 

 

Til slutt kan vi spørre oss om spørsmålet om helsepasset er likt spørsmålet om diskriminering basert på helsetilstand.  

 

Hvis artikkel L.1132-1 i arbeidsloven bestemmer at «ingen person kan være […] oppsagt eller utsatt for et diskriminerende tiltak, direkte eller indirekte […] særlig når det gjelder godtgjørelse […] på grunn av […], hans moral, […] på grunn av hans helsetilstand”, er vaksinasjonspasset ikke direkte knyttet til arbeidstakerens helsetilstand. 

 

Dette handler ikke om å skape ulik behandling mellom ansatte med helsepass og de som ikke gjør det, av helsemessige årsaker. Dette innebærer å etablere denne forskjellen i behandling basert på beskyttelse av folkehelsen og den svært høye risikoen for spredning av viruset på det nasjonale territoriet. Som ved inhabilitet er det altså ikke her direkte spørsmål om arbeidstakerens helsetilstand, slik at bestemmelsene i arbeidsloven som regulerer forbudet mot alle former for diskriminering til syvende og sist ikke kan gjelde for denne nye situasjonen.

 

Det gjenstår derfor å vite hvilken måte industridomstolene vil avgjøre tvister som oppstår fra loven av 6. august 2021. 

 

Cécile ZAKINE-firmaet støtter deg fra starten av skoleåret med disse spørsmålene og bistår deg for domstolene i tilfelle en tvist

 

Mester Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret