Den juridiska veckotidningen för läsåret 2021 – Hälsokortet i företag i Antibes – Gräsområdet! Vilken huvudvärk!

Hälsopasset: en huvudvärk för arbetsgivare: mellan skyldighet att förebygga och förbud mot uppsägningar, vad ska man göra?

 

 

 

 

 

Från när kommer anställda att behöva uppvisa hälsokort?

 Som redan nämnts i tidigare lagliga veckotidningar kommer anställda att behöva uppvisa ett hälsokort för att åka till de platser som nämns i lagen av 6 augusti 2021 från och med 30 augusti 2021. För praktikanter och lärlingar är detta datum uppskjutet till 30 september, 2021. När det gäller vårdgivare och personer som arbetar med utsatta personer ska de vara vaccinerade senast den 15 september 2021.

Kan arbetsgivaren införa vaccination mot covid-19 som en del av sin skyldighet att förebygga och skydda sina anställda?

 Genomförandet av denna skyldighet kan inte tillämpas på denna typ av vaccination så länge som detta vaccin inte är obligatoriskt enligt arbetslagstiftningen, som till exempel stelkrampsvaccinet.

 Detta skulle då vara ett brott mot Code of arbete men också ett angrepp på den mänskliga kroppens integritet och rättigheten av varje person att fritt förfoga över sin kropp enligt bestämmelserna i civillagen.

 Regeringen har försökt hitta en balanserad förlikning mellan det konstitutionella värdemålet om hälsoskydd och de rättigheter och friheter för anställda som sannolikt kommer att påverkas av akuta hälsoåtgärder.

 Möjligheten till uppsägning i avsaknad av vaccination har uteslutits av lagen om hantering av hälsokrisen.

 För anställda med tillsvidareanställning har uppsägning av anställda som inte uppvisar vaccinationspass omöjliggjorts.

 Det var planerat att dessa anställda skulle bli föremål för uppskov med sitt anställningsavtal åtföljs av ett obestämt löneavbrott.

 Kommer arbetsgivare då att kunna åberopa andra skäl för uppsägning som kommer att bedömas som verkliga och allvarliga?

 När det gäller anställda med visstidsanställning censurerade konstitutionsrådet lagändringen som ger möjlighet att säga upp ett visstidsanställning i förtid på grund av att hälsopasset inte kan uppvisas. Rådet grundade sig på ett avbrott i jämställdheten mellan anställda på tillsvidare- och visstidsanställningar: 

 "78. Därför har lagstiftaren, genom att föreskriva att underlåtenhet att uppvisa ett "hälsokort" utgör en orsak till uppsägning av endast visstids- eller uppdragskontrakt, fastställt en skillnad i behandling mellan anställda enligt natur av deras anställningsavtal som inte är relaterat till det eftersträvade syftet (övervägande 78 i beslut av författningsrådet nr 2021-824 DC av den 5 augusti 2021).

 

Det är därför förnyelsen av CDD som kommer att skapa svårigheter.  

 

Vidare kommer det inte att vara möjligt att ingå ett tillsvidarekontrakt efter ett visstidskontrakt om arbetstagaren inte uppvisar hälsopasset.

 Andra skäl för uppsägning som arbetsgivaren kan överklaga utan att uppsägningen betecknas som oskälig:

 

  • Arbetsgivaren kan åberopa skälet till uppsägning kopplat till upprepad frånvaro som stör företagets funktion och organisation, samtidigt som den kontrollerar att företagets dysfunktioner är verkliga och konkreta.

 

  • uppsägning på grund av arbetsoförmåga verkar inte vara en särskilt säker lösning för arbetsgivaren. I själva verket definieras arbetsoförmåga som avsaknad av kapacitet och/eller fysiska eller mentala egenskaper som krävs för att utföra sina uppgifter. Uppskattad enligt arbetsplats upptagen av arbetstagaren, ska det antecknas av företagsläkaren. Avsaknaden av ett vaccinationspass ifrågasätter dock inte den anställdes fysiska och mentala lämplighet att inneha sin position.

 Det återstår därför att observera hur yrkesmedicinska och industridomstolar kommer att reagera på denna fråga som, det verkar, kommer att uppstå. 

 

Slutligen kan vi undra om frågan om hälsopasset liknar frågan om diskriminering på grund av hälsostatus.  

 

Om artikel L.1132-1 i arbetslagen föreskriver att "ingen person kan vara […] avskedas eller bli föremål för en diskriminerande åtgärd, direkt eller indirekt […] särskilt när det gäller ersättning […] på grund av […], hans moral, […] på grund av hans hälsotillstånd”, är vaccinationspasset inte direkt kopplat till arbetstagarens hälsotillstånd. 

 

Det handlar inte om att skapa ojämlik behandling mellan anställda med hälsokort och de som inte gör det, av hälsoskäl. Det handlar om att fastställa denna åtskillnad i behandling baserad på skyddet av folkhälsan och de mycket höga riskerna för spridning av viruset på det nationella territoriet. Det är alltså, liksom vid arbetsoförmåga, här ingen direkt fråga om arbetstagarens hälsotillstånd, varför bestämmelserna i arbetslagen som reglerar förbudet mot alla former av diskriminering i slutändan inte skulle kunna tillämpas på denna nya situation.

 

Det återstår därför att veta Vilken väg industridomstolarna kommer att avgöra tvister som härrör från lagen av den 6 augusti 2021. 

 

Cécile ZAKINE Firm stödjer dig från början av läsåret i dessa frågor och hjälper dig inför domstol i händelse av en tvist

 

Mästare Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret