Hantera en anställds jobbnedläggning

Den plötsliga frånvaron av en anställd, som inte är motiverad inom de lagliga tidsfristerna, eller frånvaron av återupptagande av arbetet efter ett avbrott, riskerar att äventyra företagets korrekta funktion och organisation.

  • Vad ska arbetsgivaren göra?
När en anställd slutar infinna sig på sin arbetsplats utan legitim anledning och utan tillstånd och utan att skicka ett brev till sin arbetsgivare inom 48 timmar efter sin frånvaro, anses denna attityd som att han överger sin befattning, vilket kan leda till uppsägning på grund av allvarlig tjänstefel.
Uppsägningen för allvarliga missförhållanden motiveras av att det är ett brott mot sina avtalsförpliktelser.
Antibes arbetsrättsadvokat

Det är viktigt att fatta rätt beslut och reagera snabbt på denna situation.

Vid sjukdom eller olycksfall föreskriver avtalsbestämmelserna generellt en period på 48 timmar för att underrätta arbetsgivaren. Men denna skyldighet är bara nödvändig för att få ersättning från företaget.

De interna bestämmelserna inom företagen föreskriver snarare en period på mellan 24 timmar och 48 timmar för att underrätta arbetsgivaren vid frånvaro från arbetet.

Därför har arbetsgivaren efter denna tid rätt att anse att frånvaron utgör en omotiverad frånvaro.

Därifrån, och oavsett sammanhanget i fråga, måste vi skydda oss från varje impulsiv reaktion. Även om vederbörande haft ett mycket viktigt uppdrag eller att dennes frånvaro fått olyckliga konsekvenser för företaget är det nödvändigt att ansöka att det senare grundar sig på ett giltigt skäl.

Om arbetsgivaren kan frestas att vänta på att arbetstagaren ska återvända utan att reagera på dennes omotiverade och långvariga frånvaro, utan att betala honom ersättning eftersom han inte längre ställer sig till företagets förfogande, är denna position inte utan fara även om den i verkligheten ligger bakom detta. attityd ligger en önskan om att bli uppsagd för att ha övergett en tjänst och åtminstone att få obetalda arbetslöshetsersättning vid avgång.

Faran med att inte reagera på arbetstagarens frånvaro ligger i att det i efterhand blir mycket svårt att säga upp den anställde. där allvarliga missförhållanden kan endast åberopas när arbetsgivaren genom skrivelser som inte har besvarats har noterat arbetstagarens frånvaro.

 

Arbetsgivarens reaktivitet är därför att föredra framför passivitet som i slutändan skulle kunna vända sig emot honom.

  • Fallgropar för arbetsgivare att undvika:

Anse inte att arbetstagaren har sagt upp sig i den mån uppsägningen består i en klar och tydlig önskan att säga upp anställningsavtalet.

Uppenbarligen finns det situationer, bibehållna av rättspraxis, som har karaktäriserats som en tydlig önskan från arbetstagaren att säga upp sig. Till exempel en anställd som utvecklar en yrkesverksamhet inom samma sektor (var dock försiktig med konkurrensklausulen). 

  • Så vad är det rätta beslutet för arbetsgivaren att fatta?

Arbetsgivaren ska kunna motivera arbetstagarens bristande bemötande av de olika brev som han fått med en begäran om att återgå till sin tjänst. Om detta misslyckas kan det anses att han har brutit mot sina avtals- och lojalitetsförpliktelser och han kan bli föremål för avskedad för grovt tjänstefel, så länge ingen motivering ges och företagets dysfunktion karakteriseras.

  • Frånvarofällan baserad på hälsotillstånd

 

Arbetsgivaren ska dock vara mycket försiktig och ännu mer vaksam om arbetstagaren åberopar frånvaro på grund av sitt hälsotillstånd.

Det kommer då att vara nödvändigt att söka en rättvis balans mellan behoven för att företaget ska fungera och den anställdes hälsotillstånd för att undvika att uppsägningen upphävs på grund av diskriminering på grund av deras hälsotillstånd.

De många rättspraxisexemplen visar i vilken utsträckning domare bedömer tvister som härrör från denna typ av svårigheter från fall till fall, vilket försätter arbetsgivare i sådan rättsosäkerhet att en mycket noggrann analys av situationen fortfarande är nödvändig.

Eftersom en bra personalledning tillåter dig att undvika tvister och rättsliga åtgärder, Cabinet Cécile ZAKINE stödjer dig i alla frågor som berör anställda vid genomförandet av deras anställningsavtal.

Du kanske också gillar…

Lyssnar på kunden

Lyssnar på kunden

Den juridiska veckotidningen Lyssna på klientenDet är viktigt att ställa dig själv följande fråga: lyssnade jag på honom eller helt enkelt...

Mästare Cécile Zakine
Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret