FAQ

Kan er een schikking worden getroffen in het geval van ernstig wangedrag?

De heer Grognon, een werknemer van ELLE EST BELLE LA VIE, weigerde te reageren op de bestelling van een klant voor feestaccessoires. Het lijkt erop dat dit niet zijn eerste daad van insubordinatie was, want de humeurige Mr Grognon weigert soms zonder reden om klanten te antwoorden. De heer Grognon werd daarom ontslagen wegens ernstig wangedrag. Zijn werkgever, die geen juridische stappen wilde ondernemen, gaf de voorkeur aan een schikking.

Had hij de kans?

➢ De werkgever kan een schikking treffen, zelfs in het geval van ernstig wangedrag gepleegd door zijn werknemer. ➢ Het is belangrijk om te weten dat als er een schikkingsovereenkomst wordt gesloten, de werkgever afstand doet van het recht om de klacht als "oneerlijk" te classificeren. ernstig wangedrag en stemt ermee in een schikkingsvergoeding te betalen. ➢ Het opstellen van het schikkingsprotocol moet het bestaan van wederzijdse concessies door de werknemer en de werkgever benadrukken, anders is de schikking nietig. ➢ De concessies hebben enerzijds betrekking op het feit dat de werknemer afziet van een opzegvergoeding en anderzijds dat de werkgever afziet van ernstig wangedrag. FOCUS OP HET OPSTELLEN VAN DE SCHIKKINGSOVEREENKOMST OM ELK RISICO OP URSSAF-AANPASSING TE VERMIJDEN :

Laten we eerst onthouden dat : Artikel L. 242-1 van de Franse veiligheidscode Het Franse socialezekerheidsstelsel bepaalt dat bedragen die aan een werknemer worden betaald bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst, worden opgenomen in de heffingsgrondslag voor socialezekerheidsbijdragen.De werkgever moet bewijzen dat het bedrag geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt om een verlies te compenseren.

✓ In zijn arrest van 15 maart 2018 verduidelijkt de Franse Hoge Raad (Cour de cassation) dat de afkoopvergoeding die wordt betaald na beëindiging van een contract wegens grove schuld kan worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, op voorwaarde dat de werkgever bewijst dat de betwiste afkoopvergoeding een uitsluitend compenserende grondslag heeft (herstel van een schade geleden), aangezien dit niet noodzakelijk een opzeggingsvergoeding omvat.

In deze omstandigheden moet de vaststellingsovereenkomst, om vrijgesteld te zijn van de betaling van socialezekerheidsbijdragen, een clausule bevatten waarin duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig staat dat de werknemer "uitdrukkelijk afziet van enige vordering tot betaling van enige vergoeding en/of som van welke aard dan ook die voortvloeit uit het sluiten, uitvoeren en/of beëindigen van zijn contract". Deze clausule komt voort uit de jurisprudentie van het Hof van Cassatie.(Cass. soc., 2 nov. 1989, nr. 87-11.117) waarin het beheer van een schikkingsovereenkomst in geval van ernstig wangedrag wordt verduidelijkt:

DE DUIDELIJKHEID EN PRECISIE VAN HET TRANSACTIEPROTOCOL ZIJN ESSENTIEEL OM MOEILIJKHEDEN TE VOORKOMEN

"Maar overwegende dat uit de verklaringen van de lagere rechters blijkt dat de partijen bij de arbeidsovereenkomst, na gebruik te hebben gemaakt van hun mogelijkheid om de einddatum van die overeenkomst naar eigen goeddunken vast te stellen, in onderlinge overeenstemming bij de transactie van 15 november 1983, zonder enige regel van openbare orde te schenden, hebben besloten de opzegtermijn die de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd was te verkorten en de einddatum vast te stellen op 16 november 1983; Nadat zij het bestaan van een wederkerige afstand van de opzegtermijn zonder vergoeding hadden vastgesteld, hebben zij daaruit terecht afgeleid dat de werknemer het recht op een opzeggingsvergoeding had verloren, die derhalve niet in het bedrag van de schikkingsvergoeding kon worden opgenomen".

ELLE EST BELLE LA VIE zal dus gebruik kunnen maken van een dadingsovereenkomst om de voorwaarden van haar geschil met de heer GROGNON op te lossen, maar zal ervoor moeten zorgen dat de contractuele clausules nauwkeurig zijn.

Cécile ZAKINE helpt bedrijfsleiders bij het opstellen van vaststellingsovereenkomsten in het arbeidsrecht. Een goede regeling is altijd beter dan een slechte beslissing!
Bookmark deze pagina!