Maître Zakine is advocaat op het gebied van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Maître Zakine, gevestigd in Antibes, ondersteunt bedrijven en professionals in alle activiteitensectoren om hun verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de AVG. De informatie van uw klanten in de AVG zijn de belangrijkste juridische gegevens. Het beleid is om bedrijven te informeren en te informeren over hun verplichtingen. Het privacybeleid is essentieel.

 

Maître Zakine komt tussen voor bedrijven in de volgende gevallen:

Een advocaat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan op verschillende manieren uiterst nuttig zijn voor bedrijven:

Naleving van de AVG : Het helpt bedrijven de AVG-vereisten, die complex en gevarieerd kunnen zijn, te begrijpen en na te leven. Dit omvat het implementeren van passend beleid en procedures voor het beheer van persoonsgegevens.

Opleiding en bewustwording : De advocaat kan de werknemers van het bedrijf trainen in belangrijke aspecten van de AVG, zodat iedereen op de hoogte is van de wettelijke verplichtingen en best practices met betrekking tot gegevensbescherming.

Risicomanagement : Het beoordeelt en adviseert over de risico's op het gebied van gegevensbescherming, waardoor bedrijven dure datalekken en mogelijke sancties kunnen vermijden.

Reactie op datalekken : In het geval van een datalek kan de advocaat het bedrijf begeleiden bij het afhandelen van de situatie, inclusief het informeren van toezichthouders en getroffen personen, in overeenstemming met de AVG-vereisten.

Juridisch advies en vertegenwoordiging : De advocaat geeft juridisch advies over verschillende kwesties die verband houden met gegevensbescherming en kan het bedrijf vertegenwoordigen voor regelgevende instanties of rechtbanken in geval van een geschil.

Implementatie van technologie : Het kan adviseren over de adoptie van GDPR-compatibele technologieën, zoals encryptie en pseudonimisering, om de gegevensbeveiliging te verbeteren.

Contracten en overeenkomsten : De advocaat helpt bij het opstellen en beoordelen van contracten en overeenkomsten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de AVG-normen, vooral als het gaat om het delen van gegevens met derden.

Ze beheerst specifiek bepaalde gebieden van eerdere klanten: camera met kunstmatige intelligentie, filmen van openbare ruimtes (Interne Veiligheidscode) en aanpassen software voor kunstmatige intelligentie (zeg cverbeterde amera).

  1. Met een advocaat aan uw zijde bent u verzekerd van een krachtig antwoord op de grote technologische uitdagingen van vandaag.

 

 

 

Meester Zakine

RGPD advocaat - Persoonsgegevens

Doctor in de Rechten - Docent aan de Universiteit van Nice

Advocaat mede-eigendom

Mevrouw Zakine werkt fysiek in Sophia Antipolis. Ze kan reizen.

 

 

De AVG is een Europese wettelijke regeling die tot doel heeft de persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie te beschermen. Het is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen die in de Europese Unie wonen, ongeacht hun plaats van verwerking. Deze wettelijke verplichting heeft tot doel het transparantie- en informatiebeleid te versterken.

In het hedendaagse digitale tijdperk zijn inbreuken op persoonsgegevens gemeengoed geworden, waardoor ons recht op privacy wordt ondermijnd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening uit 2016, is een grootschalige Europese verordening die bedoeld is om in te spelen op het risico van schending van persoonsgegevens en privacy. Het dwingende karakter van het compliancebeleid is bindend voor iedereen. Informatie en de verplichting om te voldoen aan de AVG zijn dus essentieel voor bedrijven en vereisen bijzondere aandacht.

Ook wat moeten we doen als we het slachtoffer zijn van een inbreuk op persoonlijke gegevens en privacy? 

1. Analyseer waar de inbreuk op uw persoonsgegevens vandaan komt 

Is dit een bedrijf, een openbare ruimte waar geen poster over de aanwezigheid van videobewakingscamera’s aanwezig was, uw werkplek? 

Werknemers hebben zeer belangrijke rechten als het gaat om het respecteren van hun persoonlijke gegevens en privacy. 

Hun privacy mag alleen worden aangetast als deze in verhouding staat tot het nagestreefde doel: veiligheid, enz.

De werkgever moet een verklaring afleggen aan de CNIL en een circulaire plaatsen om de werknemers te informeren dat de gebouwen onder videobewaking staan. 

 

De arbeidsovereenkomst moet dit ook vermelden om een maximaal respect voor de werknemersbescherming te garanderen. 

Er moet worden aangegeven dat hij recht heeft op rectificatie en verwijdering van deze gegevens. 

Analyseer de oorsprong van de overtreding.

2. Begrijp de omvang van de inbreuk, zodat u passende actie kunt ondernemen

Zodra de overtreding wordt geconstateerd, is het belangrijk om de omvang van de schade te beoordelen, zodat er actie kan worden ondernomen en eventueel schadevergoeding kan worden gevorderd.

Zijn het uw naam, adres, burgerservicenummer, wachtwoord, creditcardgegevens? De ernst van de situatie zal grotendeels afhangen van de aard van de gestolen informatie. 

Misbruik van uw gegevens zal minder ernstig zijn dan diefstal van de inloggegevens van uw bankrekening. 

Bedrijven moeten daarom hun uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, met name door middel van dubbele authenticatie. 

3. De juiste autoriteiten op de hoogte brengen

Op grond van de AVG is het bij een datalek verplicht om het incident binnen 72 uur te melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit. Het is een rechtsbeginsel. Er zijn forums op de CNIL-website gepland. 

In Frankrijk is dit de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL).

Stuur deze organisatie een gedetailleerde beschrijving van uw situatie en de schending waarvan u het slachtoffer bent geworden. 

4. Maar vergeet ook niet om te anticiperen op de risico's van fraude

Bescherm uw gegevens door uw wachtwoorden voortdurend te wijzigen. 

Ga niet naar risicovolle sites en doe daar geen aankopen. 

Blijf waakzaam over de juridische documenten die bedoeld zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen in geval van een aankoop op een site. 

Wees waakzaam over het gebruik van cookies. 

5. Raadpleeg een jurist, in het bijzonder een advocaat

Als u het slachtoffer bent geworden van een groot datalek, kan het tijd zijn om een deskundige datalekadvocaat te raadplegen die u kan begeleiden. DE Advocaten op het gebied van gegevensbescherming kunnen u helpen uw rechten te begrijpen en actie te ondernemen om uw privacy te herstellen in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

***

Als AVG-advocaat ondersteunt Maître Zakine u in alle fasen om uw bedrijf in overeenstemming te brengen met de AVG. Zij adviseert u over de verplichtingen die op u als verwerkingsverantwoordelijke rusten en assisteert u bij het opstellen van de documenten. Advocaten beschikken immers over een grotere expertise dan eenvoudige externe adviseurs. Advocaten hebben ook een juridische verantwoordelijkheid. Maître Zakine is actief in heel Frankrijk en in Parijs.

Maître Zakine ondersteunt ook, altijd met zorg voor de verdediging van de rechten, bij de implementatie van aangepaste veiligheidsmaatregelen bescherming van persoonlijke gegevens van uw klanten en werknemers. Wij kunnen u adviseren over de beste praktijken om datalekken en hacken te voorkomen.

In het geval van een inspectie of een verzoek van de CNIL (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden), Maître Zakine begeleidt u en verdedigt u voor de bevoegde autoriteiten. Ook adviseert zij u bij een geschil met een derde over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Maître Zakine is een ervaren en competente advocaat bescherming van persoonsgegevens. Zij ondersteunt u met professionaliteit en vertrouwelijkheid bij al uw projecten die daarmee verband houden RGPD.

Het helpt u om uw IT-verwerkingsactiviteiten in volledige overeenstemming met de voorschriften uit te voeren.

Maître Zakine staat u ook bij bij het opstellen van uw contracten met uw onderaannemers of dienstverleners die namens u persoonsgegevens verwerken. Zij adviseert u over de clausules die u in deze contracten moet opnemen om de bescherming van uw gegevens en uw verantwoordelijkheid als gegevensbeheerder te garanderen. De daadwerkelijke gegevensverwerker is immers juridisch verantwoordelijk.

Tot slot, Maître Zakine helpt u bij het beheren van uw verplichtingen op het gebied van uw werknemers opleiden en hen bewust maken van de problematiek rond de bescherming van persoonsgegevens. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u moet ondernemen om uw werknemers bewust te maken van de uitdagingen van gegevensbescherming en hen de best practices aanleren die ze moeten volgen.

5 redenen om een rgpd advocaat in te huren

1. Wat is de RGPD?

De Rgpd, een tekst uit 2018, legt tal van verplichtingen op.

Een advocaat RGPD De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een advocaat – op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hij is advocaat gegevensbescherming.

Met een Europese juridische achtergrond is de AVG een tekst die de bescherming van de gegevens van Europese burgers regelt.

Het is belangrijk om daarop te vertrouwen, op straffe van sancties.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de GDPR, is de Europese referentietekst over de bescherming van persoonsgegevens. Deze is sinds 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. Het versterkt en vervolledigt de principes die zijn vastgelegd in de Data Protection Act van 1978.

Het regelgevingskader dat door de RGPD is ingesteld, maakt het mogelijk om transparantie te garanderen, de rechten van betrokkenen te versterken, bedrijven verantwoordelijker te maken bij het verwerken van persoonlijke gegevens en de straffen te verhogen.

La CNIL is de instantie die schendingen van de AVG controleert.

Of u nu hulp nodig hebt met het privacybeleid voor websites, het omgaan met inbreuken op persoonsgegevens of het registreren van verwerkingsactiviteiten, Me Zakine kan u helpen.

U helpen bij het beheren vertrouwelijkheidsbeleid en ondersteuning door uw personeel en één ding. Van schendingen van persoonsgegevens tot het opzetten van het verwerkingsregister of het register van persoonsgegevens (wat de facto hetzelfde is, maar de naam verschilt), Maître Zakine streeft ernaar u te helpen uw IS in overeenstemming te brengen. Het beheren van een impactanalyse (AIPD of PIA) is een standaardkenmerk van het bedrijf. Een afgevaardigde benoemen voor de Bescherming van persoonsgegevens voor een effectieve implementatie van de RGPD-regels, het is nuttig en noodzakelijk. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een tekst van de Europese Unie die tot doel heeft de persoonsgegevens van individuen te beschermen door de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het hele land te harmoniseren.Europese Unie. Sinds de inwerkingtreding op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing op alle bedrijven, ongeacht hun omvang, die persoonsgegevens verwerken van mensen die in de Europese Unie wonen. Het betreft ook bedrijven gevestigd buiten de Europese Unie die persoonsgegevens verwerken van personen woonachtig in de Europese Unie in het kader van het leveren van goederen of diensten, of het uitvoeren van opsporingsoperaties ten aanzien daarvan.

De AVG heeft tot doel de fundamentele rechten van individuen met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens te beschermen en het consumentenvertrouwen in de digitale sector te versterken door een hoog niveau van bescherming van hun persoonsgegevens te garanderen. Het definieert de verplichtingen van gegevensbeheerders en onderaannemers met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, evenals de rechten van de betrokken personen. Het is uiteraard verboden politieke informatie te verstrekken.

Verantwoordelijken voor de verwerking zijn de personen, bedrijven of organisaties die beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerkers zijn de personen, bedrijven of organisaties die persoonsgegevens verwerken. persoonlijke gegevens namens een gegevensbeheerder. Volgens de AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken expliciete toestemming van betrokkenen verkrijgen voor de verwerking van hun persoonsgegevens, behalve in gevallen waarin een andere rechtsgrondslag van toepassing is.

Betrokkenen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, om deze te corrigeren, om ze te wissen, om de verwerking ervan te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en om de overdraagbaarheid van hun gegevens te verzoeken. Ze hebben ook het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken. In het geval van een datalek moeten de verantwoordelijken voor de verwerking de verantwoordelijken hiervan op de hoogte stellen bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na ontdekking van het lek.

De AVG vereist ook dat gegevensbeheerders adequate beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Dit moet vanaf het begin van de dienstverlening met uw onderaannemers worden besproken.

Wat zijn de 3 principes van de RGPD?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gebaseerd op drie hoofdprincipes en wettelijke nalevingsverplichtingen:

  1. Het beginsel van rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: dit beginsel houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig en transparant moet zijn, en op zodanige wijze moet worden uitgevoerd dat deze legitiem en eerlijk is voor de betrokkene.

  2. Het principe van gegevensminimalisatie: dit principe bepaalt dat persoonlijke gegevens alleen mogen worden verzameld, gebruikt en opgeslagen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

  3. Het principe van verantwoordingsplicht: dit principe houdt in dat de voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers ervoor verantwoordelijk zijn dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de regelgeving, en deze naleving moeten kunnen aantonen in het geval van een audit.

Toestemming, afdwingbare rechten, artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek, de rechten en verplichtingen van partijen in het kader van geautomatiseerde verwerking zijn elementen die tegengesteld zijn aan elkaar. Een advocaat helpt deze subtiliteiten te doorgronden.

Het idee is dus om te weten wat voor jou de moeite waard is. Maître Zakine, advocaat, staat klaar om u te helpen, of u nu een start-up bent in Sophia-Antipolis of een grote groep in Grenoble.

2. De RGPD, de advocaat en de DPO

De DPO is de Functionaris voor gegevensbescherming. Deze door de CNIL opgedragen rol heeft ernstige gevolgen; zij staat onder meer garant voor het goede beheer van computerbestanden en -processen die onder de AVG vallen.

 

Een Advocaat RGPD, een expert in de bescherming van persoonsgegevens, is de contactpersoon voor de DPO in geval van een geschil of specifieke kwesties die aan de DPO worden voorgelegd of in geval van problemen met betrekking tot gegevensbescherming. Maitez Zakine kan een startende advocaat zijn of een grote groepsadvocaat.

Door een AVG-functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, een functionaris voor gegevensbescherming (kortweg DPO) genoemd, kan Maître Zakine u helpen uw verwerking in overeenstemming te brengen en aandacht te besteden aan gegevensbeveiliging.

3. Wat kan een advocaat die bekend is met de RGPD voor u doen?

Maître Zakine helpt klanten in verschillende fases van hun projecten. Van de toestemmingsfase naar meer politieke fasen met betrekking tot internetklanten.

Ofwel in de aanloopfase, bijvoorbeeld door u te helpen bij het uitvoeren van een AIPD (initiële gegevensbeschermingsanalyse) en u te helpen bij het bespreken van de kwestie met de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming).

Het komt ook tussen in de stroomafwaartse fase wanneer het werkt in de regularisatiefase van CNIL-processen. Zij kan met u samenwerken aan de AVG-naleving, zodat u “RGPD-compliant” bent

Ze is gewend om met start-ups of publieke organisaties te werken aan uiteenlopende onderwerpen, zoals innovaties of eenvoudige regularisaties.

Neem contact op

4. Waarom kiest u ons om u te helpen?

Jouw interesse is wat Meester Zakine leidt. Maître Zakine adviseert en begeleidt u in Parijs en Frankrijk
Wanneer u een beroep doet op de diensten van een advocaat, kunt u er zeker van zijn dat uw rechten zullen worden gerespecteerd, en dat het advocatenkantoor dat u hebt gekozen gespecialiseerd is in het gebied dat u nodig hebt.
In geval van een geschil zal Maître Zakine komt op voor uw rechten met kracht en menselijkheid.
Het advocatenkantoor Zakine is gevestigd in Antibes toegelaten tot de balie van Grasse (De Nice Bar ligt ernaast). Meester Zakine in CannesGrassse, Mougins ) en in heel Frankrijk.
Maître Zakine is gewend om op afstand te werken (videoconferenties, elektronische handtekening, beveiligd platform voor bestandsuitwisseling).
Le Kabinet Cécile Zakine staat tot uw beschikking

4. Hoeveel kost een RGPD advocaat?

De kosten van een RGPD advocaat variëren afhankelijk van een aantal factoren.

Het basisprincipe is natuurlijk dat de kosten variëren naargelang het werk en de bestede tijd.

De gemakkelijkste manier is om een overleg met mij ZakineRGPD advocaat. De kosten zijn 120 euro. Zij kan u begeleiden en de basisbeginselen met u doornemen.

Ik nodig u uit om de faq over waarom voor het eerste consult kosten in rekening worden gebracht (omdat mevrouw Zakine u tijdens het eerste consult door het proces zal begeleiden).

5. Wij werken in ?

Sophia Antipolis is een technologiestad in de regio Alpes-Maritimes in Frankrijk. Het werd in de jaren 1970 opgericht als uitvalsbasis voor hightechbedrijven en verwierf al snel een internationale reputatie als centrum voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van IT en telecommunicatie.

Vandaag, Sophia Antipolis is de thuisbasis van meer dan 1.200 bedrijven en onderzoekscentra, die werk bieden aan bijna 25.000 mensen. De stad is ook de thuisbasis van talloze universiteiten en scholen, die een breed scala aan opleidings- en professionele ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

De stad wordt goed bediend door het openbaar vervoer, met een netwerk van bussen en treinen die de stad verbinden met Nice en andere steden in de regio. Het is ook gemakkelijk bereikbaar met de auto, dankzij de nabijheid van de snelweg A8.

 

 

Onze artikelen over de RGPD

Lees onze artikelen over dit onderwerp:

5 manieren om een RGPD advocaat in Sophia Antipolis

De impact van de RGPD op ons dagelijks leven: Wat u moet weten

Wilt u dat wij contact met u opnemen?


    4.8/5 - (822 stemmen)