Maître Zakine er advokat innen personvernlovgivning, spesielt i spørsmål om GDPR (General Data Protection Regulation). Basert i Antibes, støtter Maître Zakine selskaper og fagfolk i alle aktivitetssektorer med å bringe deres personopplysningsbehandling i samsvar med GDPR. Informasjonen til kundene dine i GDPR er de viktigste juridiske dataene. Dets policy er å informere og styrke informasjonen til selskaper om deres forpliktelser. Personvernerklæringen er viktig.

 

Maître Zakine griper inn for selskaper i følgende tilfeller:

En advokat for General Data Protection Regulation (GDPR) kan være svært nyttig for bedrifter på flere måter:

Overholdelse av GDPR : Det hjelper bedrifter med å forstå og overholde GDPR-kravene, som kan være komplekse og varierte. Dette inkluderer implementering av hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for håndtering av personopplysninger.

Opplæring og bevisstgjøring : Advokaten kan lære opp selskapets ansatte i viktige aspekter av GDPR, og sikre at alle er informert om de juridiske forpliktelsene og beste praksis angående databeskyttelse.

Risikostyring : Den vurderer og gir råd om databeskyttelsesrisikoer, og hjelper bedrifter med å unngå kostbare datainnbrudd og potensielle sanksjoner.

Reaksjon på datainnbrudd : Ved et datainnbrudd kan advokaten veilede selskapet i håndteringen av situasjonen, inkludert varsling til regulatorer og berørte personer, i henhold til GDPR-krav.

Juridisk rådgivning og representasjon : Advokaten yter juridisk rådgivning i ulike spørsmål knyttet til databeskyttelse og kan representere selskapet for tilsynsmyndigheter eller domstoler ved tvist.

Implementering av teknologi : Den kan gi råd om bruk av GDPR-kompatible teknologier, for eksempel kryptering og pseudonymisering, for å forbedre datasikkerheten.

Kontrakter og avtaler : Advokaten hjelper til med å utarbeide og gjennomgå kontrakter og avtaler for å sikre at de oppfyller GDPR-standarder, spesielt når det gjelder deling av data med tredjeparter.

Hun mestrer spesifikt visse områder fra tidligere kunder: kamera med kunstig intelligens, filming av offentlige rom (intern sikkerhetskode) og tilpasse seg programvare for kunstig intelligens (si cutvidet amera).

  1. Å ha en advokat ved din side sikrer at du har en sterk respons på dagens store teknologiske utfordringer.

 

 

 

Mester Zakine

GDPR Advokat – Personopplysninger

Doktor i jus – foreleser ved universitetet i Nice

Copro advokat

Me Zakine griper inn i Sophia Antipolis fysisk. Hun kan bevege seg rundt.

 

 

GDPR er en europeisk juridisk forskrift som tar sikte på å beskytte personopplysningene til borgere i EU. Den gjelder for alle selskaper og organisasjoner som behandler personopplysninger om personer bosatt i EU, uavhengig av hvor de behandles. Denne juridiske forpliktelsen har som mål å styrke åpenhets- og informasjonspolitikken.

I dagens digitale tidsalder har brudd på personopplysninger blitt vanlig, og undergraver vår rett til personvern. General Data Protection Regulation (GDPR), en europeisk forordning fra 2016, utgjør en storstilt europeisk forordning som er ment å reagere på risikoen for brudd på personopplysninger og personvern. Den obligatoriske karakteren til overholdelsespolicyen er bindende for alle. Dermed er informasjon og forpliktelsen til å overholde GDPR avgjørende for selskaper og krever spesiell oppmerksomhet.

Også hva skal vi gjøre når vi er utsatt for et brudd på personopplysninger og personvern? 

1. Analyser hvor bruddet på dine personopplysninger kommer fra 

Er dette en bedrift, et offentlig rom der ingen plakat om tilstedeværelsen av videoovervåkingskameraer var til stede, din arbeidsplass? 

Ansatte har svært viktige rettigheter når det gjelder respekt for personopplysninger og deres personvern. 

Personvernet deres skal bare påvirkes hvis det er proporsjonalt med målet som forfølges: sikkerhet osv.

Arbeidsgiver må avgi en erklæring til CNIL og må legge ut et rundskriv for å informere ansatte om at lokalene er under videoovervåking. 

 

Arbeidsavtalen må også angi dette for å garantere maksimal respekt for arbeidstakerbeskyttelse. 

Det må angis at han har rett til retting og sletting av disse opplysningene. 

Analyser opprinnelsen til bruddet.

2. Forstå omfanget av bruddet for å iverksette passende tiltak

Når overtredelsen er oppdaget, er det viktig å vurdere skadeomfanget for å kunne iverksette tiltak og eventuelt søke erstatning.

Er det ditt navn, adresse, personnummer, passord, kredittkortinformasjon? Alvorlighetsgraden av situasjonen vil i stor grad avhenge av arten av den stjålne informasjonen. 

Misbruk av dataene dine vil være mindre alvorlig enn tyveri av bankkontolegitimasjonen din. 

Bedrifter må derfor gjøre alt for å sikre beskyttelse av dine personopplysninger, spesielt gjennom dobbel autentisering. 

3. Varsle relevante myndigheter

I henhold til GDPR, i tilfelle et databrudd, er det avgjørende å rapportere hendelsen til den relevante tilsynsmyndigheten innen 72 timer. Det er et rettsprinsipp. Fora på CNIL-nettstedet er planlagt. 

I Frankrike er dette den nasjonale kommisjonen for informasjonsteknologi og friheter (CNIL).

Send denne organisasjonen en detaljert erklæring om din situasjon og bruddet du har lidd. 

4. Men husk også å forutse risikoen for svindel

Beskytt dataene dine ved å stadig endre passordene dine. 

Unngå å gå til risikable nettsteder og foreta et kjøp der. 

Vær på vakt om de juridiske dokumentene som er ment å beskytte dine personopplysninger i tilfelle et kjøp på et nettsted. 

Vær oppmerksom på bruken av informasjonskapsler. 

5. Rådfør deg med en advokat, spesielt en advokat

Hvis du har vært utsatt for et større datainnbrudd, kan det være på tide å konsultere en ekspert på datainnbruddsadvokat som kan veilede deg. DE Databeskyttelsesadvokater kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og iverksette tiltak for å gjenopprette personvernet ditt i henhold til artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

***

Som GDPR-advokat støtter Maître Zakine deg i alle stadier for å bringe din bedrift i samsvar med GDPR. Hun gir deg råd om hvilke forpliktelser som påhviler deg som behandlingsansvarlig og bistår deg med å utarbeide dokumentene. Advokater har faktisk større kompetanse enn enkle eksterne konsulenter. Advokater har også et juridisk ansvar. Maître Zakine opererer i hele Frankrike og i Paris.

Maître Zakine støtter også, alltid med en bekymring for forsvar av rettigheter, i implementeringen av sikkerhetstiltak tilpasset Beskytt personopplysninger av dine kunder og dine ansatte. Hun gir deg råd om beste praksis for å unngå datalekkasjer og datahakking.

Ved befaring eller forespørsel om CNIL (Nasjonal kommisjon for informasjonsteknologi og friheter), Maître Zakine følger deg og forsvarer deg overfor kompetente myndigheter. Hun gir deg også råd i tilfelle en tvist med en tredjepart om beskyttelse av dine personopplysninger.

Maître Zakine er en erfaren og kompetent jurist beskyttelse av personopplysninger. Hun støtter deg med profesjonalitet og konfidensialitet i alle dine prosjekter knyttet til GDPR.

Det hjelper deg med å implementere og fullstendig regulere databehandlingsaktivitetene dine.

Maître Zakine hjelper deg også med å utarbeide kontrakter med dine underleverandører eller tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på dine vegne. Hun gir deg råd om klausulene som skal inkluderes i disse kontraktene for å garantere beskyttelsen av dataene dine og ditt ansvar som behandlingsansvarlig. Faktisk er den faktiske databehandleren juridisk ansvarlig.

Til slutt, mester Zakine støtter deg i å håndtere dine forpliktelser i saker opplæring og bevisstgjøring av dine ansatte om beskyttelse av personopplysninger. Hun gir deg råd om handlingene du bør ta for å gjøre de ansatte oppmerksomme på problemene med databeskyttelse og innpode dem den beste praksisen å følge.

5 grunner til å ansette en GDPR-advokat

1. Hva er GDPR?

GDPR, en tekst fra 2018, pålegger en rekke forpliktelser.

En advokat GDPR Generelt er databeskyttelsesforordningen en advokat – innen personvern. Han er databeskyttelsesadvokat.

Med europeisk juridisk bakgrunn er GDPR en tekst som lover beskyttelse av data til europeiske borgere.

Det er viktig å stole på det under straff av sanksjoner.

General Data Protection Regulation, ofte kjent som GDPR, er den europeiske referanseteksten for beskyttelse av personopplysninger. Gjelder siden 25. mai 2018 i hele Europa. Den forsterker og utfyller prinsippene fastsatt av Data Protection Act av 1978.

Regelverket etablert av GDPR gjør det dermed spesielt mulig å sikre åpenhet, å styrke rettighetene til de berørte personene, å gjøre selskaper ansvarlige for behandlingen av personopplysninger gjennom den og å øke sanksjonene.

Der CNIL er organet som sjekker brudd på GDPR.

Enten det gjelder retningslinjer for konfidensialitet på nettsider, håndtering av brudd på personopplysninger eller behandlingsregisteret, kan Me Zakine hjelpe deg.

Hjelpe deg med å administrere personvernregler og støtte fra personalet og én ting. Fra brudd på personopplysninger, til etablering av behandlingsregisteret eller personregisteret (som de facto er det samme, men navnet er forskjellig), streber Maître Zakine for å hjelpe deg med å bringe din IS i samsvar. Administrere en konsekvensanalyse (AIPD eller PIA) er en klassisk ting med henne. Utpeke en delegat til beskyttelse av personopplysninger for effektiv implementering av GDPR-regler, det er nyttig og nødvendig. 

General Data Protection Regulation (GDPR) er en tekst fra EU som tar sikte på å beskytte personopplysninger til enkeltpersoner ved å harmonisere reglene knyttet til beskyttelse av personopplysninger gjennom heleDen Europeiske Union. Siden den trådte i kraft 25. mai 2018, gjelder GDPR for alle selskaper, uavhengig av størrelse, som behandler personopplysninger om personer bosatt i EU. Dette gjelder også selskaper etablert utenfor EU som behandler personopplysninger om personer bosatt i EU i forbindelse med levering av varer eller tjenester, eller utfører sporingsoperasjoner med hensyn til dem.

GDPR har som mål å beskytte enkeltpersoners grunnleggende rettigheter i forhold til beskyttelse av deres personopplysninger og å styrke forbrukernes tillit til den digitale sektoren ved å sikre et høyt beskyttelsesnivå for deres personopplysninger. Den definerer pliktene til behandlingsansvarlige og underleverandører med hensyn til beskyttelse av personopplysninger, samt rettighetene til de berørte personene. Det er selvsagt forbudt å sende inn politisk informasjon.

Behandlingsansvarlige er personene, selskapene eller organisasjonene som bestemmer formålet med og måtene å behandle personopplysninger på. Behandlere er personene, selskapene eller organisasjonene som behandler personlig informasjon på vegne av en behandlingsansvarlig. I henhold til GDPR må behandlingsansvarlige innhente eksplisitt samtykke fra registrerte for behandling av deres personopplysninger, unntatt i tilfeller der et annet rettslig grunnlag er gjeldende.

Registrerte har rett til å få tilgang til sine personopplysninger, til å rette dem, slette dem, begrense behandlingen, protestere mot behandlingen og be om portabilitet av dataene deres. De har også rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Ved datalekkasje må behandlingsansvarlige informere om kompetent databeskyttelsesmyndighet innen 72 timer etter oppdagelse av lekkasjen.

GDPR krever også at behandlingsansvarlige iverksetter tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot ødeleggelse, tap, endring, avsløring eller uautorisert tilgang. Dette må tas opp med dine underleverandører fra tjenestestart.

Hva er de tre prinsippene i GDPR?

Den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) er basert på tre hovedprinsipper og juridiske overholdelsesforpliktelser:

  1. Prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhet: Dette prinsippet innebærer at behandlingen av personopplysninger må være lovlig og transparent, og må utføres på en slik måte at den er legitim og rettferdig for den registrerte.

  2. Prinsippet om dataminimering: Dette prinsippet sier at personopplysninger kun skal samles inn, brukes og oppbevares i den grad det er strengt nødvendig for formålet de behandles for.

  3. Ansvarsprinsippet: Dette prinsippet innebærer at behandlingsansvarlige og underleverandører er ansvarlige for å sikre at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med regelverket, og skal kunne påvise denne etterlevelsen ved revisjon.

Samtykke, håndhevbare rettigheter, artikkel 9 i Civil Code, partenes rettigheter og plikter i forbindelse med databehandling er elementer som motsetter seg hverandre. En advokat hjelper til med å forstå disse finessene.

Så ideen er å vite hva som er verdt for deg. Maître Zakine, advokat, er her for å hjelpe deg, enten du er en nybegynner i Sophia-Antipolis eller en stor gruppe i Grenoble.

2. GDPR, advokaten og DPO

DPO er Databeskyttelsesansvarlig. Denne rollen installert av CNIL har alvorlige konsekvenser; den er blant annet garantisten for riktig administrasjon av datafiler og prosesser underlagt GDPR.

 

Som sådan, a GDPR-advokat, en ekspert på personopplysningsbeskyttelse, er kontaktperson for databeskyttelsesansvarlig i tilfelle en tvist eller spesifikke spørsmål forelagt databeskyttelsesansvarlig eller ved problemer knyttet til databeskyttelse. Maitez Zakine kan være en oppstartsadvokat eller en stor gruppeadvokat.

Faktisk, ved å utnevne en GDPR-databeskyttelsesansvarlig, kalt en databeskyttelsesansvarlig (forkortet DPO), kan Maître Zakine hjelpe deg med å bringe behandlingen din i samsvar og ta hensyn til datasikkerhet.

3. Hva kan en GDPR-kyndig advokat gjøre for deg?

Maître Zakine hjelper kunder i ulike faser av deres prosjekter. Fra samtykkestadiet til mer politiske stadier i forhold til internettkunder.

Enten i oppstrømsfasen vil den for eksempel hjelpe deg med å utføre AIPD (Initial Analysis of Data Protection) og hjelpe deg å diskutere med CNIL

Den griper også inn i nedstrømsfasen når den fungerer i regulariseringsfasen av CNIL-prosesser. Hun kan samarbeide med deg om GDPR-overholdelse slik at du er "RGPD-kompatibel"

Hun er vant til å jobbe med oppstartsbedrifter eller med offentlige organisasjoner med så varierte emner som innovasjoner eller enkle regulariseringer.

La oss ta kontakt

4. Hvorfor velge oss for å hjelpe deg?

Din interesse er det som veileder Mester Zakine. Maître Zakine gir deg råd og assistanse i Paris og Frankrike
Å tilkalle en advokat betyr å være sikker på at rettighetene dine blir respektert, og at kompetanseområdene til advokatfirmaet du har valgt er spesialisert innen det nødvendige feltet.
I tilfelle tvist, Mester Zakine hevder dine rettigheter med styrke og med hele menneskeheten.
Zakine Law Firm er basert i Antibes registrert hos Grasse Bar (Nice Bar er i nærheten). Herre Zakine snakker i Cannes, Grasse, Mougins) og i hele Frankrike.
Maître Zakine er vant til å jobbe eksternt (video, elektronisk signatur, sikker filutvekslingsplattform).
DE Skap Cécile Zakine står til din disposisjon

4. Hvor mye koster en GDPR-advokat?

Kostnaden for en GDPR-advokat varierer avhengig av flere elementer.

Grunnprinsippet er selvsagt at kostnaden vil variere avhengig av arbeid og tidsbruk.

Det enkleste er likevel å ta en konsultasjon med Me Zakine, GDPR-advokat. Prisen er 120 euro. Hun vil allerede være i stand til å veilede deg og vil gå gjennom det grunnleggende sammen med deg.

Jeg inviterer deg til å lese faq angående årsaken til at den første konsultasjonen koster penger (fordi under den første konsultasjonen vil Me Zakine begynne å veilede deg langs din vei).

5. Våre steder for intervensjon er?

Sophia Antipolis er en teknologisk by som ligger i Alpes-Maritimes, Frankrike. Det ble etablert på 1970-tallet for å imøtekomme høyteknologiske selskaper og fikk raskt et internasjonalt rykte som et senter for forskning og utvikling innen databehandling og telekommunikasjon.

I dag, Sophia Antipolis har mer enn 1200 selskaper og forskningssentre, som sysselsetter nesten 25 000 personer. Byen er også hjemsted for en rekke universiteter og skoler, og tilbyr et bredt spekter av opplærings- og faglige utviklingsmuligheter.

Byen er godt betjent av offentlig transport, med et nettverk av busser og tog som forbinder den med Nice og andre byer i regionen. Det er også lett tilgjengelig med bil takket være dens nærhet til motorveien A8.

 

 

Våre artikler om GDPR

Les våre artikler om emnet:

5 løsninger for å finne en GDPR-advokat i Sophia Antipolis

Innvirkningen av GDPR på våre daglige liv: Hva du trenger å vite

Vil du bli kontaktet igjen?


    4.8/5 - (822 stemmer)